Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ozvuky německé fantastické literatury období romantismu ve fantastických prózách Jakuba Arbese a Julia Zeyera
Název práce v češtině: Ozvuky německé fantastické literatury období romantismu ve
fantastických prózách Jakuba Arbese a Julia Zeyera
Název v anglickém jazyce: Allusions of fantastic German literature of the romantic period
in fantastic proses of Jakub Arbes and Julius Zeyer
Klíčová slova: Arbes Jakub, Chamisso Adalbert von, fantastická literatura, fantastické atributy, fantastično, Hoffmann Ernst Theodor Amadeus, Kolár Josef Jiří , Novalis, próza, romaneto, romantismus, Zeyer Julius, 19. století
Klíčová slova anglicky: Arbes Jakub Chamisso Adelbert von, Fantastic literature, Fantastic attributes, Fantasticism, Hoffmann Ernst Theodor Amadeus, Kolar Josef Jiri, Novalis, Prose, Romanetto, Romanticism, Zeyer Julius, 19th century
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2008
Datum zadání: 05.11.2008
Datum a čas obhajoby: 25.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2011
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se soustředí na interpretaci funkce fantastických motivů ve vybraných prózách Jakuba Arbesa a Julia Zeyera. Jejich zvláštnosti se (vzhledem ke své druhé oborové specializaci) pokusí podchytit též prostřednictvím historické poetiky - s pomocí analýzy specifické motiviky některých německých autorů období romantismu, k nimž Arbes inklinuje intuitivně a na něž Zeyer ve své rané prozaické tvorbě navazuje programově. Překlenout časové rozpětí mezi německými a českými autory se pokusí pomocí mezistupně, který v tomto kontextu tvoří román J. J. Kolára Pekla zplozenci.
Prameny:
ARBES, J.: Romaneta, Praha: Československý spisovatel, 1975 a další vybraná romaneta
ZEYER, J.: Fantastické povídky,Praha: Unie, 1906
KOLÁR, J. J. Pekla zplozenci. Praha: Herman a synové, 2002
CHAMISSO, A.: Podivuhodný příběh Petra Schlemihla. Praha: Odeon, 1981, další vybrané prózy
HOFFMANN, E. T. A. Princezna Brambilla a jiné fantastické povídky. Praha: Mladá fronta, 2003, další prózy
NOVALIS: Hymny k poctě noci. Praha: Michael, 2000; Týž: Květinový prach, Praha: BB/ art, 2005, další prózy
Seznam odborné literatury
ABRAMMS, M. H.: Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a tradice estetického myšlení, Praha: Triáda, 2001
HAZAIOVÁ, L.: Skryté tváře fantastična, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007
HODROVÁ, D.: Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie, Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 1994
HORYNA, B. Dějiny rané romantiky, Praha: Vyšehrad, 2005
HRBATA, Zdeněk. Romantismus a Čechy. Téma a symboly v literárních a kulturních souvislostech, Jinočany: H&H, 1999
JANÁČKOVÁ, J. Arbesovo romaneto. Z poetiky české prózy, Praha: Univerzita Karlova, 1975
LANGEROVÁ, M.; ČERVENKA, M.; HOLÝ, J. a kol. Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století, Praha: Torst, 2005
STROMŠÍK, J. Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi. Kapitoly z německé literatury, Jinočany: Nakladatelství H&H, 1994
ŠRÁMEK, J. Morfologie fantastické povídky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993
Předběžná náplň práce
Selekce a analýza vybraných textů jednotlivých německých romantiků využívajících ve své poetice různé motivy příznačné pro romantické fantastično. Analýza vybraných romanet Jakuba Arbesa a raných Fantastických povídek Julia Zeyera vzhledem k fantastické motivice německých zdrojů s přihlédnutím k autorské specifice prózy Josefa Jiřího Kolára Pekla zplozenci. Směřování k syntetizující interpretaci Arbesových a Zeyerových próz s ohledem na analyzované poznatky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK