Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
The Theory of Capital in Past Economic Thought
Název práce v češtině: The Theory of Capital in Past Economic Thought
Název v anglickém jazyce: The Theory of Capital in Past Economic Thought
Klíčová slova: kapitál, úrok, zisk, produkční funkce, capital controversy
Klíčová slova anglicky: capital, interest, profit, production function, capital controversy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Průša, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2010
Datum zadání: 17.11.2010
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Jakub Mikolášek
 
 
 
Seznam odborné literatury
Böhm-Bawerk, Eugen. Capital and Interest. Macmillian and Co, 1890.
Böhm-Bawerk, Eugen. The positive theory of capital. G.E.Stechert&Co, New York. 1930.
Dolan, Edwin G.,ed.: The foundations of Austrian Macroeconomics. Kansan City: Sheed and Ward, Inc., 1976.
Garrison, Roger W. :Austrian Capital Theory and The Future of Macroeconomics
Hayek, Fridrich A. v.: The mythology of capital. The quarterly Journal of Economics, Vol. 50, No. 2, 1936.
Hayek,Fridrich A.: The Pure Theory of Capital
Jevons: The Theory of Political Economy
Machlup, Fritz: Professor Knight and the „Period of Production“. The Journal of Political Economy, 1935.
Mill, John Stuart: Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy
Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
Strigl: Capital& Production
Wicksell,Knut: Value, Capital and Rent
Předběžná náplň práce
Kapitál představuje jeden z klíčových konceptů ekonomické teorie. Jako jeden ze tří výrobních faktorů je vstupem pro produkční funkci. V moderních teoriích růstu vnímáme kapitál jako důležitý faktor pro ekonomický růst. Můžeme se ptát, proč a jak kapitál přispívá k tvorbě bohatství. Od počátků ekonomické vědy bylo vyvinuto několik různých přístupů ke kapitálu. Pomocí komparativní analýzy budu porovnávat práce několika známých ekonomů, kteří přispěli do teorie kapitálu. Budu se soustředit na základní otázky a koncepty spojené s kapitálem: jeho definici, trh kapitálu, jeho cenu a případně také dynamické aspekty teorie kapitálu. Moje práce by měla ukázat postupný vývoj znalostí o těchto pojmech. Výsledkem by měl být souhrn jasných poznatků a seznam otázek, které zůstavají otevřené dodnes.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Capital presents one of the key concepts in economic theory. As one of the three basic factors of production, it appears in the production function. In modern growth theories, capital is sometimes perceived as the only source of economic growth. This raises the question why and how capital contributes to wealth creation. Since the beginnings of rigorous economic science, several different approaches to capital were developed.
I will use comparative analysis of the works of main economists who contributed to the theory of capital. I will focus on the basic ideas which relate to capital: its definition, the market for capital, its price and eventually also its dynamics. By showing the development of knowledge on these terms, my thesis will naturally incorporate a summary of clarified issues and of questions that still remain open or are being intensively discussed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK