Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Reálie v učebnicích češtiny pro cizince
Název práce v češtině: Reálie v učebnicích češtiny pro cizince
Název v anglickém jazyce: Facts in the textbooks of Czech for foreigners
Klíčová slova: reálie, učebnice češtiny pro cizince, čeština pro cizince, čeština jako cizí jazyk
Klíčová slova anglicky: facts,realia,textbooks of Czech for foreigners, life and institutions, cultural studies
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.03.2011
Datum a čas obhajoby: 12.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka provede analýzu vybraných učebnic češtiny pro cizince, eventuelně provede rovněž analýzu dalších výukových materiálů. Bude si všímat např. následující problematiky:

a) Jakým způsobem jsou reálie prezentovány: explicitně (články věnující se tématu z historie, politiky), nebo implicitně (zmínka v textu věnujícímu se jinému tématu)?
b) Jsou reálie podávány v kontrastu s kulturou studenta?
c) Jsou znalosti reálií procvičovány?
d) Jak lze reálie vymezit?


Diplomantka doplní komentář a vlastní návrh, co by bylo ještě možno přidat.

Dalším možným zdrojem informací bude rozhovor s učitelem češtiny pro cizince.
Seznam odborné literatury
HICKEY, L.; STEWART, M. (Eds.) Politeness in Europe. Clevedon: Multilingual Matters, 2005 (část o češtině).
HOFSTEDE, G. Cultural dimensions [online] c 2003, dostupné z http://www.geert-hofstede.com/

HOFSTEDE, G. Kultury a organizace. Software lidské mysli. Spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: UK, 1999.

HOFSTEDE, G.; PEDERSEN, P.B.; HOFSTEDE, G.J. Exploring Culture. Exercises, Stories and Synthetic Cultures. Maine: Intercultural Press, 2002.

CHEJNOVÁ, P. Kulturní specifika České republiky z pohledu studentů PedF UK. Pedagogická orientace, roč. 19, č. 1, 2009, s. 47– 55.
MACHOVÁ, S.; ŠAMALOVÁ, M. (Eds.) Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ. Praha: PedF UK, 2007.

PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2007.


Předběžná náplň práce
Okruhy sledovaných faktů:
1) Informace z oblasti historie, zeměpisu, politiky
2) Kulturní charakteristika Čechů
3) Informace o češtině jako jazyku a vývoj češtiny
4) Zdvořilost a řečová etiketa
5) Česká literatura a umění
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Facts studied:
1) Information about history, geography, politics
2) Cultural characteristic of the Czech
3) Information about Czech language and its development
4) Politeness and speech etiquette
5) Czech literature and art
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK