Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Životní dráha sexuálních pracovnic - klientek organizace Rozkoš bez rizika
Název práce v češtině: Životní dráha sexuálních pracovnic - klientek organizace Rozkoš bez rizika
Název v anglickém jazyce: Life´s career of female sex workers - clients of organisation Bliss without Risk
Klíčová slova: Prostituce, sexuální práce, životní dráha, bývalé klientky, ROZKOŠ bez RIZIKA, telefonické šetření.
Klíčová slova anglicky: Prostitution, sex work, life career, ex-clients, Bliss without Risk, phone research
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum a čas obhajoby: 02.02.2012 09:45
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Malinová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci se zaměřím na problematiku prostituce z pohledu určité etapy v životě klientek R-R. V teoretické části se budu zabývat vymezením pojmů z oblasti prostituce zejména i s ohledem na zavádění nových pojmů, jako jsou sexuální práce a sexuální pracovnice. Zaměřím se na popsání specifičnosti práce v prostituci a úskalí, která přináší (zdravotní, sociální, právní, kriminální). V samostatné kapitole se budu věnovat i problematice násilí páchaného na sexuálních pracovnicích. Vzhledem k náročnosti práce v sexbyznysu se budu zamýšlet nad vyrovnávacími strategiemi, které je vhodné užít při zátěži a krizi a které lze aplikovat na práci v prostituci.
Jak se daří klientkám R-R, které již služeb R-R nevyužívají? Praktická část zahrnuje výzkumné šetření zaměřené na bývalé klientky R-R. Cílem šetření je zjistit, jak se daří bývalým klientkám a proč přestaly využívat služeb R-R (zda odešly ze sexbyznysu či byly nespokojené se službami R-R aj.). Zvolenou metodou šetření je telefonické dotazování.
Kromě dostupné literatury, zejména zahraničních studií, budu v práci využívat poznatků získaných během poskytování sociálních služeb sexuálním pracovnicím v poradenském centru R-R Praha a během terénní sociální práce.
Seznam odborné literatury
Alan J, red. (1989). Metodologie výzkumu životních drah. Bratislava: Výskumný ústav sociálného rozvoja a práce.
Bakalář, P. (2003). Tabu v sociálních vědách. Praha: Votobia Praha. ISBN 80-7220-135-2.
Hendl, J. (2005) Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
Farley, M. (2004). "Bad for the Body, Bad for the Heart": Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized. Violence against women, vol. 10, no. 10, p. 1087 – 1125. Dostupné z: http://vaw.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/10/1087.
Gaffney, J. et al. (ed.). Practical guidelines for delivering health services to sex workers. Amsterdam: Foundation Regenboog AMOC. ISBN 978-90-812297-4-6.
Malinová, H. (2006). Včera, dnes a zítra. Výzkum životních etap. Výzkum klientek občanského sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA.
Malinová, H. (2011a). O nás, ale s námi aneb Co si myslí sexuální pracovnice o návrhu Zákona o regulaci prostituce. Výzkumná zpráva. Dostupné z: http://www.rozkosbezrizika.cz/userdata/soubor_18.pdf
Matoušek, O. et al. (2007). Základy sociální práce. Praha: Portál, vyd. 2. ISBN 978-80-7367-331-4.
Punch, K. F. Základy kvantitativního šetření: praktická příručka pro studenty. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9.
Sanders, T. (2007). Becoming an Ex-Sex Worker: Making Transitions Out of a Deviant Career. Feminist Criminology, 2, 74, p. 74 – 95. Dostupné z: http://fcx.sagepub.com/cgi/content/abstract/2/1/74
Scambler, G. (2007). Sex Work Stigma: Opportunist Migrants in London. Sociology; 41; p. 1079 - 1096. Dostupné z: http://soc.sagepub.com/cgi/content/abstract/41/6/1079
SWAN (2009). Arrest the Violence. Human rights abuses against sex workers in central and eastern Europe and central Asia. A Community-Based Research Project of the Sex Workers´Rights Advocacy Network in Central and Eastern Europe and Central Asia.
Úřad vlády ČR. Postoje obcí k regulaci prostituce: vyhodnocení dotazníkového šetření, 20. 5. 2008.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhají profese. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-414-4.
Vodáčková, D. et al. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál. ISBN 80-7178-696-9.
Vopravil, J. (2005). Data Collection: Illegal Activities - FINAL REPORT. Český statistický úřad.
Wahab, S. (2004). Tricks of the Trade: What Social Workers Can Learn about Female Sex Workers through Dialogue. Qualitative Social Work, vol. 3, p. 139 – 160. Dostupné z: http://qsw.sagepub.com/cgi/content/abstract/3/2/139.
Weiss, P., Zvěřina, J. (2001). Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál. ISBN 80-7178-558-X.
Weitzer, R. (2005a). Flawed Theory and Method in Studies of Prostitution. VIOLENCE AGAINST WOMEN; vol.11; no. 7, p. 934 - 949. Dostupné z: http://vaw.sagepub.com.
Weitzer, R. (2005b) Rehashing Tired Claims About Prostitution: A Response to Farley and Raphael and Shapiro. Violence against women, vol. 11, no. 7, p. 971-977. Dostupné z: http://vaw.sagepub.com
A Guide to Occupational Health and Safety in the New Zealand Sex Industry. New Zealand: Occupational Safety and Health Service, Department of Labour, June 2004. ISBN 0-478-28001-7
Zikmundová, M. (2003a). Sexuální chování komerčních sexuálních pracovnic. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra psychologie, 112 s. Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Zikmundová, M. (2003b). Sexuální chování komerčních sexuálních pracovnic v soukromém životě (Jak souloží prostitutky z lásky). Dostupné z: http://sex.systemic.cz/archive/cze/textbook2005/zikmundova.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK