Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The world turned upside down
Název práce v češtině: The world turned upside down
Název v anglickém jazyce: The world turned upside down
Klíčová slova: Čína, ekonomický růst, R&D, lidské zdroje, vzdělání, analýza panelových dat
Klíčová slova anglicky: China, economic growth, R&D, labour force, education, panel data analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2010
Datum zadání: 15.06.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl mé práce se vychází z různého ekonomického vývoje a současné situace rozvíjejících se zemí, zvláště pak Číny a Indie. Ráda bych se věnovala měření konkurenceschopnosti těchto zemí v mezinárodním měřítku, případně se pokusila o odhady jejich budoucího postavení na světovém trhu.
Svoji pozornost zaměřím na ekonomický dopad zahraničních investic, přítomnost zahraničních firem a využívání tamní nízkonákladové produkce. Dále bych ráda prozkoumala oblast R&D, množství investic do vzdělávání a další.
Své zjištění a závěry bych chtěla založit na výročních zprávách a článcích vybraných nadnárodních organizací - MMF, OECD, UNDP a Světové banky.

Osnova:

Úvod
Shrnutí ekonomického vývoje, výchozí situace zemí
Vstup na světový trh (výhody, nevýhody) – jakým směrem se vydaly
Další ekonomický vývoj – investice, role vlády ...; srovnání
Cesta na vrchol? – současná situace
Předpokládaný vývoj do budoucna – prognózy, odhady
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my thesis is based on economic development and current situation of developing countries, China and India in particular, to measure the competitiveness of those countries in global terms and perhaps to forecast their future position on global market.
I would direct my attention to the economic impact of the foreign investment, the presence of foreign firms using local low-cost production, the investment into education, R&D and other factors.
I would also like to base my statements and conclusions on IMF, OECD, UNDP and World Bank annual reports, selected works etc.

Outline:

Introduction
Summary of historical economic development, starting point
Entrance on global market (advantages, disadvantages) – which position they took
Further economic development – investments, role of government ...; comparison
Taking the lead? – current situation
Supposed development in the future – prognoses, estimates
Conclusions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK