Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Agresivita, agrese
Název práce v češtině: Agresivita, agrese
Název v anglickém jazyce: Aggressiveness, aggression
Klíčová slova: Agrese, agresivita, násilí, týrání, následky, pomoc, řešení, konflikt, síla, šikana, odpor, škola, rodina, společnost, motivace, prevence, hry
Klíčová slova anglicky: Aggresion, aggressiveness, force, ill-usage, after-effects, help, resolution, conflict, power, chicane, opposition, schoul, family, society, motivation, prevention, games
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 01.12.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1 Speciální vzdělávací potřeby žáka
1.1 Vymezení pojmu speciální vzdělávací potřeby
1. 2 Příčiny vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
1. 3 SPU
1. 4 Mentální a tělesné postižení
2 IVP
2. 1 Legislativa
2. 2 Strategie a tvorba IVP
2. 3 Spolupráce školy, Pedpsy. a rodičů při realizaci IVP
3 Integrace/inkluzivní vzdělávání
3. 1 Vymezení pojmů integrace/inkluze
3. 2 Inkluzivní vzdělávání v ČR a ve světě
3. 3 Výhody a nevýhody inkluze
3. 4 Role pedagoga v inkluzivním vzdělávání
4 Výzkum – vliv inkluzivního vzdělávání na rozvoj osobnostněsociálních kompetencí žáka
4. 1 Metody výzkumu a hypotézy
4. 2 Popis instituce
4. 3 Výsledky šetření, doporučení
5 Závěr
Seznam odborné literatury
Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, Praha 2003
Mertin, V.: Individuální vzdělávací plán. Portál, Praha 1995
Krok za krokem s nadaným žákem: Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. MŠMT, VÚP
RVP pro základní vzdělávání
Školský zákon
Hájková, Strnadová.: Inkluzivní vzdělávání. Portál, Praha 2010
Zelinková,O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán. Portál, Praha 2001
Inkluzivní vzdělávání a praxe ve třídách druhého stupně základních škol- souhrnná zpráva 2005 – Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání
Sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF
Mareš, Syrovátka.: Sociální vyloučení(exkluze)a sociální začleňování(inkluze)-koncepty, diskurs, agenda. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno 2008
Vítková, M.: Integrativní školní ( speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno 2004
Grecmanová, H.: Klima školy. Hanex, Olomouc 2008
Čapek, R. Třídní klima a klima školy. Grada, Praha 2010
Freibergová, Z.: Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České Republice. Národní informační středisko pro poradenství
Kasíková, H.: Kooperativní vyučování, kooperativní škola. Portál, Praha
Průcha. J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2005
Krejčová, Kargerová.: Vzdělávací program Začít spolu. Portál, Praha 2003
Jucovičová, Žáčková.: Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebam. Portál, Praha 2009
Kaprálek, Běžecký.: Jak napsat a používat individuální vzdělávací plán.Portál, Praha 2011
Pokorná, V.: Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Portál, Praha
Spilková, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Portál, Praha 2005
Vyhláška č.73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, žáků mimořádně nadaných
Vyhláška č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vágnerová, M.: Psychologie problémového dítěte školního věku.Karolinum, Praha 1997
Bartoňová, M.: Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice.MSD, Brno 2005
Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ. Raabe., Praha 2006
Houška, T.: Inklusivní škola 1. Zavádíme inklusivní vzdělávání. Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s. Česká pedagogická komora 2007
Vondrová, I.: Rozvoj výukových strategií v inklusivní škole. Diplomová práce. Masarykova universita, Brno 2010
www.inkluze.cz : Hlavní problémy školské inkluze v praxi. – Bořivoj Ziegler, 28.12.2010
www.inkluze.cz : Feuersteinova metoda v praxi. – Miroslav Pastorek, 28.2.2011
www.inkluze.cz : MŠMT k inkluzivnímu vzdělávání. 5.1.2011
Váňová, E. Učíme se učit- metoda, jak rozvíjet poznávací schopnosti. Školství 2010
www.ucime-se-ucit.cz: Programy rozvoje osobnosti Feuersteinovo instrumentální obohacování. Učíme se učit.
ŠVP ZŠ Horní Stakory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK