Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Archaické slovanské náboženství z pohledu komparativní mytologie Georgese Dumézila
Název práce v češtině: Archaické slovanské náboženství z pohledu komparativní mytologie Georgese Dumézila
Název v anglickém jazyce: The Archaic Slavic Religion in a Perspective of Georges Dumézil´s Comparative Mythology
Klíčová slova: Slovanské náboženství, Georges Dumézil, Indoevropská trojfunkční struktura, Komparativní religionistika
Klíčová slova anglicky: Slavic Religion, Georges Dumézil, Indo-European Tripartite Structure, Comparative Religion
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michal Téra, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předkládaná práce se zabývá použitím Dumézilovy komparativní metody na náboženství pohanských Slovanů. Chci zde stručně nastínit život, metodu a dílo Gergese Dumézila a podívat se na vlivy, jaké na jeho práci měla Durkheimova sociologická škola a Lévi-Straussovský strukturalismus. Krátce také představím jádro autorovy ústřední teorie o trojfunkční ideologii. Dále se pokusím o trojfunkční analýzu stratifikace slovanské společnosti a zdůrazním důležitost prvofunkčních náboženských specialistů, stejně jako nutnost hledání (předpokládaných) jasně artikulovaných tripartitních struktur slovanského pohanství, zejména v kultické praxi. V poslední třetině této práce budou představeny čtyři možné dumézilovské přístupy ke slovanskému pantheonu. Každá funkce bude popsána na základě čtení primárních pramenů a sekundární literatury. V závěrečné kapitole pak bude předveden antitetický, ale komplementární charakter předložených akademických teorií a interpretací a poté zhodnocen dumézilovský přístup jako takový. Jeho přínos stejně jako jeho vnitřní obtíže budou zváženy i z hlediska známých problému religionistického studia slovanského náboženského systému obecně.
Seznam odborné literatury
Prameny
Adamus Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, ve vydání: Georg Heinrich Pertz, Adami Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, Hannoverae: impensis Bibliopolii Hahniani, 1846.
Caesar, Comentarii de bello Gallico, ve vydání: Franciscus Oehler, C. Iulii Caesaris Comentarii de bello Gallico, Lipsiae: sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1862.
Ebbo, Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, vybrané pasáže ve vydání Carolus H. Meyer (ed.), Fontes historiae religionis slavicae, Berolini: de Gruyter, 1931, s. 32–40.
Einhard,Annales regni Francorum, ve vydání: Georg Heinrich Pertz (ed.), Einhardi Annales, Hannoverae: impensis Bibliopolii Hahniani, 1845.
FHRS = Fontes historiae religionis slavicae, collegit Carolus H. Meyer (Fontes historiae religionum, Fasc. IV.), Berolini: de Gruyter, 1931.
Helmold z Bosau, Cronica Slavorum, ve vydání: Iohannes M. Lappenberg et Bernhardus Schmeidler (edd.), Helmoldi Bozoviensis Cronica Slavorum, editio tertia, Scriptores rerum Germanicarum, Hannoverae et Lipsiae: impensis Bibliopolii Hahniani, 1937 [čes. př.: Helmold z Bosau, Helmolda kněze Buzovského Slovanská kronika, přel. Karel Vrátný, Praha: Vyšehrad, 1947].
Herbord, Dialogus de vita Ottonis episcopi Babenbergensis, ve vydání: Georg Heinrich Pertz (ed.), Herbordi dialogus de vita Ottonis episcopi Babenbergensis, Hanoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1868.
Knýtlinga saga, ve vydání: Bjarni Kolbeinsson (bp.), Jómsvíkíngasaga ok Knytlínga, með tilheyrandi þáttum: Eptir gömlum handritum, Kaupmannahøfn: Prentaðar hja H. F. Popp, 1828.
Marcus Annaeus Lucanus, Pharsalia, ve vydání: Carolus Hermannus Weise (ed.), Pharsaliae Libri X. M. Annaeus Lucanus, Leipzig: G. Bassus, 1835.
Monachus Prieflingensis, Vita Ottonis babenbergensis episcopi, ve vydání: Jürgen Petersohn (ed.), Die Prüfeninger Vita Bischof Ottos I. von Bamberg nach der Fassung des Gross en Österrechischen Legendars, Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1999.
Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, ve vydání: Marjorie Chibnall (ed.), The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis: Vol. II, Books III and IV, Oxford – New York: Oxford University Press, 2002 (11969).
Pověsť vremennych lět, ve vydání Полное собрание русских летописей, том 1: Лаврентьевская летопись, Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1926 (11846) [čes. př.: Nestorův letopis ruský: Pověst dávných let, přel. Karel Jaromír Erben, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954 (11867)].
Prokopios z Kaisareie, De bello Gothico, ve vydání: Eduard Weber (ed.), Procopius (ex recensione Guilielmi Dindorfii) volumen II, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae II, Bonnae: impensis Ed. Weberi, 1833 [čes. př.: Prokopios z Kaisareie, Válka s Góty, přel. P. Beneš, Praha: Odeon, 1985].
Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, vybrané pasáže ve vydání Carolus H. Meyer (ed.), Fontes historiae religionis slavicae, Berolini: de Gruyter, 1931, s. 48–56.
Slovo o plъku Igorevě, ve vydání: K. J. Erben, Dvé zpěvů staroruských, totiž, O výpravě Igorově, a Zádonština (s kritickými, historickými i jinými vysvětlujícími poznámkami a doklady vydal K.J.E., Praha: Královská česká společnost nauk, 1869.
Thietmar z Merseburku, Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon, ve vydání: Robert Holzmann (Hrsg.), Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung, Monumenta Germaniae Historica 9, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1935 [čes. př.: Dětmar z Merseburku, Kronika, přel. Bořek Neškudla, Praha: Argo (edice Memoria medii aevi), 2008].

Sekundární literatura
Antalík, Dalibor, Jak srovnávat nesrovnatelné, Praha: Oikoymenh, 1995.
Assmann, Jan, Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, přel. Martin Pokorný, Praha: Prostor, 2001.
Belier, Wouter W., Decayed Gods: Origin and Development of Georges Dumézil's "idéologie tripartie", Leiden, New York, Copenhagen and Cologne: Brill, 1991.
Benveniste, Émile „Les classes sociales dans la tradition avestique“, Journal Asiatique 221 (1932), s. 117–134.
Bloch, Marc, Králové divotvůrci: Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, přel. Irena Kozelská, Praha: Argo, 2004.
Budil, Ivo T., Za obzor Západu: Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase, Praha: Triton, 2007.
Coutau-Bégarie, Hervé, L’Œuvre de Georges Dumézil: Catalogue raisonné suivi de textes de Georges Dumézil, Paris: Economica, 1998.
Curta, Florin, „Feasting with ''Kings'' in an Ancient Democracy: On the Slavic Society of the Early Middle Ages (Sixth to Seventh Century A.D.)“, in: Essays in Medieval Studies 15 (1999), s. 19–34 (dostupné on-line:http://www.illinoismedieval.org/EMS/EMSpdf/V15/ V15Curta.pdf, navštíveno 5. 3. 2012).
Curta, Florin, The Making of the Slavs: History and Archeology of the Lower Danube Region, c. 500–700, Cambridge – New York: Cambridge University Press, 2001.
Detienne, Marcel, Comparing the Incomparable, trans. by Janet Lloyd, Stanford, CA: Stanford University Press, 2008.
Dronke, Ursula, Poetic Edda, Volume II: Mythological Poems, Oxford: Clarendon Press, 1997.
Dumézil, Georges, Gods of the Ancient Northmen, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1973.
Dumézil, Georges, „Les bylines de Michajlo Potyk et les légendes indo-européennes de l'Ambroisie“, in: Revue des études Slaves 5 (1925), s. 205–237.
Dumézil, Georges, „Les trois derniers voyages d'Iľja de Mourom“, in: G. Dumézil, La courtisane et les seigneurs colorés et autres essais, Paris: Gallimard, 1983, s. 192–198.
Dumézil, Georges, Mitra-Varuna: Essai sur deux réprésentations Indo-Européennes de la souveraineté, 2e édition, Paris: Gallimard, 1948.
Dumézil, Georges, Mythes et dieux des Indo-Européens, Paris: Flammarion, 1992.
Dumézil, Georges, Mýty a bohové Indoevropanů, přel. Ivo Budil, Praha: Oikoymenh, 1997.
Dumézil, Georges, Mýtus a epos I: Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů, přel. Jiří Našinec, Praha: Oikoymenh, 2001.
Dumézil, Georges, Mýtus a epos II: Indoevropské epické vzory: hrdina, kouzelník, král, přel. Kristina Simon, Praha: Oikoymenh, 2005.
Dumézil, Georges, „Religion indo-européenne. Examen de quelques critiques récentes“, in: Revue de l'histoire des religions, 152/1 (1957), s. 8–30.
Dumézil, Georges, „Soukhmanti Odykhmantievitch, le paladin aux coquelicots [Mélanges publiés en l'honneur de M. Paul Boyer]“, in: Travaux publiés par l'Institut d'Etudes Slaves II, s. 280–288.
Dumézil, Georges, „Un pillier galicien“, in: G. Dumézil, La courtisane et les seigneurs colorés et autres essais, Paris: Gallimard, 1983, s. 199–208.
Durkheim, Émile, Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii, přel. Pavla Sadílková, Praha: Oikoymenh, 2002.
Éribon, Didier, Faut-il brûler Dumézil? Mythologie, science et politique, Paris: Flammarion, 1992.
Gerschel, Lucien, „Sur un schème trifonctionnel dans une famille de légendes germaniques“, in: Revue de l'histoire des religions 150/1 (1956), s. 55–92.
Gimbutas, Marija, The Slavs, Ancient Peoples and Places 74, London: Thames and Hudson, 1971.
Gimbutas, Marija, „The Lithuanian God Velnias“, in: G. Larson – C. Littleton – J. Puhvel (eds.), Myth in Indo-European Antiquity, Los Angeles: University of California Press, 1974, s. 87–92.
Golema, Martin, „Igrici jako archaickí poeti a zřeci u pohanských Slovanov: Kam ukazujú stredoveké pramene i niektoré významové dimenzie praslovanského slova *jьgrьcь (jeho odvozenin a kontinuantov) vo vybraných slovanských etnojazykových tradíciach“, in: Studia Mythologica Slavica 13 (2010), s. 107–124.
Golema, Martin, „Kosmova a Dalimilova ,dívčí válka‘ jako metafora indoeurópskej vojny funkcií“, in: Studia Mythologica Slavica 8 (2005), s. 137–156.
Golema, Martin, „Kresťanske hagiografie (Život Marie Egyptskej, Život Margity/Mariny Antiochijskej) a texty tzv. jarneho vynašania smrti (Moreny, Mařeny, Marzany) u zapadnych Slovanov: Pokus o paralelne čitanie“, in: Studia mythologica Slavica 12 (2009), s. 87–104.
Golema, Martin, „Medieval Saint Ploughman and Pagan Slavic Mythology“, in: Studia Mythologica Slavica 10 (2007), s. 155–177 [původně jako „Stredovekí svätí oráči a pohanská slovanská mytológia“, in: Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš (eds.), Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, Bratislava: Chronos, 2006, s. 149–173].
Golema, Martin, „Slovanský mýtus a epos: Pôvod, niektoré kontinuanty a alternácie postavy-funkcie reprezentujúcej právny pól indoeurópskej náboženskej suverenity v slovanských literatúrach“, in: Conversatoria Litteraria 2 (2009), s. 59–75.
Golema, Martin, Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo. Prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v literatúre, mytológii a folklóre stredovekých Slovanov, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006.
Golema, Martin, „Svätý Blažej ako ,vlčí pastier‘ v textovej tradícii z českého, slovenského a maďarského prostredia“, in: Studia Mythologica Slavica 11 (2008), s. 147–172.
Gieysztor, Aleksander, Mitologia Słowian, Warszawa: Wydawnictwa Universytetu Warszawskiego, 2006 (11982).
Chlup, Radek, „Strukturální antropologie včera a dnes: Sto let Clauda Lévi-Strausse I“, in: Religio 17/1 (2009), s. 3–35.
Jakobson, Roman, Selected Writings VII: Contributions to Comparative Mythology: Studies in Linguistic and Philology, 1972-1982, Berlin – New York – Amsterdam: Mouton Publishers, 1985.
Kozák, Jan, „Óðinn a medovina básnictví: Dva aspekty iniciačního procesu“, in: Religio 18/2 (2010), s. 191–216.
Le Goff, Jacques, Hledání středověku: Rozhovor s Jeanem Mauricem de Montremy, Praha: Vyšehrad, 2003.
Le Goff, Jacques, „Les trois fonctions indo-européennes, l'histoire et l'Europe féodale“ in: Annales: Économies, Sociétés, Civilisations 34/6 (1979), s. 1187–1215.
Le Goff, Jacques,Time, Work and Culture in the Middle Ages, transl. by Arthur Goldhammer, Chicago – London: University of Chicago Press, 1980.
Lévi-Strauss, Claude, Strukturální antropologie, přel. Jindřich Vacek, Praha: Argo, 2006.
Lévi-Strauss, Claude, „Asdiwalův příběh", in: Strukturální antropologie – dvě, přel. Jindřich Vacek, Praha: Argo, 2007, s. 138–172.
Littleton, C. Scott, The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the Work of George Dumézil, third edition, Berkeley – Los Angeles – New York: University of Caligornia Press, 1982 (11966).
Lyle, Emily, „Dumézil's Three Functions and Indo-European Cosmic Structure“, in: History of Religions 22/1(1982), s. 25–44.
Lubotsky(ed. & rev.),Proto-Indo-European Etymological Dictionary: A Revised Edition of Julius Pokorny’s Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch,Dnghu Association, 2007.
Máchal, Jan, Bájesloví slovanské, Olomouc: Votobia, 1995 (11907).
Machek, Václav,„Essai comparatif sur la mythologie slave“, in: Revue des études slaves 23 (1947), s. 48–65.
Machek, Václav, Etymologický slovník jazyka českého, Praha: Nakladatelství LN, 2010 (fotoreprint 3. vydání z r. 1971).
Malamoud, Charles, „Histoire des religions et comparatisme: la question indo-européene“, in: Revue de l‘histoire des religions 208/2 (1991), s. 115-121.
Mallory, James P., In Search of the Indo-Europeans: Language, Archeology and Myth, London: Thames & Hudson, 1989.
Mallory, James P. – Douglas Q. Adams, The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, New York: Oxford University Press, 2006.
Mencej, Mirjam, Gospodar volkov v slovanski mitologiji, Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2001.
Měřínský, Zdeněk, České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I., Praha: Libri, 2009.
Moszyński, Leszek „Dlaczego naukowe opisy prasłowiańskich wierzeń są tak różnorodne“, in: Studia Mythologica Slavica 1 (1998), s. 35–44.
Niederle, Lubor, Slovanské starožitnosti: Oddíl kulturní, dílu II. svazek 1. (oddíl VI.: Víra a náboženství), Praha: Bursík a Kohout, 1924 (11916).
Pettazzoni, Raffaele, „The Pagan Origins of the Three-Headed Representation of the Christian Trinity“, in: Journal of the Warburg and Courtauld Inst. 9 (1946), s. 135–151.
Potkański, Karol, „Wiadomosci Dlugosza o polskiej mitologii“, in: týž, Pisma pośmiertne 2, Kraków 1924, s. 1–93.
Profantová, Naďa – Martin Profant, Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Praha: Libri, 2004.
Puhvel, Jaan, „Indo-European Structure of the Baltic Pantheon“, in: G. J. Larson (ed.), Myth in Indo-European Antiquity, Berkeley: University of California Press, 1974, s. 75–86.
Puhvel, Jaan, „Remus et frater“, in: History of Religions 15/2 (1975), s. 146–157.
Puhvel, Jaan, Srovnávací mytologie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
Reisman, Edward S., „The Cult of Boris and Gleb: Remnant of a Varangian Tradition?“, in: Russian Review, 37/2 (1978), s 141–157.
Rydving, Håkan, „Constructing Religious Pasts: Summary Reflections“, in: Lars Boje Mortensen (ed.), Making of Christian Myths in the Perifery of Latin Christendom (c. 1000–1300), Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006, s. 315–322.
Sauzeau, Pierre, „Dumézil in Greece: From Frazer to Vernant. A study in comparative mythology and the anthropology of Ancient Greece“, 21 s., (dostupné on-line:http://recherche.univ-montp3.fr/cercam/IMG/pdf/Dumezil_in_Greece.pdf, navštíveno 12.4.2012).
Shaw, Philip, „The Origins of the Theophoric Week in the Germanic Languages“, in: Early Medieval Europe 15/4 (2007), s. 386–401.
Schjødt, Jens Peter, „Typological and Genetic Comparisons: Implications and Perspectives“, in: Erik Reenberg Sand, Jørgen Podemann Sørensen (eds.), Comparative Studies in History of Religions, Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1999, s. 121–130.
Strutynski, Udo, „History and Structure in Germanic Mythology: Some Thoughts on Einar Haugen's Critique of Dumézil“, in: G. J. Larson (ed.), Myth in Indo-European Antiquity, Berkeley: University of California Press, 1974, s. 29–50.
Szyjewski, Andrzej, Religia Słowian, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2010.
Téra, Michal, Perun, bůh hromovládce: Sonda do slovanského archaického náboženství, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2009.
Téra, Michal, „Staroruští volchvové a jejich souvislosti s indoevropskými a eurasijskými duchovními tradicemi“, in: M. Příhoda (ed.), Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: Tradice a alternativy, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2005, s. 13–47.
Thieme, Paul, „The 'Aryan' Gods of the Mitanni Treaties“, in: Journal of the American Oriental Society 80/4 (1960), s. 301–317.
Třeštík, Dušan, „Mír a dobrý rok. Státní ideologie raného přemyslovského státu mezi křesťanstvím a pohanstvím“, in: Folia Historica Bohemica 12 (1988), s. 23–45.
Třeštík, Dušan, Mýty kmene Čechů: Tři studie ke „Starým pověstem českým“, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.
Třeštík, Dušan, Počátky Přemyslovců: Vstup Čechů do dějin (590–935), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
Turville-Petre, E. O. G., Myth and Religion of the North: The Religion of Ancient Scandinavia, Westport: Greenwood Press, 1975 (11964).
Urbańczyk, Przemysław(ed.), „Neslované“ o počátcích Slovanů, Praha: Karolinum, 2011.
Urbańczyk, Stanisław, Dawni Słowiane: Wiara i kult, Wrocław – Warzsawa – Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991.
Váňa, Zdeněk, Svět slovanských bohů a démonů, Praha: Panorama, 1990.
Vavroušek, Petr, O rekonstrukci praindoevropštiny, Praha: Filozofická fakulta UK, 2009.
Vavroušek, Petr, Praindoevropské slovesné kořeny, s. 13 (on-line dokument:http://enlil.ff.cuni.cz/veda/ publikace/vape/KORENY.pdf, navštíveno 7.1.2012).
Vykypěl, Bohumil, Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích, Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2004
West, M. L., Indo-European Poetry and Myth, Oxford – New York, Oxford University Press, 2007.

Иванов, Вячеслав В. — Владимир Н. Топоров, Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов, Москва: Наука, 1974.
Иванов, Вячеслав В. — Владимир Н. Топоров, „К проблеме достоверности поздних вторичных источников в связи с исследованиями в области мифологии (Данные о Велесе в традициях Северной Руси и вопросы критики письменных текстов)“, in: Труды по знаковым системам6(1973), s.46–82.
Иванов, Вячеслав В. — Владимир Н. Топоров, Славянские яазыковые моделирующие семиотические системы (Древний период), Москва: «Наука», 1965.
Клейн, Лев С.,Возкрешение Перуна: К реконструкции восточнославянского язычества, Санкт-Петербург: Евразия, 2004.
Мансикка, В. Й., Религия восточных славян, Москва: Российская академия наук, Институт мировой литературы, 2005; původně: V. J. Mansikka, Die Religion der Ostslawen I. - Quellen, Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 1922.
Оксенов, A. B., Народная поєзия: Былины, песни, сказки, пословицы, духовные стихи, повести, Москва, СПБ, 1908.
Рыбаков, Борис А., Язычество древних славян, Москва: «Наука», 1994 (11981).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK