Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Střídavá péče o dítě po rozvodu rodičů
Název práce v češtině: Střídavá péče o dítě po rozvodu rodičů
Název v anglickém jazyce: Shared Custody
Klíčová slova: Rodina, rodinné právo, potřeby dítěte, rozvod, komunikace, střídavá péče, rodinná mediace, kolizní opatrovník.
Klíčová slova anglicky: Family, family law, child needs, divorce, communication, shared custody, family mediation, conflict curator.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce má povahu teoretické studie. Charakterizuje střídavou péči o děti po rozvodu rodičů jako nejvhodnější porozvodové uspořádání. Tento předpoklad vychází z vývojových změn evropské rodiny od dob francouzské revoluce, vývoje rodinného práva a důležitých aspektů rodinného práva, dále z potřeb dítěte, definice mateřské a otcovské lásky. Tuto hypotézu podporují i výsledky zahraničního výzkumu, které porovnávají život dětí v různém porozvodovém uspořádání. Následně práce pojednává o mediaci jako o vhodné možnosti pomoci rodičům dospět k takovému řešení, které bude vyhovovat všem zúčastněným stranám sporu. Na závěr jsou uvedeny případové studie.
Seznam odborné literatury
BAKALÁŘ, E. Rozvodová tematika a moderní psychologie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1089-2.
BAKALÁŘ, E. Slyšení nezletilého dítěte před opatrovnickým soudem. 1. vydání. Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-119-2.
GOODY, J. Proměny rodiny v evropské historii. 1. vydání. Praha: Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-396-7.
CHAPMAN, G. Děti a pět jazyků lásky. 2. vydání. Praha: Návrat domů, 2010. ISBN 978-80-7255-220-7.
MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. 1. vydání. Praha: Avicenum, 1986.
MATĚJČEK, Z. Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči. Praha, 1992. ISBN 80-85467-53-4.
MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. 1. vydání. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-853-8.
MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Děti, rodina a stres. 1. vydání. Praha: Galén, 1994. ISBN 80-85824-06-X.
MOŽNÝ, I. Moderní rodina. 1. vydání. Brno: Blok, 1990. ISBN 80-7029-018-8.
RUDOLPH, J. Jsi moje dítě: Cochemská praxe cesty k lidštějšímu rodinnému právu. 1. vydání. Praha, 2010. ISBN 978-80-254-8250-6.
NOVÁ, H. Rodičovská zodpovědnost v českém právu. Právo a rodina, 2008, č. 7, s. 19 – 22.
NOVÁ, H. Rodičovská zodpovědnost v českém právu (2.). Právo a rodina, 2008, č. 8, s. 17 – 21.
NOVÁ, H. Rodičovská zodpovědnost v českém právu (3.). Právo a rodina, 2008, č. 9, s. 21 – 23.
NOVÁK, T. Mýty o střídavé péči o dítě po rozvodu. Rodina a právo, 2010, č. 6, s. 12 – 14.
ŠPAŇHELOVÁ, I. Střídavá péče o děti po rozvodu očima psychologa. Právo a rodina, 2005, č. 5, s. 1 – 5.
TEYBER, E. Děti a rozvod. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 2007. ISBN 978-80-7255-163-7.
TYL, J. Střídavá péče je prokázaně pro děti lepší: Výzkumy a statistiky porozvodové péče. Právo a rodina, 2006, č. 11, s. 18 – 21.
VESELÁ, R. Rodina a rodinné právo. 1. vydání. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003. ISBN 80-86432-48-3.
WARSHAK, R. A. Revoluce v porozvodové péči o děti. 1. vydání. Praha: JAN, 1995. ISBN 80-855229-16-5.
WARSHAK, R. A. Rozvodové jedy. 1. vydání. Praha: TRITON, 2003. ISBN 80-7254-439-X.
Zákon č. 3/ 1869, Říšského zákoníku.
Zákon č. 276/1914, Říšského zákoníku.
Zákon č. 266/1949 Sb., o právu rodinném.
Zákon č. 94/ 1963 Sb., zákon o rodině.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK