Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnota vzdělání z pohledu žáků různých typů škol
Název práce v češtině: Hodnota vzdělání z pohledu žáků různých typů škol
Název v anglickém jazyce: Value of education from the perspective of pupils of different types of school
Klíčová slova: hodnoty, hodnota vzdělání, socializace, rodina, vztahy s rodiči, focus groups, skupinový rozhovor, kódování, obecná hodnota vzdělání, osobní hodnota vzdělání
Klíčová slova anglicky: values, the value of education, socialization, family, relationships with parents, focus groups, coding, general value of educational, personal value of education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování teoretické části, pojednávající o hodnotách a hodnotách vzdělání.
Uskutečnění skupinových rozhovorů na třech středních školách různého zaměření.
Zpracování rozhovorů, kódování a analýza vnímání hodnoty vzdělání studentů 3. ročníků různých typů středních škol.
Seznam odborné literatury
ACERBI, A., PARISI, D.: Cultural Transmission Between and Within Generations In Journal of Artificial Societies & Social Simulation. Vol. 9, No. 1, 2006. Dostupné z:http://jasss.soc.surrey.ac.uk/9/1/9.html (cit. 31-01-2006)
BECKER, G., S. Teorie preferencí: Preference a hodnoty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 1997. 350 s. ISBN: 80-7169-463-0.

CAKIRPALOGLU, P. Psychologie hodnot. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004. 427 s. ISBN 80-7220-195-6.
DOROTÍKOVÁ, S. a kol. Filosofie-výchova-hodnoty. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 1999. 116 s. ISSN 0802-4461.
DOROTÍKOVÁ, S. Hodnoty a vzdělání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1997. 83 s. ISBN 80-86039-18-8.
DOROTÍKOVÁ, S.: Hodnoty a vzdělání. In Občanská výchova v měnící se době. Sborník odborných textů pro učitele. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1997. ISBN: 978-80-86633-78-7.
GRÁC, J. Pohľady do psychologie hodnotovej orientácie mládeže. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1979. 338 s.
HARTL, P. Psychologický slovník. 2. vyd. Praha: Jiří Budka, 1994. 300 s. ISBN 80-90 15 49-0-5.
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.
HELUS, Z., KINOS, J. Dítě v osobnostním pojetí. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 286 s. ISBN 978-80-7367-628-5.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
HRUBÁ, J. Co nejvíc ovlivňuje mladé lidi? Dostupné z URLwww.ceskaskola.cz/2009/04/jana-hruba-co-nejvic-ovlivnuje-mlade.html (cit. 15.4.2009)

JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 1. české vyd. Praha: Portál, 2001. 253 s. ISBN 80-7178-535-0.
MORGAN, L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Boskovice: nakladatelství Albert – František Šalé, 2001. 99 s. ISBN:80-85834-77-4.

MOŽNÝ, I. Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 208 s. ISBN 80-7178-624-1.
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. 498 s. ISBN 978-80-200-1679-9.

PAPŘOKOVÁ, A. Hodnota vzdělání v současné společnosti. VŠB-TUO, Katedra společenských věd, 2006. Dostupné z URL knowledge.vsb.cz/sborniky/2006_Paprokova_Hodnota_vzdelani.pdf (cit. 2006)
PETRUSEK, M. Společnost pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-86429-63-2.
PRUDKÝ, L. a kol. Inventura hodnot. Výsledky sociologických výzkumu hodnot ve společnosti České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. 341 s. ISBN: 978-80-200-1751-2.
PRUDKÝ, L. Hodnoty a normy v české společnosti – stav a vývoj v posledních letech. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. 32 s. ISBN: 80-7204-358-7.
VACEK, P. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-386-4.6 BIBLIOGRAFIE


DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1998. 374 s. 80-7184-141-2.

MACEK, P., LACINOVÁ, L. Vztahy v dospívání. 1. vyd. Brno: Barister & Principal, 2006. 196 s. ISBN 80-7364-034-1.

PAVLICA, K. Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hopodářských organizací. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2000. 160 s. ISBN 80-86119-25-4.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007. 270 s. ISBN: 978-80-7184-569-0.

PETRUCIJOVÁ, J., FEBER, J. Člověk - Dějiny - Hodnoty jako filozofický; historický; sociálně politický a výchovný problém. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita/VŠB-TU, 2002. 363 s. ISBN 80-7042-219-X.

Pražská skupina školní etnografie. Čeští žáci po deseti letech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. 241 s. ISBN 80-7290-200-8.

ŠVAŘÍČEK, R. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

TONDL, L. Hodnocení a hodnoty. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR. 1999. 178 s. ISBN 80-7007-131-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK