Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vhodnost literárních textů pro výchovu ke čtenářství na 1.stupni ZŠ
Název práce v češtině: Vhodnost literárních textů pro výchovu ke čtenářství na 1.stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Adequacy of a literary text for the development of reading in primary school
Klíčová slova: vhodnost, náročnost, literární text, primární škola, rozvoj čtenářství, vývojové kontinuum
Klíčová slova anglicky: adeqacy, expectations, literary text, primary school, reader's development, developmental continuum
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Hausenblas
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2011
Datum zadání: 29.11.2012
Datum a čas obhajoby: 10.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce má zmapovat, které rysy literárních textů je činí vhodnými pro výchovu ke čtenářství žáků ve věku kolem 4. ročníku 1.stupně základní školy. Bude sledovat jednak rysy náročnosti, jednak prvky podnětné pro rozvoj čtenářství. Rysy nalezené analýzou řady existujících literárních textů (jak z LPDM, tak z čítanek) konfrontuje s názory zkušených pedagogů. Součástí práce bude sborník textů vhodných pro žáky druhého období 1.stupně ZŠ. Výběr textů se zaměří na čtenáře, kteří se posouvají od četby klasických pohádek a bajek k náročnějším žánrům a postupům. Vybrané texty, vyhodnocené s pomocí pedagogů, a zjištěné rysy vhodnosti poslouží k návrhu nástroje či postupu, který může učitelům sloužit při vyhledávání textů a při určování vhodnosti daného textu pro určitou třídu.
Seznam odborné literatury
CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. 1. Praha : Albatros, 1973. 112 s.
KRAMPLOVÁ Iveta, a kol.: Netradiční úlohy aneb Čteme s porozuměním, Praha : UIV 2002
LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha : o čtenářství jedenáctiletých. 1. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 179 s. ISBN 80-86898-01-6.
MATĚJČEK, Z. Vývoj dítěte a čtení, In. Čtením ke vzdělání. Praha : Svoboda Servis, 2004
URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc : Votobia, 2003. 363 s. ISBN 80-7198-548-1.
PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. 1. Praha : Univerzita Karlova, 2001. 287 s. ISBN 80-7290-045-5.
VAŘEJKOVÁ, V. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1.stupni základní školy. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1998
Předběžná náplň práce
Přehled existujících pramenů a přístupů k náročnosti textů, rysy vhodnosti textu, soubor textů, hodnocení od praktiků, nástroj pro hodnocení vhodnosti textu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A survey of resources on the expectations in texts, the features of expectation, a series of texts, commentary from practitioners, a tool for assessing the reading expectancy of texts
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK