Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Čichová bulbektomie u laboratorního potkana jako animální model deprese
Název práce v češtině: Čichová bulbektomie u laboratorního potkana jako animální model deprese
Název v anglickém jazyce: Olfactory bulbectomy in laboratory rat as an animal model of depression
Klíčová slova: bulbektomie, chování, potkan, neurofarmakologie
Klíčová slova anglicky: bulbectomy, behavior, rat, neuropharmacology
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Odnětí čichového laloku (ang. olfactory bulbectomy; OBX; čichová bulbektomie) patří mezi nesmírně zajímavé experimentální fenomény vyvolávající řadu zajímavých hypotéz o roli této struktury ve fungování CNS. Také zasahuje do preklinického výzkumu jakožto animální model depresi-podobného chování (realizovaný většinou s využitím laboratorních potkanů). Význam a dopady tohoto zásahu jsou větších než rozsah této práce, v předložené rešerši se proto zaměřím především zaprvé na krátký popis neuroanatomického zapojení čichového laloku a stručný popis operace, následně budu diskutovat strukturální a molekulární a neurochemické změny vyvolané bulbektomií a následně se bude tato práce věnovat bulbektomii ve vztahu k chování. První část poslední kapitoly se zaměří na behaviorální změny vyvolané tímto zásahem s důrazem na učení a paměť (a také další kognitivní funkce) a v druhé části se pouze krátce zmíním o dalších možných (např. endokrinních anebo imunitních) fyziologických změnách, které mohou být vyvolány po olfaktorické bulbektomii. Závěrem bych ráda hovořila o validitě jako možného využití deprese jako modelu onemocnění CNS.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Removal of olfactory bulbs (olfactory bulbectomy; OBX) belongs amongst most interesting experimental phenomenons, which stimulated interesting hypotheses about the role of this structure in the CNS functions. It outreaches also to the preclinical research as an the animal model of depression-like behavior (usually pursued in the laboratory rats). Significance and all sequelae of olfactory bulbectomy probably cannot be covered in their extents by this thesis, therefore, I will first focus on short neuroanatomical description of connections between the olfactory bulbs and the limbic system, and short description of the OBX surgery will follow. Subsequently, I will discuss structural, molecular and neurochemical changes elicited by OBX. Next part of this work will be dedicated to OBX in relation to behavior; first I will present behavioral changes elicited by OBX with focus on learning and memory (and other cognitive functions) and then I would brieflysummarize the putative (for example endocrine, imunne) changes, witch can will be cause followin OBX. In conclusions, I will discuss usage of OBX as an animal model of depression.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK