Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskriminační a pozitivně diskriminační aspekty při realizaci garancí základních lidských práv
Název práce v češtině: Diskriminační a pozitivně diskriminační aspekty
při realizaci garancí základních lidských práv
Název v anglickém jazyce: Discriminating and positive discriminating aspects
in realization of human rights guarantees
Klíčová slova: diskriminace, pozitivní diskriminace
Klíčová slova anglicky: discriminating, positive discriminating
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: JUDr. Stanislav Sádovský, M.Sc., LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum a čas obhajoby: 17.01.2011 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:22.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Josef Stracený, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Role státu při definování základních lidských práv a zajišťování jejich ochrany s akcentem na mezinárodně-právní prostředí, klasifikace (kategorizace, katalogizace) základních lidských práv, příklady historických traumat majících svůj původ v porušování základních lidských práv, napravování následků diskriminace možnou pozitivně diskriminační úpravou a vliv tohoto přístupu na sociální klima.
Seznam odborné literatury
Blahož, J. ? Balaš, V. ? Klíma, K. Srovnávací ústavní právo. 1. vydání. Praha : CODEX Bohemia, 1998.
Hanuš, J. (ed.) Lidská práva ? nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 136 s. ISBN 80-85959-86-0.
Kráľ, J. Ľudské práva v Slovenskej republike. 1. vydání. Bratislava : [S. l.] : [s. n.], 2004. 269 s. ISBN 80-969034-1-1.
Pavlíček, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2. díl: Práva a svobody. 2. doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha : Linde, 1999. 975 s. ISBN 80-7201-170-7.
Šišková, N. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 1. vydání. Praha : ASPI, 2003. 228 s. ISBN 80-86395-52-9.
Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 2. doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2003. 144 s. ISBN 80-7179-398-1.

Charta základních lidských práv Evropské unie

Sdělení č. 209/1992 Sb., Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8.

Usnesení č. 2/1993 Sb., Předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústava Spojených států amerických podepsaná dne 17. 9. 1787.
Dodatky k Ústavě Spojených států amerických.

Všeobecná deklarace lidských práv z 10. 12. 1948.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK