Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měření vlastností akrečního disku kvasarovým mikročočkováním
Název práce v češtině: Měření vlastností akrečního disku kvasarovým mikročočkováním
Název v anglickém jazyce: Measuring accretion disk properties from quasar microlensing
Klíčová slova: Kvasarové mikročočkování, světelné křivky, vyzařovací profil akrečního disku kvasaru.
Klíčová slova anglicky: Quasar microlensing, light curves, surface brightness distribution of quasar accretion disk.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 05.11.2010
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student by v rámci práce měl:

1) sestavit vhodný program na výpočet světelné křivky mikročočkovaného akrečního disku kvasaru;

2) pro různé vlastnosti lokálního galaktického prostředí studovat závislost světelné křivky na velikosti vyzařující oblasti, na sklonu disku a na plošném rozložení vyzařované intenzity.
Seznam odborné literatury
Eigenbrod, A., Courbin, F., Meylan, G., Agol, E., Anguita, T., Schmidt, R. W., Wambsganss, J. 2008, Astronomy and Astrophysics, 490, 933
Garsden, H., Lewis, G. F. 2010, New Astronomy, 15, 181
Schmidt, R. W., Wambsganss, J. 2010, General Relativity and Gravitation, 42, 2127
Wambsganss, J., Witt, H. J., Schneider, P. 1992, Astronomy and Astrophysics, 258, 591
Předběžná náplň práce
Při gravitačním čočkování vzdáleného kvasaru mezilehlou galaxií vytváří gravitační pole galaxie několik pozorovatelných obrazů kvasaru. Pokud světlo některého z těchto obrazů prochází přímo hvězdnou populací čočkující galaxie, je navíc ovlivněno všemi hvězdami ležícími podél jeho dráhy. Vzhledem k tomu, že úhlový pohyb kvasaru vůči kaustické struktuře vytvořené gravitačním polem těchto hvězd obecně není zanedbatelný, dochází k časové modulaci světelného toku obrazu, takzvanému kvasarovému mikročočkování. Cílem práce je zjistit citlivost příslušné světelné křivky na velikost vyzařující oblasti akrečního disku kvasaru, na jeho orientaci a na jeho povrchovém rozložení intenzity.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
When a distant quasar is gravitationally lensed by an intervening galaxy, several observable images of the quasar are formed by the gravitational field of the galaxy. In case the light of any of the images passes directly through the stellar population of the lensing galaxy, it is additionally influenced by all stars lying along its path. Taking into account the non-negligible angular motion of the quasar with respect to the caustic structure formed by the gravitational field of these stars, it follows that the flux of the image is temporally modulated, an effect known as quasar microlensing. The goal of the work is to explore the sensitivity of the respective light curve to the size of the radiating region of the quasar accretion disk, to its orientation, and to its surface brightness distribution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK