Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domov není jen slovo
Název práce v češtině: Domov není jen slovo
Název v anglickém jazyce: Home is not only a place
Klíčová slova: Emoce, vztahy mezi lidmi, empatie, domov, výtvarná tvorba, výtvarné vnímání, tvořivost, výtvarný projev.
Klíčová slova anglicky: Emotion, relationships between people, empathy, home, artistic creation, visual perception, creativity, creative expression.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Skarlantová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 22.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: UK-PedF-
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Zásady pro vypracování
Východiskem práce je dobrá znalost psychologie dětí předškolního věku. DP bude zaměřena na emoční stránku výtvarné výchovy, na rozvíjení citových, sociálních a komunikačních vazeb a schopnosti jejich výtvarného vyjádření
Diplomová práce bude realizována v mateřské škole v heterogenních třídách, kde diplomantka pracuje. Vzhledem ke zvolenému tématu bude použito různorodé spektrum tradičních i méně tradičních materiálů a didaktických postupů.
Součástí práce bude vytvoření nejméně dvou metodických řad, z nichž jedna se bude týkat vztahů k rodině a lidem tvořící představu domova, druhá řada bude zaměřena na prostředí domova ( interiér, exteriér) a to z hlediska širšího pojetí (ulice, město apod.)
Součástí diplomové práce bude vypracování metodického materiálu pro zvolenou činnost, fotodokumentace ověření metodických řad v praxi, dokumentačné CD bude součástí obhajoby.
Seznam odborné literatury
Hazuková,H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I. a II. díl.Praha: UK-PedF 1994 a 1995
Slavíková,Vl. Slavík,J. Hazuková,H. Výtvarné čarování.Praha: UK-PedF.2000
Fulková,M.Novotná,M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ Praha: Fortuna.1999
Fulková,M.Novotná,M. Výtvarná výchova pro 8. 9.roč. ZŠ Praha: Fortuna.1997
Cikánová,C. Objevujte s námi tvar.Praha: Aventinum.1995
Roeselová,V. Námět ve výtvarné výchově.Praha:Sarah.1995
Roeselová,V. Techniky ve výtvarné výchově.Praha: Sarah.1996


Předběžná náplň práce
DP bude zaměřena na emoční stránku Vv, na rozvíjení citových, sociálních a komunikačních vazeb. Součástí bude vypracování metodického materiálu pro zvolenou činnost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
It will focus on the emotional side of art education, the developing of sensitive, social and communication ties. The thesis will include the amplification of metodical material for the chosen activity trougt.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK