Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odštěpené subjekty od KSČ(M)
Název práce v češtině: Odštěpené subjekty od KSČ(M)
Název v anglickém jazyce: Break away parties of KSČ(M)
Klíčová slova: komunistická strana, odštěpené subjekty, transformace; politická strana; KSČM , Obroda, Demokratická levice v KSČM, Levý blok, Strana demokratické levice; Demokratická strana práce, Strana demokratického socialismu, Komunistická strana Československa, Mir
Klíčová slova anglicky: Communist Party splinter organizations, transformation, political party, KSČM resurgence, the Democratic Left in KSČM Left bloc, the Democratic Left Party, Democratic Labor Party, Party of Democratic Socialism, the Communist Party of Czechoslovakia, Miros
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2010
Datum zadání: 19.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Štefek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prohlašuji, že jsem tuto Diplomovou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů
Seznam odborné literatury
Alan Josef, Gál Fedor, Jirák Jan, Kakosová Tereza, Kapr Jaroslav, Kotlas Petr, Šoltys Otakar, Timoracký Marian; Volby; Egem; Praha; 1993
Bastl Martin; Radikální levice v České republice; MPÚ; Brno; 2001
Bilak Vasil; Paměti Vasila Bilaka I + II; Agentura Cesty; Praha; 1991
Brokl Lubomír a kol.; Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky; Sociologické nakladatelství; Praha; 1997
Brokl Lubomír, Mansfeldová Zdeňka, Kroupa Aleš; Poslanci prvního českého parlamentu (1992-1996); Sociologický ústav AV ČR; Praha; 1998
Cigánek František; Kronika demokratického parlamentu 1989 ? 1992; Praha; 1992
Doubek Vratislav red.; Společnost v přerodu: Češi ve 20. století: sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000; Masarykův ústav Akademie věd ČR; Praha; 2000
Dvořáková Vladimíra; Gerloch Aleš (uspořádali); Krystalizace struktury politických stran v ČR po roce 1989; Česká společnost pro politické vědy; Praha; 1996
Fiala Petr (ED); Politický extremismus a radikalismus v České republice; Masarykova univerzita v Brně; Brno; 1998
Fiala Petr (Ed.); Politický extremismus a radikalismus v České republice; Masarykova univerzita v Brně; Brno; 1998
Fiala Petr, Holzer Jan; Strmiska Maxmilián a kol.; Politické strany ve střední a východní Evropě; MPÚ; Brno; 2002
Fiala Petr, Holzer Jan, Mareš Miroslav, Pšeja Pavel; Komunismus v České republice; MPÚ; Brno; 1999
Gjuričová Adála, Kopeček Michal; Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989; Paseka; Litomyšl; 2008
Grzymała-Busse Anna; Redeeming the communist past the regeneration of communist parties in East Central Europe; Cambridge University Press; Cambridge; 2002
Hloušek Vít, Kopeček Lubomír (EDS); Rudí a růžový; MPÚ; Brno; 2002
Kokošková Zdeňka, Kokoška Stanislav (ED); Obroda - klub za socialistickou přestavbu: Dokumenty; Maxdorf; Praha; 1996
Krejčí Oskar; Kdo vyhraje volby 1992; Ucho; Praha; 1992
Krtilová Marianna (o.r.); Poslední hurá: stenografické záznamy z mimořádných zasedání ÚV KSČ 24. a 26. listopadu 1989; Cesty; Praha; 1992
Křížkovský Ladislav; Politické strany a hnutí v mechanismu voleb v ČSFR; ČECHOS; Praha; 1992
Kubát Michal; Postkomunismus a demokracie: politika ve středovýchodní Evropě; Dokořán; Praha; 2003
Kunc Jiří; Stranické systémy v rekonstrukci; Sociologické nakladatelství, Praha; 2000
Malíř Jiří, Marek Petr a kol.; Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004; Díl 2. Období 1938-2004; Doplněk; Brno; 2005
Mansfeldová Zdeňka (ED); Czech republic: The first election in the New republic, 1992-1996; Edition Sigma; Berlin; 2003
Lewis Paul G. (ED); Party structure and organizations in East - Central Europe; Elgar; Cheltenham;1996
Otáhal Milan; Opozice, moc, společnost 1969-1989; Maxdorf; Praha 1994
Otáhal Milan; Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunistického režimu; Doplněk; Brno; 1999
Pšeja Pavel; Stranický systém České republiky: politické strany a jejich vývoj 1989-1998; Centrum pro studium demokracie a kultury; Brno; 2005
Staniszkis Jadwiga; Post-communism: the emerging enigma; Warsaw; Polish academy of science; 1999
Strmiska Maxmilián, Chytilek Roman, Šedo Jakub, Eibl Otto; Volební komplexy zemí V4; Centrum pro studium demokracie a kultury; Brno; 2009
Sviták Ivan; Levý blok; SAKKO; Praha; 1992
Šafaříková Vlasta a kol.; Transformace české společnosti 1989-1995; Doplněk; Brno; 1996
Vaněk Miroslav, Urbášek Pavel; Vítězové a poražení: životopisná interview ? politické elity v období tzv. normalizace; Prostor; Praha; 2005
Vesselin Dimitrov; Governing after communism; Rowman & Lettlefield; Lanham; 2005
Vodička Karel, Cabada Ladislav; Politický systém České republiky; Portál; Praha; 2003
Studie:
Hampl Stanislav, Herzmann Jan, Tomek Ivan, Kobylková Vladimíra; Volby 1992; Souhrnná zpráva; IVVM, Praha; 1992
Jičínský Zdeněk; Československý parlament v letech 1990-1992; Politologická revue 1; Praha; http://www.cspv.cz/politologicka-revue.html; staženo 1.5. 2010 16:30
Kuklík Pavel; Volby v České republice 1990 ? 1999; ČSÚ; Praha; 2001
Kuklík Pavel; Volby do Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky v roce 1992. 4., Výsledky přednostního hlasování pro jednotlivé kandidáty všech politických stran a hnutí, které kandidovaly ve volbách do Federálního shromáždění ČSFR v roce 1992; ČSÚ; Praha; 1993
Mareš Miroslav; Lidová unie národní a sociální záchrany a vývoj ortodoxně-komunistického proudu v České republice; www.cepsr.cz; staženo 2.5. 2010 16:00
Novák Miroslav; Utváření stranického systému; Politologický časopis č. 2; MPÚ; Brno; 1999
Odbor statistiky obyvatelstva ? ředitelka Růžková Jiřina; Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996, díl I. + II.; ČSÚ; Praha; 1996 + 1997
Vlachová Klára; Stranická identifikace v České republice; Sociologický ústav AV ČR; Praha; 2000
Stranické materiály:
Proč volit Levý blok
Program SDS
Programová východiska LB pro volby 1996
Programové prohlášení přípravného výboru Klubu za socialistickou přestavbu Obroda; Praha; 1989
S čím jde DFK na mimořádný sjezd KŠČ; Praha; 1989
Volební program SČK; Československo-práce-socialismus
XVIII. sjezd Strany československých komunistů; Obnova-dokumenty; Praha; 1996
Internetové zdroje:
www.cepsr.cz
www.denik.cz
www.ecn.cz/ENV/VOLBY/PROFILY/LB.HTM
www.idnes.cz
www.iips.cz
www.ksc.cz
www.kscm.cz
www.michalkraus.eu
www.psp.cz
www.sds.cz
www.totalita.cz
www.volby.cz
Periodika:
České a moravskoslezské zemědělské noviny; ročník 3; 1. zemská; Praha; 1993
Denní telegraf; ročník 1; INTEGRA; Praha; 1994
Denní telegraf; ročník 3; INTEGRA; Praha; 1996
Dobrý večerník; ročník 3; P.P.B.; Praha; 1995
Hospodářské noviny; ročník 7; Economia; Praha; 1996
Lidové Noviny; ročník 4; Nakladatelství Lidové noviny; Praha; 1991
Lidové Noviny; ročník 5; Nakladatelství Lidové noviny; Praha; 1992
Lidové Noviny; ročník 17; Nakladatelství Lidové noviny; Praha; 2004
Listy; ročník 25; Economia; Praha; 1995
Listy; ročník 26; Economia; Praha; 1996
Metropolitní telegraf; ročník 1; Metropolitan; Praha; 1992
Mladý svět; ročník 35; Mladý svět; Praha; 1993
Parlament; ročník 3; Orbis; Praha; 1996
Práce; ročník 50; Deník Práce; Praha; 1995
Práce; ročník 51; Deník Práce; Praha; 1996
Právo; ročník 6; Borgis; Praha; 1996
Reflex; ročník 5; Praha; Ringier; 1994
Rudé právo; ročník 68, Praha; 1989
Rudé právo; ročník 70; Borgis; Praha; 1991
Rudé právo; ročník 71; Borgis; Praha; 1992
Rudé právo; ročník 72; Borgis; Praha; 1993
Rudé právo; ročník 73; Borgis; Praha; 1994
Rudé právo; Ročník 74; Borgis; Praha; 1995
Svobodné slovo; ročník 48; Melantrich; Praha; 1993
ZN noviny; ročník 1; 1. zemská; Praha; 1994
ZN noviny; ročník 2; 1. zemská; Praha; 1995


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK