Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah etiky a víry u Sørena Kierkegaarda a Emmanuela Lévinase
Název práce v češtině: Vztah etiky a víry u Sørena Kierkegaarda a Emmanuela Lévinase
Název v anglickém jazyce: The Relationship Between Ethics and Faith in Søren Kierkegaard and Emmanuel Lévinas
Klíčová slova: etika, víra, Soren Kierkegaard, Emmanuel Lévinas, Druhý, existence
Klíčová slova anglicky: ethics, faith, Soren Kierkegaard, Emmanuel Lévinas, the Other, existence
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
První fází přípravy práce je rozprava nad komentovanou osnovou práce; následuje vypracování jednotlivých kapitol, které budou vždy konzultovány jak s vedoucím, tak konzultantem práce.
Navržená osnova bakalářské práce:
1. Úvod
2. Role etiky v ustanovení subjektu
2.1.: Pojetí u Kierkegaarda (základním textem podkapitoly je Bázeň a chvění)
2.2.: Pojetí u Lévinase (Totalita a nekonečno)
3. Láska a víra u Kierkegaarda (Skutky lásky)
4. Lévinasova kritika Kierkegaarda (Etika a nekonečno; v kapitole bude nastíněna také možná "odpověď" S. Kierkegaarda, která se opírá o Bázeň a chvění a Skutky lásky)
5. Závěr
Seznam odborné literatury
Soren Kierkegaard: Bázeň a chvění, Nemoc k smrti. Svoboda-Libertas, Praha, 1993.
Soren Kierkegaard: Skutky lásky, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2000.
Soren Kierkegaard: Entweder / Oder: Zweiter Teil. Eugen Dietrich Verlag. Düsseldorf, 1957.
Soren Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript, CUP, 2009.
Soren Kierkegaard: Okamžik. Jan Laichter, Praha 1911.
Emmanuel Lévinas: Totalita a nekonečno: (esej o exterioritě). OIKOYMENH, Praha, 1997.
Emmanuel Lévinas: Etika a nekonečno. OIKOYMENH, Praha, 1994.
Emmanuel Lévinas: Existence et Ethique in Noms Propres, Fata Morgana, Montpellier, 1976.
Bernhard Casper: Míra lidství: Rozenwzweig a Lévinas. Oikoyment, Praha 1998.
Václav Umlauf: Kierkegaard - Hermeneutická interpretace. CDK, Blansko, 2005.
Merold Westphal: Levinas, Kierkegaard and the Theological Task in Modern Theology, 1992.
Merold Westphal: Levinas and Kierkegaard in Dialogue. Indiana UP, 2000.
The Cambridge Companion to Kierkegaard. CUP, 1998.
The Cambridge Companion to Levinas. CUP, 2004.
Kierkegaard and Levinas: Ethics, Politics and Religion, ed. by J. Aaron Simmons and David Wood. Indiana University Press, 2008.
Platón: Ústava. Oikoymenh, 2005.
Martin Heidegger: Bytí a čas. Oikoymenh, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK