Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém
Název práce v češtině: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém
Název v anglickém jazyce: The Archive of the Prague National Theatre as an information system
Klíčová slova: Archiv, Archiv Národního divadla v Praze, digitalizace, divadlo, divadelní cedule, dokument, fond, inscenace, Národní divadlo.
Klíčová slova anglicky: Archives, The Archives of the National Theatre in Prague, digitizing, theatre, theatre poster, document, collection, production, The National Theatre.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 25.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Štěpán Štěpanovský
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude analýza Archivu Národního divadla v Praze jako informačního systému, charakteristika procesu jeho digitalizace a zhodnocení významu tohoto systému pro český stát.
Předběžná osnova diplomové práce:
1. Historie Archivu Národního divadla
2. Současná situace Archivu Národního divadla
3. Význam Archivu Národního divadla pro Národní divadlo a českou společnost, jeho role
4. Archiv ND jako informační systém
5. Proces digitalizace Archivu Národního divadla a jeho systém
6. Celkové zhodnocení vývoje Archivu Národního divadla jako informačního systému a zhodnocení jeho důležitosti jako českého kulturního dědictví
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty
Seznam odborné literatury
1. IVANOV, Miroslav. Požár Národního divadla aneb příliš mnoho náhod. Praha : Panorama, 1983. 228 s. ISBN: 80-200-0786-5.
2. PROCHÁZKA, Vladimír; a kol. Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního. 1. vyd. Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1988. 624 s.
3. VLASÁK, Rudolf; BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 144 s. ISBN 80-246-0727-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK