Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multikulturní aspekty v práci učitele
Název práce v češtině: Multikulturní aspekty v práci učitele
Název v anglickém jazyce: Multicultural aspects at teachers work
Klíčová slova: Multikulturní výchova, multikulturalizmus, etnicita, rasismus, asimilace, menšiny, rasy, xenofobie, kultura, globalizace, segregace, osobnost, osobnost učitele, kompetence, interkulturní kompetence, diverzita, transkuluturní přístup, kulturně – standardní přístup, identita, interkulturní psychologie, interkulturní senzitivita, integrace, aktivizující metody ve vyučování, učení.
Klíčová slova anglicky: Multicultural education, multiculturalism, nation, ethnicity, racism, assimilation, minorities, race, xenophobia, culture, globalization, segregation, personality, personality of teacher, competence, intercultural competence, diversity, trans-cultural approach, cultural-standard approach, identity, intercultural psychology, intercultural sensitivity, integration, activating methods in teaching, learning.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 04.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zabývá multikulturními aspekty v práci učitele. Dále v přehledu uvádí některé historické souvislosti, které se vztahují k oblasti vzdělávání menšin v České republice před rokem 1989 a popisuje současnou situaci v oblasti multikulturní výchovy u nás.

Zkoumá jak má být vybaven učitel k řešení situací souvisejících s multikulturní výchovou a jaké vyučovací metody učitel využívá k aktivizaci žáků.

V praktické části předkládá ukázky možné realizace několika vyučovacích hodin, ve kterých učitelé pracují v oblasti průřezového tématu multikulturní výchovy. Rovněž obsahuje v přehledu několik kazuistik z praxe.

Práce by měla přispět k větší diskusi o tématu.
Seznam odborné literatury
1. BAČOVÁ, Viera. Etnická identita a historické změny. Štúdia obyvateĺov vybraných obcí Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1996, s. 56. ISBN 80-224-0472.

2. BALVÍN, Jaroslav. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Praha : Radix, 1.vyd., 2004, s. 32. ISBN 80-86031-48-9.
3. BITTNEROVÁ, Dana a MORAVCOVÁ, Miriam. Etnické komunity v české společnost, Praha : ERMAT, 1. Vyd. 2006, str. 275. 80-903086-7-8.

4. ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1. vyd., 1993, s. 325. ISBN 80-7066-534-3.

5. Člověk v tísni zveřejnil výsledky z rozsáhlého průzkumu mezi středoškoláky. [online]. [cit. 2012-06-29]. Dostupné z:http://www.inkluzivniskola.cz/content/clovek-v-tisni-zverejnil-vysledky-z-rozsahleho-pruzkumu-mezi-stredoskolaky

6. FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd: Multikulturní přístup. Praha: Slon, 2002, s. 23. ISBN 8086429105.

7. FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál, 2. vyd., 2003, s. 364. 80-7178-626-8.

8. GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vydání první - dotisk. Praha: Argo, 2005, s. 251. ISBN 80-7203-124-4.

9. HARTL, Pavel. Stručný psychologický slovník. Praha: Portál, 2004, 1. vyd., s. 169. ISBN 80-7178-803-1.

10. HAVEL, Ondřej. UKRAJINSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE A OKOLÍ V LETECH 1925-1945 : MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Brno, 2006. 142 s. Diplomová práce. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Dostupné z WWW:http://is.muni.cz/th/64360/ff_m/Magisterka_10.pdf

11. HENRIKSEN, Jan-Olav, VETLESEN, Arne Johan. Blízké a vzdálené : Etické teorie a principy práce s lidmi. 1. Vyd. Boskovice: Albert, 2000, s. 1. ISBN 80-85834-85-5

12. JIRÁSKOVÁ, Věra. Multikulturní výchova : Předsudky a stereotypy. 1. Vyd. Praha: Epocha, 2006, s. 24. ISBN 80-87027-31-0

13. KANTOR, Miroslav. Česko - polské vztahy v novější historii Těšínského Slezska. In Česko - polské vztahy v novější historii Těšínského Slezska [online]. Český Těšín : ?, 2009 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: <http://www.go-east-mission.de/dateien/cz/147_260209.pdf>.

14. KOMENSKÝ, Jan Ámos. Didaktika analytická. Brno: Tvořivá škola, činnostní učení, 2004, s.16. ISBN 80-903397-1-9.

15. MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří. Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938. 1 vyd. Opava : Slezský ústav SZM, 1999, s. 36. ISBN 80-86224-60-0.

16. MASARYK, Tomáš Garrigue. Ideály humanitní. Praha : Melantrich, 1968, s. 80.

17. MORVAYOVÁ, Petra; MOREE, Dana. Dvakrát měř jednou řež: od multikulturní výchovy ke vhledu. Praha: Člověk v tísni, 2009, (program Varianty), s. 24-27. ISBN 978-80-86961-86-6.

18. MŠMT 2001. Bílá kniha. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha: Tauris. 14 s. ISBN 80-211-0372-8.
19. MŠMT. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2006-2012 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z:http://www.msmt.cz/socialni-programy/integrace-cizincu

20. MURPHY, R. E. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s. 32. ISBN 8086429253.

21. PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, Praha: Portál, 2. vyd., 2005, s. 309. ISBN 80-7367-054-2.

22. PELIKÁN, Jiří. Pomáhat být: otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum, 1. vyd., 2007, s. 83. ISBN 978-80-246-0345-2.

23. Plné znění Koncepce viz Příloha č. 2

24. Poláci na Těšínsku 1920-2010 [online]. 2010 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: <http://www.polonica.cz/prezentace/index.php?h=126582691571073018>.

25. Praha a osobnosti národnostních menšin: Praha : Komise Raday hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin na území hl. m. Prahy, 2000, s. 12. ISBN 80-902972-0-X.

26. PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha : Portál, 2008. s. 103 ISBN 978-80-7367-416-8.
27. PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : Příručka (nejen) pro učitele. 2. aktualizované a rozšířené vydání, 2011. 20-21 s. ISBN 978-80-7387-502-2.
28. PRŮCHA, Jan. Učitel : Současné poznatky o profesi. Praha : Portál, 1. vyd., 2002, s. 61. ISBN 80-7178-621-7.
29. PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Triton, 2011, s. 18-19 ISBN 978-80-7387-502-2.

30. SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika, 2., rozšíř. a akt. vyd., Praha: Grada, 2007, s. 71. ISBN 978-80-247-1821-7.

31. ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu: Multikulturní výchova v praxi. 2., vyd., aktualizované. Praha: Portál, 2008, s. 37. ISBN 978-80-7367-182-2.

32. ŠLAJCHRTOVÁ, Leona . I. dnes.cz [online]. Praha : 2011 [cit. 2011-02-18]. Evropa pohřbívá multi-kulti. Projekt padl, shodli se státníci. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/evropa-pohrbiva-multi-kulti-projekt-padl-shodli-se-statnici-pl7-/zahranicni.asp?c=A110211_120816_zahranicni_btw>.
33. ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Rómů. Praha , Karolinum, 2008, 1. vyd., s. 50-52. ISBN 978-80-246-1524-0

34. VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele : 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2011, s. 325. ISBN 978-80-247-3357-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK