Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti školy a lokální komunity v systému prevence delikventního chování dětí a mládeže
Název práce v češtině: Možnosti školy a lokální komunity v systému prevence delikventního chování dětí a mládeže
Název v anglickém jazyce: Possibilities of school and local community in the system of prevention of deliquent behaviour of children and young people
Klíčová slova: děti, mládež, sociálně patologické jevy, delikvence, volný čas, prevence, škola
Klíčová slova anglicky: children, youth, pathological phenomena, delinquency, leisure time, prevention, school,
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Možnosti školy a lokální komunity v?systému prevence delikventního chování dětí a mládeže.
?Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně s?využitím pramenů a literatury uvedené v?seznamu.
Seznam odborné literatury
ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-534-3.
?DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum ? nakladatelství Univerzity Karlovy v?Praze, 1998. ISBN 80-7184-141-2.
?HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 1993. ISBN 80-901549-0-5.
?JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha: Karolinum 1998. ISBN 80-7184-555-8.
?KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. Praha: Victoria publishing, 1995. ISBN 80-71-87-22-6.
?KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. Praha: Makropulos, 1996. ISBN 80-901776-8-9.
?MARE?OVÁ, A., a kol. Sociálně patologické jevy u mládeže a návrh opatření k?omezení jejich vzniku. Praha: IKSP, 1997.
?MARHOUNOVÁ, J. Dospívání. 1.vyd. Praha: Empatie, 1996. ISBN 80-7062-520-3.
?MATOU?EK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.
?MATOU?EK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence.? Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2.
?NE?POR, K., CSÉMY, L. Alkohol, drogy a vaše děti. Praha: Sportpropag, 1995.
?PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. 1.vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-295-5.
?PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, Karolinum 2007. ISBN 978-80-7184-569-0
?ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-049-9.
?SAK, P. Proměny české mládeže. Petrklíč, 2002. ISBN 80-7229-042-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK