Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Denní snění
Název práce v češtině: Denní snění
Název v anglickém jazyce: Day dreaming
Klíčová slova: denní snění, poezie, sen a skutečnost, představivost, fantazie, imaginace
Klíčová slova anglicky: Day dreaming, poetry, dream and reality, imagination, fantasy, imaginativeness
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2010
Datum zadání: 15.11.2010
Datum a čas obhajoby: 17.01.2011 00:00
Místo konání obhajoby: PedF UK - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:19.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Zkoumejte oblast denního snění v kontextu obecného vyučování a výtvarné výchovy.
Vymezte termín denního snění v rámci psychologie, pedagogiky a artefiletiky . Po té ho zkoumejte vlastními cestami v různých etapách lidského života, ve výtvarném umění, reklamně atd.

Ve výtvarné části reflektujte svět denního snění v cyklu různoformátových maleb a kreseb.

V didaktické části sestavte výtvarnou řadu, ve které budete pohlížet na denní snění, především jako na prostředek rozvoje tvořivého myšlení. Při práci na výtvarných řadách využijte své zkušenosti z teoretické i praktické části diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Bachelard, G.: Poetika snění, Malvern 2010 ISBN 978-80-86702-71-1
Baleka, J.: Výkladový slovník ,Academia 1997 ISBN 80-20006-095
Bláha, J., Slavík, J.: Průvodce výtvarným uměním, V. , Albra
ISBN 80-208-0432-3
Borecký, V.: Imaginace, hra a komika, Trioton 2005 ISBN 80-7254-503-5
Cangelosi, J.: Strategie řízení třídy, Portál 1994 ISBN 80-7367-118-2
Dempsey, A.: Umělecké školy, směry a hnutí , Slovart 2005 ISBN 80-7209-731-8
Freud, Z.: O člověku a kultuře, Praha Odeon 1990 ISBN 80-207-0109-5
Kastová, V.: Imaginace jako prostor setkání s nevědomím, Portál 1999
ISBN 80-7178-302-1
Kulka, J.: Psychologie umění, Grada Publishing 2008
Leonardo da Vinci : Úvahy o malířství, Gryf 1994 ISBN 80-85829-06-1
Mesiti, P.: Probuď se a sni , Pragma 1997 ISBN 80 -7205-429-5
Morin, E.: Láska, poezie, moudrost, Atlantis 2000 ISBN 80-7108-211-2
Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie, Academia 1997
ISBN 80-200-0625-7
Oaklander, V.: Třinácté komnaty dětské duše, Drvoštěp 2003 ISBN 80-903306-0-6
Piaget, J.: Psychologie dítěte, Portál 2000 ISBN 80-7178-407-9
Pijoan, J.: Dějiny umění 9, Odeon 1983
Pijoan, J.: Dějiny umění 10, Odeon 1984
Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia 2003 ISBN 80-200-1086-6
Roeselová, V.: Didaktika výtvarné výchovy, Praha 2003 ISBN 80-7290-129-X
Ruhrberd, K.: Umění 20.století , Taschen 2004 ISBN 80-7209-521-8
Souriau, E.: Encyklopedie estetiky , Victoria Publishing 1994
ISBN 80-85605-18-X
Spurr, P.: Jak porozumět dětským snům, Olomouc: ANAG 2007,
ISBN 978-80-7263-418 -7
Šamšula, P., Hirschová, J.: Průvodce výt. um. IV. , Albra ISBN 80-86-287-24-6
Šicková- Fabrici, J.: Základy arteterapie, Portál 2002 ISBN 80-7178-616-0
Šimotová, A.: Hlava k listování, GemaArt/OSVU 1997 ISBN 80-86087-00-X
Teige, K.: Osvobozování života a poezie, Aurora 1994 ISBN 80-901603-2-8
Youngston, R.: O šílenství, podivínství a genialitě, Portál 2000 ISBN 80-7178-40

Periodika:
Bachelard, G.: Voda a sny, Mladá fronta 1997 ISBN 80-204-0638-7
Lukeš, M. : Divné divadlo našeho věku, vydal časopis svět a divadlo,
ISBN 978-80-254-3700-1
článek In: www.ct24.cz/kultura/ Přežít svůj život ? berte na vědomí své podvědomí

Tiskové zprávy
?Orbis Pictus aneb brána do světa lidské fantazie otevřená?
Viktor Pivovarov : ?Šváb k večeři? , Praha 3. září 2009, Galerie Jiří Švestka
Kamila Ženatá ? 2.patro, 26.10. 2009 , ?Opuštěný byt, ve kterém zůstaly sny těch, kteří v něm žili?
?Narušitelé hranic? , 2.10. 2009 Městská knihovna 2. patro

Předběžná náplň práce
Systematické studium odborných pramenů a individuální reflexe, rozpracování výtvarných témat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Systematic study of speciál textes, individuál reflection and own art theme.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK