Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnictví jako nástroj sociální pedagogiky
Název práce v češtině: Dobrovolnictví jako nástroj sociální pedagogiky
Název v anglickém jazyce: Volunteering as a tool of social pedagogy
Klíčová slova: Dobrovolnictví, dobrovolník, sociální pedagogika, volný čas, dobrovolnický program, program Pět P.
Klíčová slova anglicky: Voluntary work, volunteer, social pedagogy, free time, voluntary work programme, Pět P programme.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Záměrem práce je vymezit možnosti dobrovolnictví – dobrovolnické služby v ČR jako nástroje sociální pedagogiky, a to především v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve společnosti. Práce se bude zaměřovat na činnost dobrovolníků a dobrovolnické programy, které prvotně zasahují do oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí – Pět P, Kompas aj. Práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část a k vypracování bude použita dostupná naše i cizojazyčná literatura a využity zdroje a informace od organizací pracujících s dobrovolníky.
Seznam odborné literatury
Seznam literatury a ostatních citovaných zdrojů:
ANHEIER, H., SALAMON, L.: Volunteering in cros-nation perspektive, Civil Society Working Paperno.10, London 2001.BABOUČEK, Petr et al. Řízení neziskových organizací. 1. vyd. Praha : Nadace Lotos, 1996.BALSLEY, K. President’s Message[online]. c2007 [cit. 2011-02-14]. Dostupné z: <http://www.bbbsi.org/presidents_message/>.BENNETS, CH. Mentoring youth: Trend and tradition. British journal of guidance and counselling, February 2003, vol. 31, issue 1, str. 63-76. ISSN0306-9885.BRUMOVSKÁ, T., MLÁDKOVÁ - SEIDLOVÁ, G. Mentoring – výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. 1.vyd. Praha : Portál, 2010. 150 s. ISBN 978-80-7367-772-5BŘÍZOVÁ, B. Studijní opora k předmětu dobrovolnictví. České Budějovice: ZSF JU, 2007. [online]. c2007 [cit 2011-03-05]. Dostupné z: <http://www.zsf.jcu.cz/studium/studijni-programy-obory-kurzy/podpurnestudijni- texty/spvs/spvs-dobrovolnictvi/view?searchterm=studijní opora předmětu dobrovolnictví>.ČEPIČKOVÁ, I., KOLÁŘ, Z. a kol. Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky. 1.vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. 190 s. ISBN 80-7044-458-4.DEKKER, P., HALMAN, L. The values of volunteering. Springer, 2003. 226 p.DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. 1.vyd. Praha : Codex Bohemia, 1996. 373 s. ISBN 80-85963-19-1.FRIČ, P. a kol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. 1.vyd. Praha : NROS, AGNES, 2001. ISBN 80-902633-7-2FRIČ, P., GOULLA, R. a kol. Neziskový sektor v ČR : výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. 1.vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 203 s. ISBN 80-86432-04-1.FRIČ, P., POSPÍŠILOVÁ, T. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v České společnosti na začátku 21. století. 1.vyd. Praha : Agens, 2010.GIDDENS, A. Unikající svět : jak globalizace mění náš život. 1.vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. 135 s. ISBN 80-85850-91-5.GJURIČOVÁ, J., Dobrovolnictví není amatérismus - vývoj legislativní úpravy dobrovolnictví v zahraničí a v ČR. 2007.GOVAART, M-M. et al. Volunteering Worldwide. 1. vyd. Amsterdam : Netherlands Institute of Care and Welfare, 2001. 276 s. ISBN 90-5050-832-4.
16. HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Současné trendy. 1.vyd. Praha: Portál, 2008. 240 s. ISBN 978-80-7367-473-1.
HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. 1.vyd. Praha : Portál, 2004. 173 s. ISBN 80-7178-927-5.HRONCOVÁ, J., EMMEROVÁ, I., KRAUS, B. a kol. K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe. 1.vyd. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 212 s. ISBN 978-80-7414-072-3.CHUDÝ, Š. Studijní opory pro sociální pedagogiku I. 1.vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. 162 s. ISBN 978-80-7318-608-1.
20. JANEČKOVÁ, H. Realizace a rozvoj Programu Pět P v České republice. Kroměříž, 2009. 73 s. Absolventská práce na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální Kroměříž. Vedoucí absolventské práce PhDr. Dagmar Cruzová.
JANIŠ, K., KRAUS, B. a kol. Vybrané kapitoly z pedagogiky. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. 72 s. ISBN 80-7041-890-7.JAN PAVEL II. Laborem Exercens – O lidské práci. 1.vyd. Praha : Zvon, 1991. 70 s.KAPLÁNEK, M. Nauka o volném čase. Dostupné z www.tfjcu.czKOHOUTOVÁ, R. Manuál programu Pět P, Praha : Hestia, o. s., 2009.KRÁTKÁ, K., PERNICOVÁ, H. a kol. Historie a současnost dobrovolnictví v České republice. Tišnov : Za sebevědomé Tišnovsko, o.s., 2010.KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. 1.vyd. Praha : Portál, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7367-383-3.KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. Člověk, prostředí, výchova : k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2.MUNDEN, E., ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. 2.vyd. Praha : Portál, 2006. 120 s. ISBN 80-7367-188-3. NATORP, P. Sozialpädagogik. Paderborn, 1974, s. 90.PÁVKOVÁ, J., HÁJEK, B., HOFBAUER, B. a kol. Pedagogika volného času. 3.vyd. Praha : Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-778-711-6.PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3.vyd. Praha : Portál, 2001. 332 s. ISBN 80-7178-579-2.PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4.vyd. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.PŘADKA, M, KNOTOVÁ, D., FALTÝSKOVÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. 45 s. ISBN 80-210-1946-8.REBLA, A. Dejiny pedagogiky, Bratislava, 1995.RHODES, J. Stand by Me: The Risks and Rewardsof Mentoring Today's Youth. USA Massachusetts: Harvard University Press, 2004. 176 s. ISBN 0674016114.SEMRÁD, J., JURÁČKOVÁ, I., ŠÍMA, V. Průvodce sociální pedagogikou v kontextu pedagogických věd. 1.vyd. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2007. 121 s. ISBN 978-80-7041-879-0.SEKOT, J. Sociální pedagogika jako vědní disciplína a studijní obory v ČR. Závěrečná zpráva programu PHARE. Praha: 1997.
38. SOZANSKÁ, O., TOŠNER, J. Dobrovolnictví a neziskový sektor. Grantis, 2002, roč. X, č. 3, s. příloha- 4. ISSN 1213-404.
SPOUSTA, V. Teoretické základy výchovy ve volném čase : úvod do studia pedagogiky volného času. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1997. 183 s. ISBN 80-210-1007-X .ŠEBKOVÁ, I. Evropská dobrovolná služba očima dobrovolníků, FF MU 2010.ŠROJDROVÁ, M. Dobrovolnictví za našimi hranicemi, příklady dobré praxe 2007. In: Dobrovolnictví bez hranic. Kroměříž, klub UNESCO, 2007, sborník z konference.TOŠNER, J., SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. 1.vyd. Praha : Portál, 2002. 149 s. ISBN 8889987676.TOŠNER, J., SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. 2.vyd. Praha : Portál, 2006. 149 s. ISBN 80-7367-178-6.URBANCOVÁ, P., URBANEC, F. Právní analýza problematiky práce s dětmi a mládeží se zaměřením na tyto oblasti: dobrovolnictví, multikulturalita, integrace osob se zdravotním postižením v oblasti zájmového a neformálního, vzdělávání, informovanost a participace, volnočasové aktivity, podpora talentovaných dětí a mládeže, další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. Praha : NIDM, 2008.VESELÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. 1.vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 210 s. ISBN 80-7194-864-0.Zákon o dobrovolnické služběCo je supervize? [online]. 2006 [cit. 2011-10-01]. http://www.supervize.eu/o-supervizi/co-je-supervize/. Dostupné z http://www.supervize.eu.
48. Komu pomáháme [online]. 2011. [cit. 2011-10-04]. http://www.lata.cz/komu-pomahame/. Dostupné z: www.lata.cz.
49. Oblasti dobrovolnictví a tématické pracovní skupiny pro erd [online]. 2006 [cit. 2011-10-04]. http://www.msmt.cz/mladez/oblasti-dobrovolnictvi-a-tematicke-pracovni-skupiny-pro-erd?highlightWords=erd. Dostupné z: Www.msmt.cz.
50. Publikace KOMPAS [online]. 2005 [cit. 2011-10-04]. http://www.dcul.cz/pdf/Publikace_KOMPAS_2007.pdf. Dostupné z: www.dcul.cz
51. Program Kompas [online]. 2005 [cit. 2011-10-04]. http://www.dcul.cz/stranky/programy_kompas.htm. Dostupné z: www.dcul.cz.
52. SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ Ve zkrácené verzi účtu [online]. 2010. [cit. 2011-10-04]. http://apl.czso.cz/nufile/SUNI_2008.htm
53. (http://www.bbsi.org).
54. http://www.petp.cz)
55. Všeobecná deklarace o dobrovolnictví [online]. 2011 [cit. 2011-10-01]. Dostupné z: http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/vseobecna-deklarace-o-dobrovolnictvi/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK