Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ochrana dětí a mladistvých v hodnoceních Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Název práce v češtině: Ochrana dětí a mladistvých v hodnoceních Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Název v anglickém jazyce: The protection of children and teenagers based on the assessments of the Council for radio and television broadcasting
Klíčová slova: médium, mediální právo, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, zákon č. 231/2001 Sb., ochrana dětí a mladistvých, regulace médií
Klíčová slova anglicky: medium, medial law, The Council for radio and television broadcasting, rule no. 231/2001, protection of children and teenagers, media regulation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2012
Datum zadání: 19.01.2012
Datum a čas obhajoby: 21.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2013
Oponenti: Mgr. Lucie Macků
 
 
 
Seznam odborné literatury
• REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 327. ISBN 80-7178-926-7
• POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 272. ISBN 978-80-87212-48-6
• FAINTUCK, M.; VARNEY, M. Media regulativ, Public interest and the Law, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
• BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister and Principal, 2001, s. 391. ISBN 80-85947-67-6
• ACSAY, Ludovit. Mediální právo v ČR. (Diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 101
• ROZEHNAL, Aleš. Mediální zákony. Komentář. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 49. ISBN 978-80-7357-304-1
• REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, s. 184. ISBN 978-80-247-3006-6
• HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. 1.vydání. Praha: Portál, 2004, s. 583. ISBN 80-7178-820-1
• DISMAN,Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1993, s. 374.
ISBN 80-7066-822-9
• PETRUSEK, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1993, s. 204. ISBN 80-7066-799-0
• HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2005, s. 407. ISBN 80-7367-040-2
Předběžná náplň práce
Svou práci bych ráda zahájila seznámením s tématem, stručnou charakteristikou zásadních pojmů a metody výzkumu a uvedením cílů své bakalářské práce.

Poté bych se ráda zabývala hlouběji mediální legislativou, ze které přímo vychází Rada pro rozhlasové a televizní vysílání při svém hodnocení. Především bych samozřejmě vycházela ze zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zejména mám pak na mysli §12 odst. 12 písm. e); §32 odst. 1 písm. e), g), h); §32 odst. 3 písm. b); §48 odst. 2 písm. c); §60 odst. 3 písm. c), d), tedy paragrafy, týkající se dětí a mladistvých ).

Dále bych charakterizovala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a to se zřetelem na její činnost a kompetence. Samozřejmě především ve vtahu k ochraně dětí a mladistvých.

Stěžejním a nejrozsáhlejším bodem mé bakalářské práce by pak byl výzkum, konkrétně obsahová analýza dokumentů. Dokumenty jsou v tomto kontextu myšleny rozhodnutí a upozornění Rady pro televizní a rozhlasové vysílání v souvislosti s výše zmíněnými paragrafy a judikáty, které rozhodnutí Rady potvrzují či zamítají a ke svému stanovisku připojují odůvodnění.

V návaznosti na výzkum bych pak práci uzavřela zpracováním závěrů z výzkumu a konstatováním, zda byly naplněny na začátku avizované cíle.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My work will start the familiarization with the topic, a brief characterization of fundamental terms and methods of research and determining the objectives of my thesis.

The next step will be to deepen the knowledge of the Czech media legislation, especially the Law No. 231/2001 Coll., Which is essential both for the protection of children and adolescents, as well as for the functioning and decision making of the Council for Radio and Television Broadcasting.

Next I characterize the Council for Radio and Television Broadcasting with respect to its activities and competencies that relate to the protection of children and adolescents.

The largest part of my work is research, and it content analysis of documents. Documents are Council decisions and announcements , sections of laws and decisions of the courts.

The last point of the thesis will be processing the conclusions from the research

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK