Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv PRDM9 histon H3K4 tri-metyl transferázy na chromozomální sterilitu
Název práce v češtině: Vliv PRDM9 histon H3K4 tri-metyl transferázy na chromozomální sterilitu
Název v anglickém jazyce: The influence of PRDM9 histon H3K4 tri-methyltransferase on chromosomal sterility
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Forejt, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 25.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Gen Prdm9 kóduje meiotickou metyl-transferázu umožńující metylaci lysinu 4 nahistonu H3. Metylace H3K4 je spojována s aktivací genové exprese. Stejný gen bylnaší laboratoří identifikován jako gen hybridní sterility myší, Hst1. Jeho další funkcízjištěnou později je regulace ?hot-spots? meiotické rekombinace u myší a u člověka.Cílem diplomové práce bude využitím transgenních myší ověřit vliv nadpočetnýchkopií genu Prdm9 na chromozomální sterilitu indukovanou chromozomálnítranslokací T43H a na globální frekvenci meiotické rekombinace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Prdm9 gene encodes a meiotic histone methyltransferase, which enables tri-methylation of lysine 4 on histon H3. H3K4 tri-methylation is associated with gene expression activation. The same gene was identified in the mouse as the hybrid sterility 1gene. The regulation of hotspots of meiotic recombination in mouse and human is its other function. The aim of diploma thesis will be to verify the influence of supernumerary copies of Prdm9 gene on chromosomal sterility and on global frequency of meiotic recombination using transgenic mice. Sterility will be induced by chromosomal translocation T43H.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK