Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz středověku v díle Prokopa Chocholouška
Název práce v češtině: Obraz středověku v díle Prokopa Chocholouška
Název v anglickém jazyce: The Depicture of the Middle Ages in the Prokop Chocholoušek's Work
Klíčová slova: Prokop Chocholoušek, historická próza, národní obrození, postavy, časoprostor, vlastenectví
Klíčová slova anglicky: Prokop Chocholoušek, historical prose, the National Revival, characters, time-space, patriotism
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá historickými prózami Prokopa Chocholouška, a mezi nimi především těmi z českého středověku. Cílem práce bylo nalézt a systematicky zpracovat typické znaky autorovy tvorby a zařadit jej do kontextu české romantické literatury.
Výsledky jsou prezentovány v několika kapitolách. Práce obsahuje stručný životopis Prokopa Chocholouška, chronologicky zachycené proměny žánru historické prózy v době národního obrození a srovnání Prokopa Chocholouška s dalšími autory historických próz. Dále obsahuje shrnutí dějů vybraných povídek, rozbor postupů, které autor používá k tvorbě postav, způsob zobrazení časoprostoru v textech a projevy vlasteneckých a výchovných tendencí v díle.
Seznam odborné literatury
BARÁK, Josef: O Prokopu Chocholouškovi. IN Přednášky Josefa Baráka. Praha: J. Otto, 1884.
DOBEŠ, Karel: Prokop Chocholoušek, Praha: Orbis, 1949.
DOKOUPIL, Blahoslav: K typologii historického románu IN Česká literatura, 27, 1979, č.4, s.308-320.
HAUSENBLAS, Karel: Od tvaru k smyslu textu: stylistické reflexe a interpretace. Praha: FF UK, 1996.
HODROVÁ, Daniela: … na okraji chaosu. Praha: Torst, 2001.
CHARYPAR, Michal: Karel Sabina: „Epigon“ a tvůrce. Praha: Academia, 2010.
JAKUBEC, Jan: Dějiny literatury české. 2, Od osvícenství po družinu Máje. Praha: Jan Laichter, 1934.
KUSÁKOVÁ, Lenka: Krásná próza raného obrození. Svazek 1: Studie. Praha: Karolinum, 2003.
MEJDŘICKÁ, Květa: Čechy a Francouzská revoluce. Praha: Naše vojsko, 1959.
OTRUBA, Mojmír: Medailon o autorovi. IN Tyl, J. K. Dekret kutnohorský. Praha: Čs spisovatel, 1976.
POKORNÁ, Magdaléna: Milován a sledován. Praha: Práh: Archiv AV ČR, 2001.
URVÁLKOVÁ, Zuzana: Dvojlomná zrcadlení. Dílo Karla Herloše-Herloβsohna v českém literárním kontextu. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2009.
VANĚK, Václav: Česká romantická povídka. IN Mrtví tanečníci: antologie české romantické prózy. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010.
VLČEK, Jaroslav: Dějiny české literatury. Praha: SNKLHU, 1960.
VODIČKA, Felix: A kol. Dějiny české literatury. II. Literatura národního obrození. Praha: ČSAV, 1960.
VODIČKA, Felix: Počátky krásné prózy novočeské. Praha: H&H, 1994.
VODIČKA, Felix: Struktura vývoje. Praha: Odeon, 1969.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK