Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pomoc dětem s emočními poruchami při vyučování
Název práce v češtině: Pomoc dětem s emočními poruchami při vyučování
Název v anglickém jazyce: The Help to children with emotional defects in a process of education
Klíčová slova: emoční porucha, úzkost, napětí, sebepojetí, rodinná výchova, výchovné styly, školní prostředí, způsoby práce a pomoci ve škole, osobnost a komptence učitele, alternativní školy, vnitřní faktory dítěte, psychoterapeutická pomoc
Klíčová slova anglicky: emotional disorders/defect, anxiety, tension, self-concept, family upbringing, family allowance styles, school, teaching methods and educational help, teacher´s personality and qualification, alternative school, child´s inner factors, psychoterapeutic hel
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této diplomové práci, která má deskriptivní a analytický charakter, jsem vymezila emoční poruchy se všemi možnými projevy, postihla sociální kontext úzkostného dítěte, neboť tento atribut je u těchto dětí velmi klíčový a má zásadní konsekvence ve výchovně-vzdělávacím procesu. Dále jsem rozpracovala donedávna opomíjené téma emoční inteligence, kterému je nyní na poli vědy a zkoumání věnována velká pozornost. Klíčovou částí této diplomové práce je analýza motivačních procesů neurotického dítěte v rámci edukačního procesu a nutný pedagogický a výchovný přístup, které u takto laděných dětí vyžaduje specifické zacházení. Bazální součástí emočního života dítěte je rovněž výchova rodinná, která nejen že úzce předchází období edukace dítěte a tvoří jakýsi její pilíř, ale je i přirozeným kontinuem období prenatálního. V závěru práce jsem postihla škálu terapeutické pomoci včetně alternativních cest nápravy emočních problémů, jelikož v současné době lze s emočními poruchami efektivně pracovat i bez farmakologické terapie a jejich náprava může být poměrně a trvalá.
This diploma thesis, which has a descriptive and analytical feature, comprises a determination of emotional disorders with their various manifestations and symptoms. I also described social consequences of a neurotic child because they are neurotic children´s crucial factor having significant consequences in the process of education. I also analysed the omitted topic of emotional intelligence, which has been studied in the field of science recently. The crucial part of the diploma thesis includes the analysis of a neurotic child motivation within the process of education and the adequate pedagogical and educational attitudes which involve specific treatments. Regarding the basic part of child´s emotional life consists of upbringing within a particular family, it precedes not only the period of school education but also it forms its core and is a natural continuance of the prenatal period. The end of the diploma thesis comprises a description and analysis of a large variety of therapeutic options and alternative ways of treating emotional disorders. Nowadays it is possible to treat emotional disorders effectively even without a pharmacological therapy and their correction can be rather permanent.
Seznam odborné literatury
BACUS, Anne. Mé dítě si věří. Praha : Portál, 2007. 159 s. ISBN 978-80-7367-296-6.
DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Hodnocení ve vyučování. IN: Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing 2007, s. 299-317
ELLIS, Albert. Trénink emocí. Praha : Portál, 2010. 196 s. ISBN 978-80-7367-719-0.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 1997. 384 s. ISBN 80-7178-063-4.
GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. 1. Praha : Columbus, 1997. 287 s. ISBN 80-85928-48-5.
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 1. Praha : Grada Publishing, 2007. 378 s. ISBN 978-80-247-1168-3.
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče. Praha : Portál, 2009. 286 s. ISBN 978-80-7367-628-5.
HRABAL, Vladimír ml., MAN, František, PAVELKOVÁ, Isabella. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 256 s. ISBN
HRABAL, Vladimír. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka. Praha : SPN, 1989.
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení. IN: Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing 2007, s. 299-317
KRYKORKOVÁ, Hana., CHVÁL, Martin.: Pedagogicko-psychologická diagnostika a očekávané proměny jejího pojetí. IN: Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing 2007, s. 299-317
LANGMEIER, Josef a kolektiv. Amygdala. Psychiatrie. 2006, 10, 2, s. 32 - 34.
MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha : Portál, 2006. 143 s. ISBN 978-80-7357-325-3.
PÁVKOVÁ, Jiřina a kol. Pedagogika volného času. 3. Praha : Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-7178-711-6.
PELIKÁN, Jiří. Výchova pro život. Praha : ISV – nakladatelství, 1997. 106 s. ISBN 80-85866-23-4.
PÖTHE, Peter. Emoční poruchy v dětství a dospívání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2131-6.
PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy. Praha : Portál, 2005. 416 s. ISBN 80-7178-997-6.
PRAŠKO, Jan, VYSKOČILOVÁ Jana, PRAŠKOVÁ, Jana. Úzkost a obavy. Praha : Portál, 2006. 226 s. ISBN 978-80-7367-410-6.
PRAŠKO, Ján, KOSOVÁ, Jiřina. Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných stavů a depresí. Praha : Triton, 1998. 234 s. ISBN 80-85875-46-2.
PRŮCHA, Jan. Alternativní školy. Praha : Portál, 1996. 106 s. ISBN 80-7178-072-3.
PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška ; MAREŠ, Jiří . Pedagogický slovník. 4. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
SPOUSTA, Vladimír. Základní výchovné činnosti třídního učitele. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 80 s. ISBN 80-210-0552-1.
SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. 315 s. ISBN 978-80-247-1821-7.
SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha : Portál, 2001.
ŠICKOVÁ – FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. 1. 176 s. Praha : Portál. ISBN 978-80-7367-408-3.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
VÁGNEROVÁ, Marie. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha : Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 80-246-0181-8.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie školního dítěte. Praha : Karolinum, 1997. 88 s. ISBN 80-7184-487-X.
VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha : Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 80-246-1074-4.
VÁGNEROVÁ, Marie, VALENTOVÁ, Lidmila. Psychický vývoj dítěte a jeho variabilita. Praha : Karolinum, 1991. 115 s. ISBN 80-7066-384-7.
VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno : AISIS o.s., 2006. 226 s. ISNB 80-239-4908-X.
ZELEIOVÁ, Jaroslava. Muzikoterapie. Praha : Portál, 2007. 366 s. ISBN 978-80-7367-237-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK