Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typy intertextovosti v díle Františka Hrubína
Název práce v češtině: Typy intertextovosti v díle Františka Hrubína
Název v anglickém jazyce: The types of intertextuality in the work of František Hrubín
Klíčová slova: Intertextovost, František Hrubín, Jobova noc
Klíčová slova anglicky: Intertextuality, František Hrubín, Jobova noc (The Night of Job)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Koncipování teoretického východiska - zvládnutí různých typů intertextuálních vztahů, které by měly být identifikovány v Hrubínových textech básnických, prozaických i dramatických. Prozkoumání Hrubínova díla z hlediska výskytu citací, aluzí, analogií, metatextovosti apod.Interpretace motivů obrazů a analogií intertextuální povahy z hlediska začlenění do celku díla, zvláště jejich účast na významovém plánu. Tomuto nutně musí předcházet porozumění celku na základě vlastní analytické excerpce a s oporou hrubínské odborné literatury.
Seznam odborné literatury
Bachtin, M.: Slovo u Dostojevského, in Dostojevskij umělec: k poetice prózy, Praha, ČS 1971, s. 246-275.
Barthes, R.: Mytologie, Praha, Dokořán 2004.
Herman, J.: Srpnová neděle pod hladinou rybníka, in Divadelní noviny 17, 2008, č. 4, 19. 2., s. 10.
Hodrová, D.: Román ve 20. století – jeho teorie i praxe, in Česká literatura 42, 1994, č. 3, s. 227-241.
Homoláč, J.: Intertextovost a utváření smyslu v textu, Praha, Karolinum 1996.
Hrubín, F.: Autorova poznámka, in Hirošima, Praha, Mladá fronta 1964, s. 137.
Hrubín, F.: Jobova noc, in Doba 1, 1946, č.2, s. 61.
Hrubín, F.: Lásky, Praha, ČS 1969.
Kristeva, J.: Slovo, dialog a román, in Slovo, dialog a román, přel. Josef Fulka, Praha, Sofis 1999, s. 7 – 32.
Lachmannová, R.: Intertextualita a dialogičnost, in (eds.) Sedmidubský, M.; Červenka, M.; Vízdalová, I., Čtenář jako výzva: výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno, Host 2001, s. 243-270.
Málek, P.: Teorie intertextu a literární kontexty filmu I, in Iluminace 5, 1993, č. 2, s. 7-31.
Málek, P.: Teorie intertextu a literární kontexty filmu II, in Iluminace 5, 1993, č. 3, s. 7-36.
Opelík, J.; Bláhová, K.: František Hrubín, in Slovník české literatury po roce 1945, [online] 2. 2. 2008, [cit. 1. 4. 2012]. Dostupné z <http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=337&hl=Hrub%C3%ADn+>.
Pohorský, M.: Hrubínovy verše z časů „Jobovy noci“, in Hrubín, F.: Jobova noc, (ed.) Pohorský, M., Praha, ČS 1977, s. 7-41.
Štoll, L.: Diskuzní příspěvek, in (ed.) Přibáň, M., Z dějin českého myšlení o literatuře 2 (1948-1958), Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2002, s. 456-457.
Pohorský, M.: Jobovy noci Františka Hrubína, in Literární archiv: sborník Památníku národního písemnictví: Láska a život. Vždy pro mne jedno budou... K 100. výročí narození Františka Hrubína, 42, 2010, s. 103-123.
Šalda, F. X.: Pohled na naši nejnovější produkci lyrickou, Šaldův zápisník 6, 1933/1934, č. 1-2, s. 30.
Strnadel, J.: František Hrubín, Praha, ČS 1980.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK