Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žák mladšího školního věku a jeho sociometrický status
Název práce v češtině: Žák mladšího školního věku a jeho sociometrický status
Název v anglickém jazyce: Pupil of a primary school and his/her social status
Klíčová slova: žák mladšího školního věku, pozice žáka ve třídě, hodnocení, skupina, mladší školní třída
Klíčová slova anglicky: early childhood pupil, status of pupil in classroom, evaluation, group, primary classroom
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2010
Datum zadání: 18.11.2010
Datum a čas obhajoby: 17.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaroslava Kalbáčová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude mít teoreticko-výzkumný charakter, výzkum bude realizován metodou dotazování adekvátního souboru respondentů a doplněn podrobnějším rozborem několika případů.
Seznam odborné literatury
ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001.
HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele II. Praha : UK, 1992.
HRABAL, V. (st.), HRABAL, V. (ml.) Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha : UK, 2002.
MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : MU, 1995.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK