Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vojenský Ústřední Archiv jako informační systém
Název práce v češtině: Vojenský Ústřední Archiv jako informační systém
Název v anglickém jazyce: Central Military Archives as information system
Klíčová slova: archiv, archiválie, Vojenský ústřední archiv, Vojenský historický archiv, správní archiv, digitalizace, digitální dokument, pracoviště ochrany informací, spisovna
Klíčová slova anglicky: archives, archival, Central military archives, Mititary historical archives, administrative archive, digitizing, digital document, workplace protection of information, registry
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Milan Procházka
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat a zhodnotit vývoj Vojenského Ústředního Archivu jako informačního systému.
Předběžná osnova práce:
1. Teoretický popis informačního systému
2. Vznik a vývoj Vojenského Ústředního Archivu
3. Hlavní úkoly Vojenského Ústředního Archivu a jejich legislativní podpora
4. Vojenský Historický Archiv a jeho referát pro digitalizaci fondů
5. Digitalizace fondů Vojenského Historického Archivu
6. Formulace možné koncepce rozvoje Vojenského Ústředního Archivu
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. 1. vyd. Praha : Karolinum 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.
2. VLASÁK, Rudolf; BULÍČKOVÁ, Soňa. Základy projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 144 s. ISBN 80-246-0727-1.
3. VLASÁK, Rudolf. Informační dálnice a knihovny. 2. přeprac. vyd. Praha : SKIP, 1996. 116 s. ISBN 80-85851-05-9.
4. Zákon č. 499 ze dne 23. září 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2004, částka 173, s. 9742-9780. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb173-04.pdf. ISSN 1211-1244.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK