Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv výchovy a tradic na vývoj a život v malé obci
Název práce v češtině: Vliv výchovy a tradic na vývoj a život v malé obci
Název v anglickém jazyce: The influence of education and traditions on the life and development of a village
Klíčová slova: Výchova, tradice, volný čas, zájmové činnosti, socializace, rodina, společenství, kooperace, participace
Klíčová slova anglicky: Education, traditions, leisure time, hobbies, socialisation, family, community, cooperation, participation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studie z oblasti sociologie výchovy zaměřená nna pořízení tzv. sociologického mikrosnímku - studie života malé obce. Cílem práce je prowszkoumat vliv trradic a výchovy na život obce Horní Střítež. Uchopení tématu je zapotřebí nejen studium archivního materiálu, ale analýza struktury obce a její aktivity jak v oblasti výchovy, tak trávení volného času.
Seznam odborné literatury
BLAŽEK, B. Interaktivní metody pro  kolu obnovy venkova část. I. Případové studie. 1. vyd. Libčeves :  kola obnovy života, 1997. 23 s.
BOŽEK, H. Mladovožicko v odboji. 1. vyd. Tábor : Autografia, 1946.
CACH, J. Otakar Kádner Pedagogika, školství a jejich dějiny. 1. vyd. Praha : SPN, 1981.
DANIHELKOVÁ, H.; MALÝ, R. Člověk a jeho svět 3. 1. vyd. Olomouc : Prodos, 2007. 64 s. ISBN 978-80-7230-189-8.
DOLEŽALOVÁ, E. Hry na dětské tábory. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. 303 s. ISBN 80-247-0702-0.
DVOŘÁK, J. Tradice a současnost. 1. vyd. Ostrava : Profil, 1980. 363 s.
FAY, B. Současná filozofie sociálních věd. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5.
FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. 1. vyd. Praha : Portál, 1997. 384 s.ISBN 80-7178-626-8.
FOUCAULT, M. Psychologie a duševní nemoc. 1. vyd. Praha : Dauphin, 1999. 114 s.ISBN 80-86019-30-6.
FRANKL, E. V. Psychoterapie pro laiky. 1. vyd. Brno : Cesta, 1998. 158 s. ISBN 80-85319-80-2.
FREEDMAN, J.; COMBS, G. Narativní psychologie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7367-549-3.
FREUD, S. O člověku a kultuře. 1. vyd. Praha : Odeon, 1989. 444 s. ISBN 80-207-0109-5.
FROLEC, V. a kol. Horní Věstonice. 1. vyd. Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1984. 626 s.
FROLEC, V.; KREJČÍ, M.; TOME , J. Životní prostředí a tradice. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Blok, 1975. 282 s.
GELDARD, K. a D. Dětská psychoterapie a poradenství. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 336 s. ISBN 978-80-7367-476-2.
HAMPLOVÁ, D.;  ALAMOUNOVÁ, P.;  AMANOVÁ, G. Životní cyklus sociologické a demokratické perspektivy. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav akademie věd ČR, 2006. 308 s. ISBN 80-7330-082-6.
HAVLÍK, R. Úvod do sociologie. Dotisk. Praha : Karolinum, 1997. 113 s.ISBN 80-7184-139-0.
HAVLÍK, R.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. 174 s.ISBN 80-7178-635-7.
HINTNAUS, L. Člověk a rodina smysl a funkce rodiny. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. 79 s. ISBN 80-7040-315-2.
HORKÁ, H. Výchova pro 21. století. 2. vyd. Brno : Paido, 2000.127 s. ISBN 80-85931-85-0.
CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4.
JEŘÁBEK, H. a kol. Rodinná péče o staré lidi. 1. vyd. Praha : CESES FSV UK, 2005. 99 s. ISBN 1801-1640.
KABELE, J. Z kapitalismu do socialismu a zpět. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005.580 s.ISBN 80-246-1127-9.
KASÍKOVÁ, H. Kooperativní škola, kooperativní učení. 1. vyd. Praha : Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3.
KLIMEK, H. Kam na víkend Jižní Čechy I. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 101 s. IBSN 978-80-251-1714-9.
KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka. 1. vyd. Kroměříž : Spirála, 1995. 304 s. ISBN 80-901873-1-5.
KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. 2. vyd. Praha : Portál, 2002. 192 s. ISBN 80-7178-642-X.
KVĚTENSKÁ, D. Úvod do sociální práce. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 109 s. ISBN 978-80-7041-860-4.
LISTER-FORD, Ch. Transakční analýza v poradenství a psychoterapii. 1. vyd. Praha : Portál, 2006. 224 s. ISBN 80-7367-085-2.
LOZOVIUK, P.; VALÁ KOVÁ, N.; UHEREK, Z.; WEINEROVÁ, R.; BROUČEK, S. Kultura – společnost – tradice II. 1. vyd. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2006. 221 s. ISBN 80-85010-82-8.
LUKÁČOVÁ, M. Vánoční inspirace. 1. vyd. Praha : Portál, 2008. 161 s. ISBN 978-80-7367-441-0.
MACHOVEC, D. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Praha : H+H, 1993.187 s. ISBN 80-85467-62-3.
MACHOVEC, M. Filosofie tváří v tvář zániku. 2. vyd. Praha : Akropolis, 2006. 392 s. ISBN 80-86903-22-2.
MARE , J. Styly učení žáků a studentů. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. 240 s. ISBN 80-7178-246-7.
MARTINKOVÁ, V. a kol. Dějiny literatury 1. 2. vyd. Praha : TRIZINIA, 1995. 208 s. ISBN 80-85573-57-1.
MAŘÍKOVÁ, H. Proměny současné české rodiny. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. 170 s. ISBN 80-85850-93-1.
MATOU EK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1993. 124 s. ISBN 80-901424-7-8.
MĚCHURA, K. Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů (1889 -2000).
MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 1999. 251 s. 80-85850-75-3.
MRKVIČKA, J. Knížka o radosti. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1984.169 s.
NEENAN, M.; DRYDEN, W. Stručný přehled kognitivní terapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 120 s. ISBN 978-80-7367-372-7.
NOVÁK, J. J. J. Rousseau jeho doba, život a dílo. Praha : Dědictví Komenského č. 112, 1910.
NOVÁK, T.; DRINOCKÁ, H. Partnerské a rodinné poradenství, práce s klienty. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. 198 s. ISBN 80-247-1526-0.
NOVOTNÝ, M. a kol. Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. 264 s. ISBN 80-7040-883-9.
OLIVOVÁ, V. Dějiny nové doby. 1. vyd. Velké Bílovice : TeMi CZ, 2008. 240 s. ISBN 978-80-87156-16-2.
OUSPENSKY, P. D. Psychologie možného vývoje člověka. 1. vyd. Praha : Křížek, 1998. 94 s. ISBN 80-902395-0-1.
PAVLÍK, A.  kolní kronika obecné školy v Nové Vsi I. – II.
PELIKÁN, J. Výchova pro život. 1. vyd. Praha : ISV, 1997. ISBN 80-85866-23-4. 108 s.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 978-80-7184-569-0.
PÁVKOVÁ, J.; HÁJEK, B.; HOFBAUER, B. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha : Portál, 2008. 231 s. ISBN 978-80-7367-423-6.
PODRACKÝ, V. Návrat k domovu. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 2004. 141 s. ISBN 80-7220-206-5.
PODRACKÝ, V. Svoboda a řád v angažovaném konzervatismu. 1. vyd. Praha : Národní myšlenka, 2006. 48 s. ISBN 80-903582-3-3.
ROBEK, A.; VAŘEKA, J. a kol. Národopis – Jihočeská vlastivěda. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeské nakladatelství, 1987. 260 s. ISBN 43-018-87.
RORTY, R. Nahodilost, ironie, solidarita. 1. vyd. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1996. 246 s. ISBN 80-86039-14-5.
SEDLÁČEK, A. Minulost města Mladá Vožice. 2. vyd. Mladá Vožice : Město Mladá Vožice, 2003. 110 s. ISBN 80-239-0805-7.
SEDLÁČEK, A. Paměti mého života. 2. vyd. Praha : Argo, 1997. 222 s.ISBN 80-7203-165-1.
SINGULE, F.; RÝDL, K. Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. 1. vyd. Praha : SPN, 1988. 117 s.
SKOPOVÁ, K. Hody půsty masopusty. 1. vyd. Praha : Akropolis, 2007. 201 s.ISBN 978-80-86903-46-0.
SMETÁNKA, Z. Život středověké vesnice Zaniklá Svídna. 1. vyd. Praha : Academia, 1988. 176 s.
SOKOL, J., Filosofická antropologie Člověk jako osoba. 2. vyd. Praha : Portál, 2008. 224 s. ISBN 978-80-7367-422-9.
 ALANDA, B. Folklór, tradice a stereotypy. 1. vyd. Praha : UK, 1990. 194 s. ISBN 80-7066-282-4.
 ILHA, F. Pamětní kniha pro Střítež Horní (1927-1940).
 OTTNEROVÁ, D. Adventní čas. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2005. 118 s.ISBN 80-7346-050-5.
 OTTNEROVÁ, D. Jaro. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7346-074-7.
 OTTNEROVÁ, D. Vánoce. 2. vyd. Olomouc : Rubico, 2004. 117 s. ISBN 80-7346-041-6.
 OTTNEROVÁ, D. Zima zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy a hry. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2005.119 s. ISBN 80-7346-059-9.
 VAŘÍČEK, R.;  EĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. 384 s. ISBN 978-807367-313-0.
TO NER, J.; SOZANSKÁ, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. 149 s. ISBN 80-7178-514-8.
TOUFAR, P. Český rok na vsi a ve městě září až prosinec. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2004. 280 s. ISBN 80-7268-277-6.
VÁGNEROVÁ, M.  kolní poradenská psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005.430 s. ISBN 80-246-1074-4.
VÁGNEROVÁ, M.; KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd.  Praha : Karolinum, 2008. 540 s. ISBN 978-80-246-1538-7.
VANČURA, V. Obrazy z dějin národa českého. 4. vyd. Praha : Družstevní práce, 1949. 323s.
VÁŇOVÁ, R. a kol. Tradice a perspektivy pedagogických věd. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 285 s. ISBN 80-246-0584-8.
VILIMOVSKÁ, R.  kolní kronika obecné školy v Nové Vsi IV.
VONDRU KA, V.; VONDRU KOVÁ, A. Tradice lidové tvorby. 1. vyd. Praha : ARTIA, 1988. 191 s. ISBN 37-018-88.
 Jiné zdroje
Český statistický úřad České Budějovice – Ing. Petra Dolejšová Oddělení regionálních analýz a informačních služeb, Žižkova 1, 370 77 České Budějovice.
Muzeum Česká Sibiř – Tomáš Zahradníček
·         BARBOROVÁ, E. Mladovožické panství ve světle urbáře z roku 1620. Jihočeský sborník historický, r. 37 (1968) s. 10-14. Dostupné z http://ceskasibir.cz/dok/d389.php [cit. 2010-20-2]
·         CHALUPSKÝ, F. Dějiny osady Nové Vsi (Lazice) poznámkami opatřil R. Cikhart Jihočeský sborník historický, r. XI (1938), s. 34 – 46 Dostupné z http://ceskasibir.cz/dok/d461.php [cit. 2010-11-3]
·          TORM, B. Vožický stavitel Jan Břicháč [Zprávy památkové péče, r. XV., 1955, s. 74] Dostupné z http://ceskasibir.cz/dok/d441.php [cit. 2010-11-3]
·         Farní matrika v Nové Vsi sv. II. rok 1687.
Muzeum Památník Mladovožicka – Alexej Salzman
Osobní korespondence se zastupiteli obcí Nová Ves u Mladé Vožice panem Josefem Křiklánem,  ebířov panem Vladimírem Touškem, kronikářem Jaroslavem Krchem.
Státní archiv v Táboře – Hana Říhová
WINTER, Z. Zlatá doba měst českých. Dostupné z http://texty.citanka.cz/winter/zdtoc.html [cit. 2010-1-6]
HOU KA, T. Filosofie vzdělávání. Dostupné z http://mojeskola.net/skolahrou/page0113 [cit. 2007-2-12]
MALOVICE. Historie. Dostupné z http://www.malovice.wbs.cz/Historie.html /[cit. 2010-3-6]
Mapy. Dostupné z http://www.mapy.cz/#mm=TP@x=133786112@y=133996544@z=11/ [cit. 2010-10-10]
ŘEHOŘKOVÁ, M. Tradice a výchova jako základ kultury. http://www.svedomi.cz/svedomi/2007/rem_0710_tradice_a_vychova_jako_zaklad_kultury.htm [cit. 2010-1-6]
 TĚPÁNEK J. P. Hrobka Deymů ze Stříteže. Dostupné z http://www.hrady.cz/index.php?OID=4445 [cit. 2006-26-7]
ZÁKLADNÍ  KOLA MLADÁ VOŽICE. Z historie vožické školy. Dostupné z http://www.zsvozice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=14 [cit. 2010-6-6]
ZÁKLADNÍ  KOLA RATIBORSKÉ HORY. Historie. Dostupné z http://www.zsratihory.cz/[cit. 2010-3-6]
 Odborné časopisy
Venkovské letní inspirace. Dům a zahrada. 2008. roč. 13. listopad. s. 25-28. ISSN – 1211-7374.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK