Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sport ve volném čase studentů středních škol
Název práce v češtině: Sport ve volném čase studentů středních škol
Název v anglickém jazyce: Sport in leasure time of highschool students
Klíčová slova: Student, adolescence, střední škola, volný čas, pohybové aktivity, sport, životní styl.
Klíčová slova anglicky: Student, adolescence, highschool, leasure time, physical activity, sport, lifestyle.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2010
Datum zadání: 07.01.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium literatury.
Metody: dotazníková metoda, řízený rozhovor
Statistické zpracování metod.
Doporučení pro praxi.
Seznam odborné literatury
Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.
Hogenová, A. aj. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998., ISBN 80-7184-580-9.
Slepičková, I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-276-0044-7.
Svoboda, B., Hošek, V. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Praha: UK, 1992.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995. ISBN 80-85910-02-0.
Předběžná náplň práce
Práce pojednává o využití sportovních aktivit ve volném čase studentů středních škol. Teoretická část práce bude obsahovat problematiku sportovních aktivit a specifiku věku adolescence. Diplomantka se pokusí zjistit jak a jaké sportovní aktivity využívají studenti středních škol a jestli se výběr sportovních aktivit shoduje či liší podle typu střední školy. Závěr práce musí nastítit i doporučení pro praxi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK