Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojatie zla v Platónových dialógoch Protagoras a Gorgias
Název práce v jazyce práce (slovenština): Pojatie zla v Platónových dialógoch Protagoras a Gorgias
Název práce v češtině: Pojetí zla v Platónových dialozích Prótagorás a Gorgiás
Název v anglickém jazyce: The concept of evil in Plato's dialogues Protagoras and Gorgias
Klíčová slova: Vedenie, mienenie, chcenie, túžby, trestanie
Klíčová slova anglicky: Knowledge, belief, want, desire, punishment
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 17.05.2011
Datum a čas obhajoby: 05.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úlohou práce je zodpovedať na otázku, v čom podľa Platóna spočíva zlé/nesprávne jednanie. Hľadať odpoveď budeme v jeho dvoch dialógoch - Protagoras a Gorgias.V prvom rade bude potrebné upozorniť na otázku, či tieto dva dialógy môžeme brať ako prezentujúce Platónove myšlienky, alebo len Sokratove, s tým, že Platón ich nutne nechvaľuje. V druhom rade bude potrebné poukázať na vzťach mienenia, vedenia a jednania. Bude nutné ukázať na výstostnú úlohu vedenia, ako stavu, ktorý zaručuje správne jednanie. Nakoniec sa zameriame na menienie a ukážeme, že nesprávne jednanie spočíva v presvedčení, že človek má vedenie, i keď v skutočnosti má len mienienie a tak koná nevedomky nesprávne.
Seznam odborné literatury
Annas, Julia. Platonic ethics, old and new. Ithaca: Cornell UP, 1999. Print.
Brickhouse, Thomas C., and Nicholas D. Smith. Socratic Moral Psychology. Cambridge: Cambridge UP, 2010. Print.
Cooper, John M. "Socrates and Plato in Plato's Gorgias." Reason and Emotion: Essays on Ancient Moral Psychology and Ethical Theory. Ed. John M. Cooper. Princeton, NJ: Princeton UP, 1999. Print.
Denyer, Nicholas. Introduction. Alcibiades. By Platón. Cambridge: Cambridge UP, 2001. 1-32. Print.
Devereux, Daniel. "Jednota Cností." Prel. Jakub Jirsa. Rozum, Cnosti a Duše. Ed. Jakub Jirsa. Praha: OIKOYMENH, 2010. 67-86. Print
Devereux, Daniel. "Socrates' Kantian Conception of Virtue." Journal of the History of Philosophy 33.3 (Jul 1995): 381-408. Print.
Irwin, Terence. Plato's Moral Theory: The Early and Middle Dialogues. Oxford: Clarendon, 1977. Print.
Platón,. Euthydémos: Menón. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. Print.
Platón,. Gorgias. Praha: Jan Laichter, 1932. Print.
Platón,. Charmidés; Lachés ; Lysis ; Theagés. 1. vyd. Praha: ISE, 1995. Print. Platón,. Prótagoras. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. Print.
Segvicová, Heda. "Nikdo Nechybuje úmyslě: Smysl Sókratovského Intelektualismu." Prel. Jakub Jirsa. Rozum, Cnosti a Duše. Ed. Jakub Jirsa. Praha: OIKOYMENH, 2010. 23-66. Print.
Vlastos, Gregory. "Socrates on Acrasia." Studies in Greek Philosophy. Ed. Daniel W. Graham. Princeton, NJ: Princeton UP, 1995. Print.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK