Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální trendy v oblasti primární prevence poruch chování u dětí a dospívajících
Název práce v češtině: Aktuální trendy v oblasti primární prevence poruch chování u dětí a dospívajících
Název v anglickém jazyce: Actual trends in primary prevention of behavioral disturbances about children and adolescents
Klíčová slova: Klima třídy, kultivace osobnosti, poruchy chování, primární prevence, specifická a nespecifická prevence, šikana, školní preventivní program.
Klíčová slova anglicky: Class climate, cultivation of personality, behavioral disturbances, primary preventiv, specific and nonspecific prevention, bullying, school preventive programe.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.01.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BOURCET, S.; GRAVILLONOVÁ, I. Šikana ve škole, na ulici, doma. Jak bránit své dítě. 1. vyd. Praha : Albatros, 2006. 71 s. ISBN 80-00-01552-8.
ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 656 s. ISBN 80-7178-463-X.
DUBSKÝ, J.; URBAN, L. Sociální deviace. 1. vyd. Praha : PA ČR, 2005. 91 str. ISBN 80-7251-202-1.
ECO, U. Dějiny krásy. 1. vyd. Praha : Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7.
FRITZ, P. H. Platon a Platonismus v dějinách výchovy. 1. vyd. Praha : Sprint, 1994. 109 s. ISBN 3-258-03053-7.
HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 173 s. ISBN 80-7178-927-5.
JŮZL, M.; PROKOP, D. Úvod do estetiky. Praha : Panorama, 1989. 427 s. ISBN 80-7038-051-9.
LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada, 1998, 344 str. ISBN 80-7169-195-X.
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. 2. vyd. Praha : Portál, 2001, 255 s. ISBN 80-7367-014-3.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. 1. vyd. Praha : Portál, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7367-383-3.
KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V.; et al. Člověk, prostředí, výchova. Brno : Paido, 2001, 200 s. ISBN 80-7315-004-2.
KRIEGELOVÁ, M. Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2333-4.
MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vyd. Praha : Grada, 2009, 152 s. ISBN 978-80-247-2310-5.
MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. Přehled sociologických teorií. Praha: Karolinum,
2001. 129 s. ISBN 80-246-0279-2.
MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. ISBN 80-211-0372-8.
PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava : Amosium servis, 1995. 235 s. ISBN 80-85498-27-8.
PTÁČEK, R. Poruchy chování v dětském věku. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 24 s. ISBN 80-86991-81-4.
RIEFOVÁ, S., F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. 4. vyd. Praha : Portál, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7367-728-2.
SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-133-3.
ŠIŠKOVÁ, T.; et al. Výchova k toleranci a proti rasismu: Sborník. Praha : Portál, 1998. 1. vyd. 208 s. ISBN 80-7178-285-8.
THEINER, P. Poruchy chování u dětí a dospívajících. Psychiatrie pro praxi. 2007, 2, s. 85-87.
VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. 1. vyd. Kladno : AISIS o. s. 2006. 226 s. ISBN 80-239-4908-X.
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 404 s. ISBN 978-80-247-1734-0.
VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. 121 s. ISBN 80-7041-148-1.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha : Portál, 2002. 445 str. ISBN 80-7178-678-0.
VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005. 431 s. ISBN 80-246-1074-4.

Seznam elektronických zdrojů

ANDRŠOVÁ, S; DANIŠ, P. Prevence kriminality. Metodický portál RVP : Pedagogický lexikon [online]. 18.04.2011, [cit. 2011-06-14]. Dostupný z WWW: <http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/P/Preventivn%C3%AD_aktivity_M%C4%9Bstsk%C3%A9_policie_hl._m._Prahy#2._Situa.c4.8dn.c3.ad_prevence>.
E-bezpeci.cz [online]. 2008 - 2011 [cit. 2011-06-19]. Olomouc: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOl. Dostupné z WWW: <http://www.e-bezpeci.cz/>.
Kurikulum Etická výchova. Doplňující vzdělávací obory [online]. MŠMT : 1, 2006 [cit. 2011-06-16]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/kurikulum-eticka-vychova>.
Mezinárodní klasifikace nemocí – 10 revize [online]. Ústav zdravotnických informací a statistiky. 2008 - [cit. 2011-01-12]. Dostupný z WWW: < http://www.uzis.cz/cz/mkn/mkn.pdf>.
MŠMT. Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patolotických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. [online]. Praha : MŠMT, 2007. 18 s. [cit. 2011-06-14]. Dostupné z WWW: < http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-k-primarni-prevenci-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a-mladeze-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-nabyva-ucinnosti-dnem-zverejneni-ve-vestniku-msmt-cr-sesit-11-2007>.
MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 126 s. [cit. 2011-06-14]. Dostupné z WWW: < http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>.
Pilíře IKV : Informace pro učitele. Varianty : Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni [online]. 2005, [cit. 2011-06-16]. Dostupný z WWW: <http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly2/IKV2_02_00_pilire_IKV.pdf>.
Prak.com.cz [online]. 2010 [cit. 2011-06-19]. Prak-prevence kriminality, o.s. Dostupné z WWW: <http://www.prak.com.cz/>.
Prevence-info.cz [online]. 2010 [cit. 2011-06-19]. Prevence rizikového chování. Dostupné z WWW: <http://www.prevence-info.cz/>.
Spolecnekbezpeci.cz [online]. 2009 [cit. 2011-06-19]. Společně k bezpečí, o.s. Dostupné z WWW: <http://www.spolecnekbezpeci.cz/>.
Stred.info/cze [online]. 2010 [cit. 2011-06-19]. Střed, o.s. Dostupné z WWW: < http://www.stred.info/cze/>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK