Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Sociální práce a poradenství pro klienty využívající systém sociálních dávek
Název práce v češtině: Sociální práce a poradenství pro klienty využívající systém sociálních dávek
Název v anglickém jazyce: The social work and consultancy for clients making use of system
of social benefits
Klíčová slova: Motivace, sociální dávky, sociální politika, sociální poradenství, sociální pracovník, systém sociálního zabezpečení.
Klíčová slova anglicky: Motivation, social benefits, social policy, social consulting, social worker, social security system.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá systémem sociálního zabezpečení v České republice. Teoretická část popisuje sociální politiku, její funkce, systém sociálního zabezpečení, poskytované dávky, osobnost sociálního pracovníka, včetně požadavků osobnostních, profesních a požadavků na vzdělání. Dále se zabývá charakteristikou klientů a možnostmi poradenství v sociální práci. V empirické části jsou vyhodnoceny dotazníky vyplněné sociálními pracovníky. Otázky jsou zaměřeny na poskytované dávky, jejich význam při motivaci klientů pro další práci, dále na jejich spravedlivé rozdělení, poskytované poradenské služby a možnosti pedagogického působení.
Seznam odborné literatury
Seznam literatury
BŘEZSKÁ, S. VRÁNOVÁ, L. Dávky pomoci v hmotné nouzi,
· ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 2. Praha : Portál, 2007. 656 s. ISBN 978-80-7367-273-7.
· HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s. 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1168-3.
· HOGAN, R.; SMITHER, R. Personality: Theories and Applications. Oxford : Westviex Press, 2001. ISBN 0-8133-6634-8.
KALLWASS, A. Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. 140 s. ISBN 978-80-7367-299-7.
· KOL. AUTOR MPSV. et al. Státní sociální podpora, 1. vyd. Praha : Kufr, 2005. 72 s. ISBN 80-86878-28-7.
· KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. 2 vyd. Praha : Portál. 148 s. ISBN 80-7178-150-9.
KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V.; et al. Člověk-prostředí-výchova. Brno : Paido, 2001. 200 s. ISBN 80-7315-004-2.Krebs, V. et a. Sociální politika. 4., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 503 s. ISBN 978-80-7357-276-1.
· MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: portál, 2003. 380 s. ISBN 80-7178-548-2.
· MATOUŠEK, O. et al. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X.
· MATOUŠEK, O. Sociální služby. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9.
· NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha : Academia, 1999. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.
· NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. 1. vyd. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0592-7.
· NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 160 s. ISBN 80-7178-197-5.
· PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 1. Vyd. Praha : Karolinum, 2004. 270 s. ISBN 80-7184-569-8.
· Potůček, M. Sociální politika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 142 s. ISBN 80-85850-01-X.
PŘIB J., NIEDERLE P. et al. Průvodce sociálními dávkami 2011, Praha : BMSS Start spol. s r. o. 2011.
· STOCK, CH.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha : Grada, 2010. 112 s. ISBN 978-80-247-3553-5.
TOMEŠ, I. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub, 2001. 262 s. ISBN 80-8648-400-9.TOŠNER, J.; SOZANSKÁ, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. 152 s. ISBN 80-7178-514-5.
· ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. 2. Praha : Slon, 1999. 128 s. ISBN 978-80-246-0139-7.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. 444 s. ISBN 80-7178-678-0.
· VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H., et al. Pedagogika pro učitele. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 404 s. ISBN 978-80-247-1734-0.


Právní předpisy
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů.

Internetové zdroje
Měšec [online]. 1998 [cit. 2011-05-30]. Příspěvek na bydlení. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/mzdy-a-duchod/socialni-podpora/socialni-davky/pruvodce/ prispevek-na-bydleni/>. ISSN 1213-4414.Měšec [online]. 1998 [cit. 2011-06-01]. Životní minimum. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/mzdy-a-duchod/socialni-podpora/socialni-davky/pruvodce/ zivotni-minimum/>. ISSN 1213-4414.MPSV.cz [online]. 2010, 10.7.2010 [cit. 2011-06-01]. životní minimum - existenční minimum. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/3213>.NICM [online]. 2008 [cit. 2011-06-02]. Charakteristika dobrovolnické služby. Dostupné z WWW: <http://www.nicm.cz/dokumenty-mv-cr>.NICM [online]. 2008 [cit. 2011-06-02]. Zákon o dobrovolnické službě. Dostupné z WWW: <http://www.nicm.cz/dobrovolnictvi-legislativa>.Peníze [online]. 2000 [cit. 2011-06-01]. životní minimum - kalkulačky. Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/kalkulacky/zivotni-minimum#zivmin>. ISSN 1213-2217.
· Statutární město Ústí nad Labem [online]. 2008 [cit. 2011-11-28]. Historie. Dostupné z WWW: <http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/historie-mesta/>.
Státní sociální podpora. In Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. 2011-03-15 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org /wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_soci%C3%A1ln%C3%AD_podpora>.
· Výplata.cz [online]. 1998 – 2011 [cit. 2011-11-30]. Z111/2006sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Dostupné z WWW: <http://www.vyplata.cz/zakony/z111-2006sb.php>.
Wikipedie [online]. 2010 [cit. 2011-06-01]. Veřejná služba. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_slu%C5%BEba>.Wikipedie [online]. 2. 10. 2011 v 08:42. [cit. 2011-05-26]. Státní sociální podpora. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%A D_soci%C3%A1ln%C3%AD_podpora>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK