Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Název práce v češtině: Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Název v anglickém jazyce: Contentious issues of self-defence in Czech case law
Klíčová slova: Nutná obrana, judikatura, rozbor
Klíčová slova anglicky: Necessary defence, judicature, analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum a čas obhajoby: 04.06.2012 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK - 308
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Účelem práce je analyzovat některé sporné otázky ohledně judikatury nutné obrany. Studium judikatury je pro právníka přínosné, jelikož v konkrétním případě je právní předpis vyložen ryze prakticky.
Práce je členěna do pěti částí, které se zabývají určitými aspekty judikatury nutné obrany.
Kapitoly Jedna až Tři se zabývají základy českého trestního práva, účelem trestního práva a trestněprávní odpovědností. Což jsou základní otázky okolností vylučujících protiprávnost.
Kapitola Čtyři je hlavní kapitolou práce a zabývá se okolnostmi vylučujícími protiprávnost – krajní nouzí a nutnou obranou. Čtvrtá kapitola je rozdělena do devíti oddílů. První z nich obsahuje historický vývoj institutu nutné obrany; druhý až sedmý oddíl analyzují situace, kdy lze jednat v nutné obraně, tedy: subsidiaritu nutné obrany, útok, přiměřenost obrany a útoku, exces z nutné obrany, použití zbraně při nutné obraně a závěrem jednání v afektu při nutné obraně. Osmý oddíl uvádí krátký seznam, kde obviněný argumentuje použitím nutné obrany, ačkoli je zjevné, že v nutné obraně vůbec jednat nemohl. Poslední oddíl uvádí krátký jazykový rozbor termínu nutné obrana.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of my thesis is to analyse some potentional problems in the case law
of necessary defence. Studying the judicature always helps the lawyers to understand
better the subject, because in a particular case, the law is used “in action” and explained
by the judges.
The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different
aspects of criminal law or more precisely of necessary defence case law.
Chapters One to Three introduce and describe the basics of czech criminal law,
the intent of criminal law and criminal liability. Which are the ground topics of defence
law.
Chapter Four is the main chapter of the thesis and deals with defences –
necessity and necessary defence. Chapter Four is divided into two subchapters. The first
of them deals, as said before, with necessity. The second one with necessary defence and
is itself divided into nine parts.
Part One deals with the historicaly development of necessary defence and shortly
introduces four (more precisely only three) different versions of those past and present
legal forms. Parts Two to Seven examine the basic parts of necessary defence, those are:
subsidiarity, attack, adequacy, excess from necessary defence, weapon use in necessary
defence and finally handling in affect. Part Nine is a short list of some cases, where the
defendant tried to plea with necessary defence, eventhough when clearly without title to
do so. The last part provides a brief study of the language analysis of the term
“necessary” in necessary defence.
As named above, that was the main part of the thesis. The following chapters
contain formal requirements of a thesis, that is the czech resumé, the list of short-forms
used, the list of sources, this resumé and key words.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK