Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání vybraných českých a slovenských vysokoškolských knihoven : na příkladu Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě
Název práce v češtině: Srovnání vybraných českých a slovenských vysokoškolských knihoven :
na příkladu Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě
Název v anglickém jazyce: Comparison of selected Czech and Slovak academic libraries :
on the example of Charles University in Prague
and Comenius University in Bratislava
Klíčová slova: Vysoké školy, vysokoškolské knihovny, Česká republika, Slovenská republika, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Komenského v Bratislavě, historie, služby, srovnání, dotazníky
Klíčová slova anglicky: Universities, Academic libraries, Czech Republic, Slovak Republic, Charles University in Prague, Comenius University in Bratislava, history, services, comparison, questionnaires
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat a porovnat české a slovenské vysokoškolské knihovny, a to na příkladu knihoven vybraných fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě.
Předběžná osnova práce:
1.Stručná charakteristika současného stavu vysokoškolských knihoven v ČR a SR
2.Vybrané fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě: popis a historie
3.Knihovny jednotlivých fakult: služby, zdroje, personální zajištění, prostory
4.Srovnání vybraných knihoven
5.Vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi vedoucími vybraných knihoven, týkajícího se současného stavu a budoucnosti vybraných knihoven
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty
Seznam odborné literatury
1.KUKLÍK, Jan. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Praha : Havlíček Brain Team, 2008. 111 s. ISBN 978-80-87109-09-0.
2.Právnická fakulta Univerzity Karlovy : jubilejní sborník 1348-1998. Praha : Právnická fakulta Univerzity Karlovy,1998. 325 s. ISBN 80-85889-15-3.
3.GREGUSOVÁ, Daniela. Faculty of Law Comenius University. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2001. 12 s. ISBN 80-716-0161-6.
4.KALKUS, Stanislav. Srovnávací knihovnictví : učební text. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1998. 24 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK