Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí klíčových kompetencí u učitelů a problematika jejich aplikace do vyučování
Název práce v češtině: Pojetí klíčových kompetencí u učitelů
a problematika jejich aplikace do vyučování
Název v anglickém jazyce: Conception of key competencies by teachers and a question
of its application into teaching
Klíčová slova: kompetence, kompetence k učení, výuková strategie, výuková metoda
Klíčová slova anglicky: competence, learning competence, educational strategy, teaching method
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Zásady pro vypracování

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá problematikou klíčových kompetencí a přednostně kompetencí k učení, jejím rozvojem, jejím pojetím učitelem a jeho aplikací této kompetence do vyučovací hodiny na 2. stupni základní školy.

V teoretické části uvádím zašťítění klíčových kompetencí v kurikulárních dokumentech, vysvětlení klíčových pojmů a charakteristiky výukového procesu, které rozvoj kompetencí ovlivňují.

Empirická část je kvalitativním výzkumem, při jehož provedení byly použity jako techniky sběru dat polostrukturovaný rozhovor a zúčastněné pozorování. Rozhovory byly vedeny s učitelkami 2. stupně základního vzdělávání, jejichž vyučovací hodiny pak byly navštíveny a během a po pozorování byl vyplňován pozorovací arch, který skrze specifické kategorie hodnotí míru rozvoje kompetence k učení.
Seznam odborné literatury

Seznam literatury

Autorský kolektiv. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007.
Autorský kolektiv. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Bílá kniha. Praha: Tauris, 2001.
Belz, H., Siegriest, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.
Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
Fenstermacher, G.D., Soltis, J.F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008.
Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997.
Kasíková, H., Straková J., (eds.). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011.
Kolář, Z., Šikulová, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2009
Krykorková H. a kolektiv. Metakognice a autoregulace: - jedna z možnsotí rozvoje učební kompetence žáků. Praha: FF UK, 2008.
Kulič, V. Chyba a učení. Praha: SPN, 1971
Maňák, J., Švec, V. Výukové metody. Paido: Brno, 2003.
Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007.
Straková, J. a kol. Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Praha. 2009
Švaříček, R., Šeďová, K., a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
Vališová, A., Kasíková, H., (eds.). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, 2011
Veteška, J., Tureckiová, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008.

Internetové zdroje
Autorský kolektiv. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 126 s. [cit. 2012-02-23]. Dostupné z WWW:<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>.
Autorský kolektiv. Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu. Metodická příručka. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP, 2011.
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/Klicove_kompetence.pdf
Česká školní inspekce, Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2008/2009.
http://www.csicr.cz/getattachment/5e634c2c-8fbe-4911-a234-4c7028a8577d
Kašparová, J., Starý, K., Šumavská, G. Výukové strategie v praxi pilotních škol. Kurikulum S. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011.
http://www.nuov.cz/uploads/KURIKULUM/vyukove_strategie_na_web.pdf
Ústav pro informace ve vzdělávání, Rychlá šetření 2/2010 - závěrečná zpráva.
http://www.uiv.cz/clanek/17/1969
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK