Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ústavní vývoj a politický systém ČSR po únoru 1948
Název práce v češtině: Ústavní vývoj a politický systém ČSR po únoru 1948
Název v anglickém jazyce: Constitutional development and the political system of Czechoslovakia
after February 1948
Klíčová slova: Únor 1948, Národní fronta, Ústavodárné Národní shromáždění, ústava, Komunistická strana Československa, Klement Gottwald, Edvard Beneš
Klíčová slova anglicky: February 1948, The National Front, National Constituent Assembly, constitution, The Communist Party of Czechoslovakia, Klement Gottwald, Edvard Beneš
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2010
Datum zadání: 21.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.07.2014
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce se věnuje ústavnímu a politickému vývoji v Československu po státním převratu v únoru 1948, který provedla Komunistická strana, aby získala absolutní moc. Autor zkoumá charakter politického systému bezprostředně po převratu, jakož i rozpory mezi ústavně-právními předpisy a dobovou realitou. Autor vychází z teze, že některá ustavení nejen ústavy, ale i dalších zákonů byla jen deklarativní zástěrkou pro nezákonné upevňování totalitárního režimu. Práce se nejdříve věnuje období před únorem 1948 a aspektům, které vedly k převratu, dále pak vývoji nové ústavy, která ale nebyla do převratu dokončena, následně jsou rozebrány samotné únorové události s důrazem na to, nakolik proběhly v souladu s ústavním pořádkem. V dalších kapitolách je analyzováno období po únoru 1948, kdy docházelo k nezákonnému upevňování moci KSČ, politickým čistkám a radikální přeměně společnosti.
Autor dochází k tomu, že o budoucím směřování Československa bylo rozhodnuto již brzo po roce 1945 infiltrací bezpečnostních složek komunisty. Ty také sehrály důležitou roli v samotném převratu. Zatímco KSČ tvrdila, že samotný akt demise části ministrů a doplnění vlády proběhlo ústavní cestou, politický tlak na prezidenta, formování akčních výborů po celé zemi, umělé organizování manifestací sloužících k nátlaku a vyhrožování – to všechno v pořádku nebylo. Po převratu míra nezákonností ještě výrazně vzrostla, ať už šlo o politické čistky, nebo o přijímání zákonů, které odporovaly demokratickým pořádkům i platné ústavě.
Seznam odborné literatury
knihy:
BALÍK, Stanislav. Politický systém českých zemí: 1848-1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2003, 180 s. Monografie (Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav), Sv. č. 9. ISBN 80-210-3307-X.

GERLOCH, Aleš. Ústavní systém České republiky: Základy českého ústavního práva. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1994, 240 s. ISBN 80-854-3185-8.

GOTTWALD, Klement. Spisy XIV. 1947-1948. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958. 466 s.

GOTTWALD, Klement. Spisy XV. 1948-1949. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 333 s.

HANZLÍK, František. Únor 1948: výsledek nerovného zápasu: tajné služby na cestě k moci. Praha: PREWON, 1997, 255 s.

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 146 s. Odborná literatura pro učitele. ISBN 80-042-5700-3.

KAPLAN, Karel. Poslední rok prezidenta: Edvard Beneš v roce 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. ISBN 80-85270-18-8.

KAPLAN, Karel. Příprava Ústavy ČSR v letech 1946-1948: Diskuze v Národní frontě a názory expertů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci se Státním ústředním archivem, 1993, 348 s. ISBN 80-852-7013-7.

KAPLAN, Karel. Sovětští poradci v Československu, 1949-1956. Praha: Ústav pro soudobé́ dějiny AV ČR, 1993, 146 p. ISBN 80-852-7026-9.

KAPLAN, Karel. Národní́ fronta 1948-1960. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012, 907 p. Historie. ISBN 80-200-2074-8.

KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005, 1109 s. Dějiny Evropy (Argo), sv. 8. ISBN 80-720-3612-2.

KUKLÍK, Jan. Dějiny československého práva: 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2011, 426 s. ISBN 978-808-7284-179.

PERNES, Jiří, Jaroslav POSPÍŠIL a Antonín LUKÁŠ. Alexej Čepička: šedá eminence rudého režimu. Praha: Brana, 2008, 305 s. ISBN 80-724-3382-2.

PEROUTKA, Ferdinand. Byl Edvard Beneš vinen?. V České republice 1 vyd. Praha: H, 1993. ISBN 80-854-6798-4.

RIPKA, Hubert. Únorová tragédie: svědectví přímého účastníka. Vyd. čes. překl. 1. Překlad Adriena Borovičková. Brno: Atlantis, 1995, 302 s. ISBN 80-710-8098-5.

SMUTNÝ, Jaromír a Josef TOMEŠ. Svědectví prezidentova kancléře. Vyd. 1. Editor Šárka Grauová. Praha: Mladá fronta, 1996, 339 s., příl. Archiv, sv. 73. ISBN 80-204-0567-4.

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Fiktivní nebo reálná ústava. In: BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví́. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní́ politologický ústav, 2009, s. 123-144. ISBN 8021048441.

ŠIMÍČEK, Vojtěch a Jan KYSELA: Ústavní právo. In: BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické́ právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví́. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní́ politologický ústav, 2009, s. 297-329. ISBN 8021048441.

ZDOBINSKÝ, Stanislav. Československá ústava: historie a současnost. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989, 97 s. ISBN 80-205-0006-5.

ZIMEK, Josef. Ústavní vývoj českého státu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 177 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 149. ISBN 80-210-1354-0.

Obrozená Národní fronta 1948-1949. Editor Růžena Hlušičková, Alena Nosková, Josef Žabka. Praha: Státní ústřední archiv v Praze, 1979, xv, 449 s. Edice dokumentů z fondů Státního ústředního archivu v Praze.

ústavy:
Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. In: 121/1920 Sb.1920. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna [on-line]. Dostupné z:http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html [cit. 2013-09-03].

Ústavní zákon ze dne 9. května 1948: Ústava Československé republiky. In: 150/1948 Sb. 1948. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna [on-line]. Dostupné z:http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html [cit. 2013-09-03].
legislativa:
Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijatý 5. dubna 1945 v Košicích, tzv. Košický vládní program. České vlastenecké stránky [online]. Dostupné z:http://www.svedomi.cz/dokdoby/1945_kosvlpr.htm [cit. 2013-09-03].

Vládní nařízení o volbě a pravomoci národních výborů. In: 4/1945 Sb.1945. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-4 [cit. 2013-09-03].

Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. In: 12/1945Sb.1945. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-12/zneni-0 [cit. 2013-09-03].

Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. In: 16/1945Sb.1945. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-16/zneni-0 [cit. 2013-09-03].

Zákon o úpravě stálých seznamů voličských. In: 28/1946Sb.1946. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-28/zneni-0 [cit. 2013-09-03].

Ústavní zákon ze dne 28. března 1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky. In: 57/1946Sb.1946. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna [on-line]. Dostupné z:http://www.psp.cz/docs/laws/dek/u1946.html [cit. 2013-09-03].

Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění. In: 65/1946Sb.1946. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-65/zneni-0 [cit. 2013-09-03].

Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění. In: 197/1946 Sb.1946. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-197 [cit. 2013-09-03].

Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení. In: 33/1948Sb.1948. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-33/zneni-0 [cit. 2013-09-03].

Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). In: 46/1948 Sb.1948. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-46/zneni-0 [cit. 2013-09-03].

Zákon o volbách do Národního shromáždění. In: 75/1948Sb.1948. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-75/zneni-0 [cit. 2013-09-03].

Zákon o krajském zřízení. In: 280/1948 Sb.1948. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-280/zneni-0 [cit. 2013-09-03].

Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů. In: 213/1948Sb.1948. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-213 [cit. 2013-09-03].

Zákon o jednotných zemědělských družstvech. In. 69/1949Sb.1948. Zákony pro lidi [on-line]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-69/zneni-0 [cit. 2013-09-03].

stenoprotokoly:
Ústavodárné NS RČS 1946-1948, 94. schůze, část 1/3 (10. 3. 1948). Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna [on-line]. Dostupné zhttp://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/094schuz/s094001.htm [cit. 2013-09-03].

Ústavodárné NS RČS 1946-1948, 95. schůze, část 7/7 (11. 3. 1948). Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna [on-line]. Dostupné zhttp://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/095schuz/s095007.htm [cit. 2013-09-03].
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK