Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intraindividuální komparace vybraných koordinačních ukazatelů bruslařského kroku na ledě a při in-line
Název práce v češtině: Intraindividuální komparace vybraných koordinačních ukazatelů bruslařského
kroku na ledě a při in-line
Název v anglickém jazyce: Intraindividual comparison of selected indicators of coordinating steps on the
skating step and on the in-line step
Klíčová slova: lidská lokomoce, sportovní lokomoce, fylogeneze, ontogeneze, kvadrupedální
Klíčová slova anglicky: human locomotion, sport locomotion, phylogeny, ontogeny, surface
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2008
Datum zadání: 14.11.2008
Datum a čas obhajoby: 23.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS, kat.SP
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2010
Oponenti: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
AYYPPA, E. (1997). Normal human locomotion, Part 1: Basic concepts and terminology.
Journal of Prosthetics and Orthotics. 9(1), 10.
BLAHUŠ, P. (1996). K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického
výzkumu chování. Praha: Karolinum.
BUKAČ, L. (2005). Intelekt, učení, dovednosti a koučování v ledním hokeji. Praha: Olympia.
BUKAČ, L., DOVALIL, J. (1990). Lední hokej. Praha: Olympia.
ČÁPOVÁ, J. (2008). Terapeutický koncept ?Bazální programy a podprogramy.? Ostrava: Repronis.
ČIHÁK, R. (2001). Anatomie I. 2. vyd. Praha : Grada.
DE LUCA, C., J. (2003). The use of Surface Electromyography in Biomechanics. The
international Society for Biomechanics. [on-line cit. 10.11.2007]. Dostupné na www:
<http://www.delsys.com/>
DOVALIL, J. a kol. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.
DUNGL, P. (1989). Ortopedie a traumatologie nohy. Praha: Avicennum.
GRAY, J., LISSMANN, H.W. (1947). The coordination of limb movements in the Amphibia.
Journal of experimental Biology, č. 23, s. 133 ? 142.
JANDA, V. (1982). Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. Brno : Ústav
pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků.
JANDA, V. (1984). Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. Brno: Ústav
pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků.
JANDA, V., POLÁKOVÁ, Z., VÉLE, F. (1966). Funkce hybného systému. Praha: Státní
zdravotnické nakladatelství.
KADAŇKA, Z., BEDNAŘÍK, J., VOHÁŇKA S. (1994). Praktická elektromyografie.
Brno: IDVPZ.
KARAS, V., OTÁHAL, S. (1972). Úvod do biomechaniky svalové činnosti při tělesném
pohybu člověka. Praha: SPN.
KASMAN, G. (2008). Using surface elctromyography. [on-line cit. 29.11.2007]. Dostupné na
www: <http://www.rehabpub.com/ltrehab/12002/5.asp>
KELLER, O. (1999). Obecná elektromyografie. Praha : Triton.
KOLÁŘ, P. (1996). Habilitační práce: Senzomotorická diagnostika u bolestí zad a kořenových
syndromů L a S1. Praha: UK FTVS.
68
KOLÁŘ, P. (1999). The sensomotor nature of postural functions. Its fundamental role in
rehabilitation on the motor system. The Journal of Orthopedical Medicine, č. 2, s. 40-45.
KOLÁŘ, P. (2006). Vertebrogenní obtíže a stabilizační funkce svalů ? diagnostika. Rehabil.
fyz. Lék., č. 4, s. 155-170.
KRAČMAR, B. (2009). Ústní sdělení. Praha: FTVS UK
KRAČMAR, B., VYSTRČILOVÁ, M. (2007). Nové pohledy na pohybové aktivity člověka ?
II. Přirozený pohyb člověka. Těl.Vých.SportMlád., roč. 73, č. 4, s. 2-8.
KRAČMAR, B. (2005). Stereotyp chůze v cyklistice. Praha : Sborník příspěvků vědecké
konference sportovní sekce FTVS UK v Praze.
KRAČMAR, B. (2002). Kineziologická analýza sportovního pohybu. Praha: Triton.
KRAČMAR, B. (2002). Habilitační práce: Kineziologická analýza sportovního pohybu:
Studie lokomočního pohybu při jízdě na kajaku. Praha: UK FTVS.
KRAČMAR, B. (2001). Využití teorie reflexní lokomoce při kvalitativní analýze sportovní
činnosti. In: Sborník příspěvků mezinárodní konference Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita
Palackého, s. 296 ?300.
LADIG, G., RUGER, F. (2007). Inline bruslení. Praha: KOPP.
LUSARDI, M. M., NIELSEN, C. C. (2002). Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation.
Philadelphia: Elsevier.
LUTTGENS, K., HAMILTON, N. (1997). Kinesiology ? Scientific basis of human motion.
The McGraw-Hill companies, Inc.
MERLETTI, R., PARKER, P. (2004). Electromyography. Physiology, engineering, and
noninvasive applications. New Persey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
MINÁŘ, L. (2006). Diplomová práce: Pohybové vzory bruslení a odrazových cvičení
v tréninku ledního hokeje. Praha: FTVS UK.
MONTGOMERY, D. L. (1988). Physiology of ice hockey. Sports Medicine, č. 5, s. 99-126.
NEUMANN, D. (2002). Kinesiology of musculoskeletal system. St Louis: Mosby, Inc.
NOVOTNÝ, P. O. (2003). Současné možnosti využití povrchové elektromyografie pro potřeby
funkční a zátěžové diagnostiky. [on-line cit. 11.11.2007]. Dostupné na www:
<http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2003-11-20/rtf/P4-009%20-%20Novotny4p-e.rtf>
PAVLIŠ, Z. a kol. (1998). Příručka pro trenéry ledního hokeje I. část. Praha: Český svaz
ledního hokeje.
PAVLIŠ, Z. a kol. (2000). Příručka pro trenéry ledního hokeje II. část. Praha: Český svaz
ledního hokeje.
69
PAVLIŠ, Z. a kol. (2002). Příručka pro trenéry ledního hokeje III. Část. Praha: Český svaz
ledního hokeje.
RODOVÁ D., MAYER M., JANURA M. (2001). Současné možnosti využití povrchové
elektromyografie. Rehabil. fyz. Lék., č. 4, s. 173-177.
SEDLISKÁ, V. (2007). Diplomová práce: Analýza aktivity vybraných svalů dolních končetin
při zatáčení na carvingových lyžích a porovnání s jejich aktivitou při volné bipedální chůzi.
Praha : FTVS UK.
SMITH, D. G., MICHAEL, J. W., BOWKER, J. H. (2004). Atlas of Amputations and Limb
Deficiencies (3th. Ed.). Rosemont: American Academy of Orthopeadic Sugeons.
TRAVELL, J., G., SIMONS, S., D., G. (1999). Myofascial pain and dysfunction: the
triggerpoint manual. Vol. 1. Baltimore : Williams and Wilkins.
TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J. (2001). Fyziologie a léčebná
rehabilitace motoriky člověka. Praha : Grada.
VACKOVÁ, P. (2004). Diplomová práce: Fylogenetické souvislosti sportovní lokomoce.
Praha: FTVS UK.
VANČATA, V. (2005). Paleoantropologie a evoluční antropologie. [online cit. 26.5.2006].
Dostupné na www: <http://www.dyksoft.cz/kbev/Student/document.php>
VAŘEKA, I. (2004). Dynamický model ?tříbodové? opory nohy. Rehabilitácia, 41, č. 3, s.
131-136.
VÉLE, F. (1995). Kineziologie posturálního systému. Praha: Karolinum.
VÉLE, F. (1997). Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing.
VÉLE, F. (2004). Ústní sdělení. Praha : FTVS UK.
VÉLE, F. (2006). Kineziologie. Praha: Triton.
VOJTA, V. (1993). Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada.
VOJTA, V., PETERS, A. (1995). Vojtův princip. Praha: Grada Publishing.
WHITTLE, W. (1997). Gait Analysis: an introduction. Oxford: Butterworth-Heinemann
Obrázky z internetu doplňující text dostupné na www:
http://www.sportobchod.cz/brusle-bauer-nike-supreme-30-pro.htm .[online cit. 26.5.2009].
http://www.canon.cz/for_home/product_finder/camcorders/high_definition_hd/index.aspx.
[online cit. 13.3.2010].
Předběžná náplň práce
Cíle práce: Posouzení míry koordinační příbuznosti při jízdě vpřed při hokejovém a in-line
bruslení.
Metoda: Případová studie povrchového EMG měření v kombinaci s plošnou
kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Intraindividual comparison of selected indicators of coordinating steps on the ice
skating and in-line.
Objective: Assessment of coordination relationship rate of the skating forward during ice
hockey and inline skating.
Methods: Surface electromyography combinated with kinematography analysis used
synchronized video recording.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK