Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační služby Národní lékařské knihovny (Praha) poskytované prostřednictvím internetu
Název práce v češtině: Informační služby Národní lékařské knihovny (Praha)
poskytované prostřednictvím internetu
Název v anglickém jazyce: Information services of the National Medical Library (Prague)
provided through the Internet
Klíčová slova: Národní lékařská knihovna (Praha, Česko) - informační služby – on-line služby - Portál Medvik - Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) – marketing na sociálních sítích
Klíčová slova anglicky: National medical library, Prague – information services – on.line services - Portal Medvik - Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) – social media marketing
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 04.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Marcela Buřilová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem předkládané bakalářské práce je popis a zhodnocení současného stavu informačních služeb Národní lékařské knihovny (NLK) se sídlem v Praze poskytovaných prostřednictvím internetu.
První část práce je věnována historii a současnému stavu a službám Národní lékařské knihovny. Druhá kapitola se zabývá internetovými informačními službami knihovny, především portálem Medvik a elektronickými zdroji, které knihovna nabízí. Poslední kapitola pak obsahuje zhodnocení prezentace knihovny na sociálních sítích.
Seznam odborné literatury
About Scopus. Elsevier (Firma). SciVerse: Open to accelerate science [online]. 2012 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: <http://www.info.sciverse.com/scopus/about>.
BIERNÁTOVÁ, Olga. Social media marketing a knihovny. In: INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 24. - 26. 5. 2011 [online]. 2011 [cit. 2012-06-11]. Dostupné z: <http://www.inforum.cz/pdf/2011/biernatova-olga.pdf>.
BOLDIŠ, Petr. Úvod do problematiky elektronických informačních zdrojů. MathAn Praha. Věda.cz: průvodce informacemi o vědě a výzkumu [online]. 2003 [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: <http://www.veda.cz/article.do?articleId=6069>.
BOUZKOVÁ Helena. MEDVIK®: medicínská virtuální knihovna: integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky. In INFORUM 2007: 13. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 22.-24. května 2007 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2007 [cit. 2012-01-07]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2007/bouzkova-helena.pdf >.
BOUZKOVÁ, Helena; VOTÍPKOVÁ, Marie; HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; et al. Národní lékařská knihovna : informační centrum medicíny. 1. vyd. Praha : Jorika, 2001. 32 s. ISBN 80-238-7621-X.
BOUZKOVÁ, Helena; LESENKOVÁ, Eva. Výroční zpráva o činnosti KLK SKIP za rok 2011 [online]. 24. 11. 2011 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: <http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven/dokumenty/vyrocni-zprava-klk-za-rok-2011>.
CINAHL® with Full Text. EBSCO Publishing (firma). EBSCOhost [online]. 2012 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: <http://www.ebscohost.com/public/cinahl-with-full-text>.
Czech Republic Facebook Statistics. Candytech. Socialbakers: The Recipe for Social Marketing Success [online]. 2012 [cit. 2012-04-24]. Dostupné z: <http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic>.
Česká republika v číslech 2011: Zdravotnictví. Český statistický úřad. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/5A004C24CF/$File/14091123.pdfČesko>.
Zákon č. 257/2001 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 36, s. 1658-1685. Dostupný z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb098-01.pdf>.
Embase: biomedical answers. Elsevier (firma). Embase [online]. 2011 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: <http://www.embase.com/>.
HEJL, Zdeněk. Počet uživatelů Facebooku 2011. In: Internetový magazín Portiscio: Blog o internetu a internetovém marketingu [online]. 2011 [cit. 2012-06-20]. Dostupné z: <http://www.portiscio.net/pocet-uzivatelu-facebooku>.
Informační služby. ŠVEJDA, Jan. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2003- [cit. 2012-06-03]. Systém č. 000001807. Dostupná z WWW: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.
KŘÍŽ, Filip. Projektování a implementace virtuálních knihoven v oblasti medicíny a zdravotnictví: na příkladu systému MEDVIK. Praha, 2004. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Eva Bratková.
KŘÍŽ, Filip; HORSÁK, Ondřej; MAIXNEROVÁ, Lenka, et al. Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - Výzva 21. století. In. Inforum 2011. 2011.
KŘÍŽ, Filip; HORSÁK, Ondřej; MAIXNEROVÁ, Lenka; BOUZKOVÁ Helena. Služby portálu elektronických zdrojů NLK. Lékařská knihovna: časopis pro knihovny a informační střediska ve zdravotnictví [online]. 2008, č. 4 [cit. 2012-05-19]. ISSN 1211-3255. Dostupné z: <http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2008/2008-c-4/aktuality-nlk/2008-4-portal.pdf?searchterm=port%C3%A1l+>.
KŘÍŽ, Filip; HORSÁK, Ondřej; MAIXNEROVÁ, Lenka; ZINDULKOVÁ, Jana; JAROLÍMKOVÁ, Adéla; LESENKOVÁ, Eva; BOUZKOVÁ, Helena. Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny: výzva 21. století. In: INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 24. - 26. 5. 2011 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2011 [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: <http://www.inforum.cz/pdf/2011/kriz-filip.pdf>.
KŘÍŽ, Filip; MAIXNEROVÁ, Lenka; HORSÁK, Ondřej. Nové online služby Národní lékařské knihovny. In: MEDSOFT 2011: sborník příspěvků. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2011, s. 139-145.
LESENKOVÁ, Eva. Informační chování lékařských povolání ve vztahu k moderním knihovnicko-informačním službám ve zdravotnictví. Praha, 2010. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Milan Špála.
LESENKOVÁ, Eva; JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Informační zdroje a služby pro medicínu [online]. Praha: Národní lékařská knihovna, 2011 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: <http://www.nlk.cz/sluzby/vzdelavani/vzdelavaci-akce/2011/narodni-lekarska-knihovna-informacni-zdroje-a-sluzby>.
MAIXNEROVÁ, Lenka. Bibliographia medica Čechoslovaca: historie, současnost a budoucnost. Lékařská knihovna: Časopis pro knihovny a informační střediska ve zdravotnictví [online]. 2011, roč. 16, č. 1-2 [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: <http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2011/2011-c.1-2/bmc-historie-soucasnost-budoucnost>. ISSN 1804-2031.
MAIXNEROVÁ, Lenka; KŘÍŽ, Filip. Tezaurus Medical Subject Headings slaví 50. narozeniny. Lékařská knihovna: Časopis pro knihovny a informační střediska ve zdravotnictví, 2010, roč. 15, č. 3-4.
MAIXNEROVÁ, Lenka; KŘÍŽ, Filip; BOUZKOVÁ, Helena, et al. Digitální knihovna Národní lékařské knihovny - archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací ve zdravotnictví. In: MEDSOFT 2012: sborník příspěvků. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2012, s. 198-204.
MAIXNEROVÁ, Lenka; KŘÍŽ, Filip; HORSÁK, Ondřej; BOUZKOVÁ, Helena. Rozvoj digitálního archivu Národní lékařské knihovny ve spolupráci s vydavateli a autory vědeckých lékařských informací. In: MEDSOFT 2009: sborník příspěvků. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2009, s. 97-103.
MAIXNEROVÁ, Lenka; KŘÍŽ, Filip; HORSÁK, Ondřej; BOUZKOVÁ, Helena. Dlouhodobá ochrana dat v Národní lékařské knihovně - aktuální stav a problémy. In: MEDSOFT 2010: sborník příspěvků. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2010, s. 117-125.
MARVANOVÁ, Eva. 2006. Kvalitní webové stránky. Knihovnický zpravodaj vysočina [online]. 2006, roč. 6, č. 2, [cit. 2012-05-10]. Dostupný z WWW: <http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=749&idr=6&idci=15>.
Medline: Fact Sheet. National Institutes of Health (Spojené státy americké). National Library of Medicine. National Library of Medicine [online]. 2004 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z:http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html#
National Center for Biotechnology Information (Spojené státy americké). PubMed [online]. 2012 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>.
Národní lékařská knihovna (Praha, Česko). Národní lékařská knihovna [online]. Praha: Národní lékařská knihovna, 2012 [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: <http://www.nlk.cz/>.
Národní lékařská knihovna (Praha, Česko). Statut Národní lékařské knihovny. Praha : Národní lékařská knihovna, 23. dubna 2002 [cit. 2012-03-29]. 5 s. Dostupné také z WWW: <http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/zakladni-dokumenty/Statut_NLK.pdf>.
Národní technická knihovna (Praha, Česko). Knihovní řád Virtuální polytechnické knihovny: pravidla poskytování služeb [online]. Národní technická knihovna, 2010 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: <http://www.techlib.cz/cs/935-knihovni-rad/>.
Odkazy a popis zdrojů. Národní lékařská knihovna (Praha, Česko). Národní lékařská knihovna [online]. [2009] [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/informacni-zdroje/online-zdroje/odkazy-a-popis-zdroju#ovid-biological-abstracts
O nás: Klub lékařských knihoven. In Národní lékařská knihovna [online]. Praha: Národní lékařská knihovna, 2012 [cit. 2012-03-29]. Dostupný z:http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven/o-nas
Online služby. ŠVEJDA, Jan. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2003- [cit. 2012-06-03]. Systém č. 000001868. Dostupná z WWW: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.
PÁVEK, Vladimír. Knihovny a online služby. In Knihovny současnosti 2002 : sborník z 10. konference, konané ve dnech 24.-26. září 2002 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven, 2002, s. 356-359. ISBN 80-01-03228-0
PTÁČKOVÁ, Lenka; VESELÁ, Jaroslava. Národní lékařská knihovna se představuje: Část 8. Automatizace knihovnických procesů a online báze v Národní lékařské knihovně. Praktický lékař. 2000, roč. 80, č. 8, s. 481 - 482. ISSN 0032-6739.
Sbírky muzea s ukázkami exponátů. Národní lékařská knihovna (Praha, Česko). Národní lékařská knihovna [online]. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z:http://www.nlk.cz/zdravotnicke-muzeum/ukazky-exponatu
SÝKOROVÁ, Jaroslava. Elektronické informační zdroje v medicíně. Klimakterická medicína, 2009, roč. 14, č. 3, s. 25-31.
Uložení a dostupnost fondu. Národní lékařská knihovna (Praha, Česko). Národní lékařská knihovna [online]. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/fondy-a-sbirky/ulozeni-a-dostupnost-fondu
VESELÁ, Jaroslava. Profil knihovního fondu NLK. Lékařská knihovna [online]. 2007, č. 1, [cit. 2012-04-14]. Dostupný z WWW: <http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2007/2007-c-1/zpravy>. ISSN 1804-2031
VLASÁKOVÁ, Blanka. Excerpta medica: příručka pro uživatele. Praha : ÚVTEI, 1984. 94 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK