Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Česká groteska
Název práce v češtině: Česká groteska
Název v anglickém jazyce: Czech grotesque
Klíčová slova: Absurdita, černý humor, groteska, totalita, umění, výchova, nová figurace, neodada, reflexe společenského dění
Klíčová slova anglicky: Absurdity, black humor, grotesque, totalitarian regime, art, education, new figuration, neodada, reflection of current events in society
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 05.11.2010
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Zásady pro vypracování
Teoretickou studii zaměřte na zkoumání proměny humoru, formy a obsahu ve specifickém projevu nové figurace a neodada. Česká ?groteska? v kontextu politického vývoje posledních 60 let až po současnost a umění ve světě. Didaktickou aplikaci tématu soustřeďte na vztah k současnému umění, dění ve společnosti a vnímání světa mladými lidmi. Vlastní výtvarné práce má vycházet ze stejných principů (částečně ověření úkolů a inspirace k didaktické části).
Seznam odborné literatury
BLÁHA, J.; SLAVÍK, J.: Průvodce výtvarným uměním V.. Praha: Práce, 1997. ISBN 80-208-0432-3
BORECKÝ, V.; Imaginace a kultura. Praha: Karolinum,1996. (A)
BORECKÝ, V.; Odvrácená tvář humoru : Ke komice absurdity. Praha: Dauphin, 1996. ISBN 80-86019-21-7 (B)
Borecký, V.; Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000. ISBN 80-862-65-8
FOSTER, H.; KRAUSS, R.; BOIS, Y.; BUCHLOCH, B.: Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-952-8
FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Praha: Nakladatelství H+H, 2008.
GAVORA, P.; Výzkumné metody v pedagogice : Příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X
GOMBRICH, E. H.: Příběh umění, 2.vyd., Praha: Mladá fronta, ISBN 80-204-0685-9
GRÖGROVÁ, B.; Akce, slovo, pohyb, prostor : experimenty v umění šedesátých let. Praha : Galerie hlavního města Prahy, 1999. ISBN 80-7010-074-5
HAZUKOVÁ, H.; ŠAMŠULA, P.; Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: Univerzita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-237-7
HENDL, J.; Kvalitativní výzkum :základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008, 2. vyd. ISBN 978-80-7367-485-4
KROUTVOR, J.; Škola české grotesky : malá antologie poezie: Vánoce 1980. Praha: BB art, 2002, 1.vyd. ISBN 80-7257-744-1
KULKA, J.: Psychologie umění, 2.vyd., Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2329-7
KULKA, T.; Umění a kýč. 2. vyd. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-128-2
LAMAČ, M.; Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0087-0
ROESELOVÁ, V.; Didaktika výtvarné výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-129-X
ŠMIDROVÉ; Šmidrové: jednou Šmidrou, Šmidrou navěky. Olomouc: Fontána, 2005. ISBN 80-7336-218-X
ŠVÁCHA, ,R., PLATOVSKÁ, M.; Dějiny českého výtvarného umění V. ( 1939 ? 1958 ). Praha: Academia, 2007. ISBN 80-200-1390-3.
ŠVÁCHA, ,R., PLATOVSKÁ, M.; Dějiny českého výtvarného umění VI. 1,2 (1958 ? 2000). Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-14.
Předběžná náplň práce
Systematické studium odborných pramenů a individuální reflexe, rozpracování výtvarné tematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Systematic study oíf special textes, individual reflection and own art theme.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK