Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cesta - Hora k obcházení
Název práce v češtině: Cesta - Hora k obcházení
Název v anglickém jazyce: Journey - Mountain to circumvention
Klíčová slova: cesta, pouť, hledání, hora, symbolika, umění, přesah, souvislost, reflexe
Klíčová slova anglicky: journey, pilgrimage, search, mountain, symbolism, art, transcendence, coherence, criticism, reflexion
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 14.12.2010
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: KVV Pedf UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
 
 
 
Konzultanti: doc. ak. mal. Ivan Špirk
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Mgr. Karla Cikánová
Zásady pro vypracování
Téma Cesta - hora k obcházení nahlédněte z úhlu symbolického, mytologického a filosofického. Zaměřte se na některé významné, kultovní a posvátné hory v nichž můžete své téma uplatnit a specifikovat.
Pro svoji výtvarnou část vyberte jednu z těchto hor a zpracujte téma cesty k ní v cyklu fotografií, kreseb, grafickém cyklu a případně maleb. Zhotovte autorský denník s ilustracemi.
V didaktické části vytvořte modelové hodiny se žáky n II stupni ZŠ. Reflektujte v tomto projektu svojí vlastní výtvarnou část diplomové práce.Realizujte výukové hodiny - zdokumentujte a zhodnoťte.

Consider and specify the topic(symbolism, mythology, philosophy).
Define your own mountain. The practical part of the execute cycle of photography, drawing
or graphic and paintings. Create a didactic project.
Seznam odborné literatury
Baleka,J.: Vlevo vpravo ve výtvarném umění, Academia, Praha 2005
Bor,D.:Napříč královským uměním. Trigon, Praha 1995
Cikánová,K.: Kreslete s námi. Praha: 2.vydání Aventinum, 1997
Chalumeau,J.: Přehled teorií umění, Portál, Praha 2003
Lamač,M.: Myšlenky moderních malířú. Odeon, Praha, 1989
Langerová,M.: Klíče k obrazu. Albatros, Praha 1983
Král,O.: Malířské rozpravy mnicha okurky, Votobia, Olomouc 1996
Kandinski,W.: O duchovnosti v umění, Triáda, Praha 1998
Kandinski,W.: Bod, linie, plocha, Triáda, Praha 2000
Klee,P.: : Pedagogický náčrtník, Triáda, Praha 1999
Merton,T.: Sedmistupňová hora, Cesta, Praha, 2002
Volek,J.: Základy obecné teorie umění, SPN, Praha, 1968
Pleskotová,P.: Svět barev, Albatros, Praha 1987
Read,H.: Výchova uměním, Odeon, Praha 1967
Roeselová,V.: Námět ve výtvarné tvorbě, Sarah, Praha, 1995
Šamšula,P.: Obrazárna v hlavě 1,2, Práce, Praha 1997
Zdeněk,M.a kol.: Základy výtvarné výchovy, SPN, Praha 1987
Předběžná náplň práce
Intenzivní a systematická práce a tvorba. Studium odborné literatury. Konzultace.
Rozsah textu(NS): 60 stran
Rozsah výtvarných prací: Cyklus fotografií a kreseb nebo maleb.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Intensive and systematic work of art. Study of special texts. Consultation with supervisor.
Range of text: 60 pages
Range of art works: Series photographies and drawings or paintings
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK