Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita lipidů v potravinách
Název práce v češtině: Kvalita lipidů v potravinách
Název v anglickém jazyce: Qulity of lipids in foods
Klíčová slova: Lipidy, mastné kyseliny, n-3 mastné kyseliny, výživová doporučení, doplňky stravy, plynová chromatografie
Klíčová slova anglicky: Lipids, fatty acids, n-3 fatty acids, dietary recommendations, dietary supplement, gas chromatography
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marek Doležal, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 07.04.2011
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 09:15
Místo konání obhajoby: IV. interní klinika VFN
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01747)
Oponenti: RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
se řídí Pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, Opatřením děkana č. 10/2008 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD. na 1. lékařské fakultě UK v Praze
Seznam odborné literatury
LITERATURA
1. BOU, Ricard; GUARDIOLA, Francesc; CODONI, Rafael. Enrichment of meats and eggs in n-3 PUFA through dietary manipulation: quality and safety drawbacks. MISP [online]. 27. října 2010, 2011, [cit. 2011-03-16]. Dostupný z WWW: http://www.foodsciencecentral.com/fsc/ixid16014
2. ČARŇANSKÝ, Ondřej. Je zdravější omega, bio, či obyčejné vejce?. MF DNES [online]. 14. 3. 2008, č. 3, [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: http://ekonomika.idnes.cz/je-zdravejsi-omega-bio-ci-obycejne-vejce-fct-/test.aspx?c=A080314_934454_test_kam>
3. DOSTÁLOVÁ, Jana, et al. Vyzivaspol.cz [online]. 2006/1 [cit. 2011-03-13]. Společnost pro výživu. Dostupné z WWW: http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/zdrava-trinactka-strucna-vyzivova-doporuceni.html
4. EFSA Journal 2010, 8 (3): [cit. 2011-03-17]. Dostupný z WWW: http://www.google.cz/translate?u=http%3a%2f%2fwww.efsa.europa.eu%2fen%2fefsajournal%2fpub%2f1461.htm&langpair=en%7Ccs&hl=cs&ie=UTF8
5. EFSA Journal [online]. 2010, 8 (5), [cit. 2011-03-19]. Dostupný z WWW: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1507.pdf
6. Hc-sc.gc.ca [online]. Kanada: 2010-07-07 [cit. 2011-03-13]. Dostupné z WWW: <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/maintain-adopt/limit-eng.php>.
7. Her Majesty the Queen in Right of Canada; Represented by the Minister of Health Canada. Hc-sc.gc.ca [online]. 2007 [cit. 2011-03-13]. Health Canada. Dostupné z WWW: <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_bienmang-eng.pdf>. ISBN 0-662-44467-1
8. MOUREK, Jindřich, et al. Mastné kyseliny omega-3. 2. rozšířené vydání. Praha: Triton, 2009
9. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava; ČEŠKOVÁ, Eva; SOBOTKA, Luboš. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: MAXDORF s. r. o., nakladatelství odborné literatury, 2000
10. OPLETAL, Lubomír. Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Vydání první. Praha: Karolinum, 2010
11. PÁNEK, Jan, et al. Základy výživy. Vyd. 1. Praha: Svoboda Servis, 2002
12. Portal.gov.cz [online]. 2003 [cit. 2011-03-31]. Dostupné z WWW: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=225/2008&PC_8411_p=3&PC_8411_l=225/2008&PC_8411_ps=10#10821
13. SOFROVÁ, Danuše, et al. Biochemie Základní kurz. Praha: Karolinum, 2005
14. ŠTERN, Petr, et al. Obecná a klinická biochemie. Praha: Karolinum, Praha 1, Ovocný trh 3, 2007
15. VELÍŠEK, Jan. Chemie potravin. Vydání 1, Tábor: OSSIS, 1999
Předběžná náplň práce
Práce je rozvržena do dvou částí. První tvoří teoretická část, druhá je experimentální. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První bod pojednává o obecném chemickém složení a vlastnostech lipidů. Tento bod je dále členěn do čtyř úseků, ve kterých jsou konkrétněji rozebrány jednotlivé skupiny lipidů. Ve druhém bodě teoretické části je pozornost zaměřena na význam tuků ve výživě, syntézu mastných kyselin, trávení lipidů a problematiku související se vstřebatelností a transportem lipidů. Tato část dále obsahuje pasáž, která blíže zmiňuje výživová doporučení.Posledním úsekem této části jsou doplňky stravy a funkční potraviny. Experimentální část práce vychází z chemické analýzy dvaceti vzorků doplňků stravy s obsahem n-3 mastných kyselin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work is divided into two parts. The first is theoretical, the other is experimental. The theoretical part is divided into two chapters. The first section describes the general chemical composition and properties of lipids. This point is further divided into four sections, which are specifically focused on different groups of lipids. The second theoretical point of attention is focused on the importance of fat in the diet, the synthesis of fatty acids, lipid digestion and issues related to absorbency and lipid transport. This section also contains a passage which refers to further dietary recommendations. The last section of this section deals with dietary supplements and functional foods. The experimental part is based on chemical analysis of twenty samples of dietary supplements containing n-3 fatty acids.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK