Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Zmapování zahraničních výzkumů o vztahu dětí a médií (se zaměřením na EU - vybraná období)
Název práce v češtině: Zmapování zahraničních výzkumů o vztahu dětí a médií (se zaměřením na EU - vybraná období)
Název v anglickém jazyce: Mapping foreign researches of relationship between children and media (EU-choses time period)
Klíčová slova: výzkum, média, televize, internet, děti, mladí lidé, EU, EU Kids Online
Klíčová slova anglicky: research, media, television, Internet, children, young people, EU, EU Kids Online
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2010
Datum zadání: 09.02.2011
Datum a čas obhajoby: 21.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2013
Oponenti: Mgr. Lucie Šťastná
 
 
 
Seznam odborné literatury
LIVINGSTONE, Sonia. Young people and New Media. London : Sage Publications, Inc., 2002.
Rozsáhlý výzkum provedený mezi roky 1997-1998, jehož cílem bylo aktualizovat studii „family television“ (Television and the Child H.T. Himmelweit, A.N. Oppenheim a P. Vince (1958)). Kniha se zaměřuje na diskuze okolo potenciálních výhod nových médií a pokládá si následující otázky: Jaké dopady mají nová média na děti a adolescenty? Mění tyto technologie přirozenost volného času dětí? A došlo ke změně účasti dětí v soukromém a veřejném životě?

KINDER, Marsha. Kids´ Media Culture. Durham, NC: Duke university Press, 1999.
Ve své knize se Kinder zaměřuje na zkoumání americké dětské masové mediální kultury, tedy vztah dětí k televizním programům, elektronickým hrám, filmům, knížkám. Studie se zaměřuje nejen na to, jaká je mediální kultura v současnosti, jaká byla v minulosti a jaká pravděpodobně bude v budoucnosti, ale také na debaty zapojující rodiče, učitelé, politiky, novináře, výzkumníky a atd. a nakonec také děti samotné.

CALVERT, Sandra. Children´s Journeys through the Information Age. Boston, MA : McGraw-Hill, 1999.
Ve své knize Calvert hledá odpovědi na otázky o účincích informačních technologií na děti a diskutuje o nich s učiteli, rodiči a politiky. Zkoumá, jak role pohlaví a etnické a rasové stereotypy mají v jednotlivých programech vliv na publikum, především to dětské.

ZILLMANN, Dolf; BRYANT, Jennings; HUSTON, Aletha C. Media, Children and the Family – Social Scientific, Psychodynamic and Clinical Perspectives. New Yersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1994.
Tato kniha je souborem výzkumů a pohledů na účinky médií na děti a rodiny. Jejich výzkumy odráží nejen rozdílné politické orientace a hodnotové systémy, ale také tři rozdílné oblasti zkoumání lidské motivace a chování – sociální vědecké, psychodynamické (nebo psychoanalytické) a klinické praxe.

BERGH, B. van den; BULCK, J. van den. Children and Media: Multidisciplinary Approaches. Leuven-Apeldoorn : Garant, 2000.
Kniha obsahuje různé přístupy ke studiu vtahu dětí a médií, zahrnující pohledy komunikační teorie a historie, vč. kvantitativní analýzy, etnografické studie a teoretických závěrů. Témata zahrnují dětskou kulturu, dětské publikum, rodičovský dohled nad násilím obsaženém v televizním sdělení a jiné formy rodičovského dohledu nad médii, dále také problémy související s integrací informační a komunikační technologie do škol a další.

Buckingham, D., Davies, H., Jones, K., and Kelley, P. Children´s Television in Britain. London: British Film Institute Publishing, 1999.
Vzestup komerčně založených globálních médií má podstatný vliv na dětské publikum. Tato kniha, založena na rozsáhlém výzkumném projektu, nabízí kritický pohled na historii dětské televize ve Velké Británii a realistické hodnocení budoucího výhledu. Ukazuje, jak vysílatelé definovali dětské publikum, dále dopad komerční konkurence a nových technologií, a role jednotlivých výzkumů publika.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zmapovat zásadní výzkumy týkající se vztahu dětí a médií, které vznikly v oblasti EU od roku 1990 do současnosti, a sledovat, jak se tyto výzkumy měnily spolu s vývojem tzv. „nových“ médií, především internetu. Dále se v práci budu snažit provést syntézu a komparaci jednotlivých výzkumů zaměřujících se na zkoumání vlivu médií na děti (a vztahu děti a média) a zjistit, proč a v čem se tyto studie shodují a naopak proč a v čem se rozchází (+ popsat hlavní tématické okruhy, na něž se výzkumy zaměřují atd.).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will focus on mapping principal research on relation between children and media which has been conducted in EU since 1990 till present days. Thesis will follow how this research has changed along with new media, especially internet. I will try to do synthesis and comparison of research on studying media effects on children (and relationship between children and media) and to find out in which aspects they differ as well as correspond (+ to describe main topics research is focused on etc.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK