Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Estetizace české politické komunikace po roce 1993
Název práce v češtině: Estetizace české politické komunikace po roce 1993
Název v anglickém jazyce: The Aetheticisation of Czech Political Communication after 1993
Klíčová slova: politika, politická komunikace, třetí věk politické komunikace, estetizace, image, obsahová analýza, volby
Klíčová slova anglicky: politics, political communication, third age of political communication, aestheticization, image, content analysis, general election
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.04.2011
Datum zadání: 21.04.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Oponenti: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
- Ankersmit, F. (1997): Aesthetic Politics: Political Philosophy Beyond Fact and Value. Stanford : Stanford University Press, 416 s.
- Beck, U. (2007): Vynalézání politiky: k teorii reflexivní modernizace. Praha : SLON, 273 s.
- Corner, J., Pels, D. (eds.) (2003): Media and Restyling of Politics. London : Sage, 210 s.
- Davis, A. (2010): Political Communication and Social Theory. London–New York : Routledge, 196 s.
- Luow, E. (2005): The Media and Political Process. London : Sage, 311 s.
- Matušková, A. (2010): Politický marketing a české politické strany – Volební kampaně v roce 2006. Brno : Masarykova univerzita v Brně – Mezinárodní politologický ústav, 174 s.
- Meyer, T. (2004): Media Democracy: How the Media Colonize Politics. Cambridge–Oxford–Malden : Polity Press, 166 s.
- Negrine, R. et al. (2007): The Professionalization of Political Communication. Bristol–Chicago : Intellect Books, 192 s.
- Negrine, R. (2008): The Transformation of Political Communication : Continuities and Changes in Media Politics. Basingstoke–New York : Palgrave Macmillan, 226 s.
- Schulz, W., Scherer, H., Hagen, L., Reifová, I., Končelík, J. (2004): Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 152 s.
- Stanyer, J. (2007): Modern Political Communication: Mediated Politics in Uncertain Times. Cambridge–Oxford–Malden : Polity Press, 222s.
Předběžná náplň práce
Politická komunikace prochází v posledních desetiletích zásadními proměnami, jež jsou spjaty s vývojem mediálních systémů. Estetizace patří do řady vzájemně provázaných konceptů, které se tyto změny snaží popsat a vysvětlit.
Hlavním znakem estetizace je rostoucí význam prezentace politických aktérů a témat, důraz na styl, vnější vzhled, upřednostňování emocionální komunikace, zatímco podstata politické soutěže (programy politických stran, diskuse nad zásadními společenskými problémy apod.) ustupuje do pozadí. Snaha oslovit co nejvíce příjemců vede k tomu, že se politická komunikace do značné míry inspiruje estetikou populární kultury.
Všechny tyto projevy nastolují zásadní otázky. Vede estetizace politické komunikace k tomu, že se v politice uplatňují lidé s jinými předpoklady než dříve? Může tento jev poškodit podstatu demokratického rozhodování? Nebo naopak pomáhá zapojení občanů do politického života? Ve vědeckém diskurzu existují na tyto otázky různé náhledy. Estetizace navíc těsně souvisí s dalšími koncepty jako mediatizace, celebritizace, branding, packaging a další, její důsledky je proto třeba vnímat v širším kontextu.

Výchozím předpokladem práce je skutečnost, že politická komunikace v českém prostředí se v současné době výrazně neliší od situace v západní Evropě, potažmo Spojených státech amerických. Do roku 1989 se však u nás vzhledem k panujícímu politickému režimu většina změn probíhajících v politické komunikaci v západním světě neprojevila. Česká republika je tak vhodným prostředím, kde lze estetizaci ve vývoji sledovat.
Hlavním cílem práce je zjistit, zda v českém prostředí dochází po roce 1989 k estetizaci politické komunikace, a to především se zaměřením na neřízenou politickou komunikaci (tj. na to, jak o politice referují média).
Zajímá nás především, zda se mění způsob, jakým média referují o volbách. Předpokládáme, že se tak děje a že média s postupujícím časem věnují více pozornosti průběhu mediální kampaně a komunikačnímu stylu jednotlivých politických aktérů na úkor informování o politických programech a idejích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the last decades political communication has gone through significant changes that are connected with development of media systems. The aestheticization belongs to the group of interrelated concepts which try to describe and explain these changes. The main characteristic of aestheticization is the increasing importance of presentation of political participants and topics, emphasis on style and appearance, preference of emotional communicatino whereas the essence of political contest (party programmes, discussions about important public issues etc.) is less and less important. Due to the attempts to attract as broad public as possible the political communication is inspired by the aesthetics of popular culture.
All these problems are connected with fundamental questions. Does the aestheticization of political communication cause that different people with different qualities are succesful in politics? Could this demage the substance of democratic decision-making? Or, conversely, does it help to engage people in politics? There are different opinions on these question in media studies. Moreover, the aestheticization is closely linked with other concepts like mediatization, celebritization, branding, packaging and others, so it is necessary to perceive it in a broader context.

We suppose that nowadays there is no difference in political communication in the Czech republic and in Western Europe or the U. S. Due to the communist regime, most of the changes that has been described in Western media since 1970's, had not occured in the Czech republic before 1989. Therefore we are convinced that the aestheticization of Czech political communication should be observed quite well in recent 20 years.
The main purpose of this thesis is to find out if there is the aestheticization of Czech political communication after 1989, focusing mainly on the non-direct political communication (i. e. the way how politics is represented in the media). We would like to explore if there are any significant changes in the style of media representation of general elections. We think that media are more and more interested in the run of election campaign and in the communicative style of political participants instead of informing citizens about political programmes and ideas.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK