Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Specifika výtvarného projevu dětí s handicapy
Název práce v češtině: Specifika výtvarného projevu dětí s handicapy
Název v anglickém jazyce: Specific features of artistic expression of children with handicaps
Klíčová slova: výtvarný projev, výtvarná výchova, handicap
Klíčová slova anglicky: artistic expression, art education, handicap
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 02.11.2010
Datum a čas obhajoby: 09.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Zásady pro vypracování
Studentka se zaměří na mapování výtarného projevu dětí ve vybrané škole (její práce bude mít charakter akčního výzkumu, doba trvání sběru dat 6 měsíců). Popíše specifické rysy výtvarného projevu dítěte s určitým handicapem.

Popis prostředí / instituce
Funkce a cíle výtvarné tvorby ve vybrané instituci
(rozhovor s vedením, rozbor kurikulárních dokumentů)
Funkce a cíle výtvarné tvorby podle autorky
Co je výtvarný projev ? srovnávací kapitola ? shody a rozdíly mezi VP v pojetí vzdělávání a terapie.
Specifika VP ? přehled dosavadních teorií ? doplnit o zjištěná data
Popis handicapů dětí ve vybrané insituci, kazuistiky.
- Kolekce obrázků dětí a) spontánní tvorba, b) motivovaná tvorba/zádání
- Evidence výstupů (autor, datum, námět, technika), reflexe procesu tvorby dětí, komentář dětí k jejich práci
- Vytvoření slovníku, struktura pojmů pro popis VP
- Interpretace a popis specifik VP ve vztahu k určitému handicapu
Rozsah textu (NS): 60
Seznam odborné literatury
HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál 2005, 407 s., ISBN 80-7367-040-2.
CHVÁTALOVÁ, H.: Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál 2005, ISBN 80-7367-013-5
JEDLIČKA, R.; KOŤA, J.: Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha : Karolinum, 1998.
LANDISCHOVÁ, E. Teorie a praxe arteterapie. Taneční a výtvarné formy. Praha: PedF UK, 2007. ISBN: 978-80-7290-297-2
PIAGET, J.; INHELDEROVÁ, B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál 2010, ISBN 978-80-7367-798-5
RUBIN, J. A.(ed.): Přístupy v Arteterapii. Teorie a technika. Praha: Triton 2008, ISBN: 978-80-7387-093-5
SLAVÍK, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karolinum, 1997, ISBN: 80-7184-437-3.
SLAVÍKOVÁ, V.; SLAVÍK, J.; ELIÁŠOVÁ, S.: Dívej se tvoř a povídej. Praha: Portál 2007, ISBN 978-80-7367-322-2
SLAVÍKOVÁ, V.: Tvořím, tvoříš, tvoříme. Univerzita Karlova, 2007 (1) - brož, 224 str. ISBN 978-80-7290-341-2
ŠVARCOVÁ, I.: Mentální retardace. Praha: Portál 2006, str. 200, ISBN 80-7367-060-7


Předběžná náplň práce
Studentka se zaměří na zmapování výtarného projevu dětí ve vybrané škole (její práce bude mít charakter akčního výzkumu, doba trvání sběru dat 6 měsíců). Popíše specifické rysy výtvarného projevu dítěte s určitým handicapem.

Popis prostředí / instituce
Funkce a cíle výtvarné tvorby ve vybrané instituci
(rozhovor s vedením, rozbor kurikulárních dokumentů)
Funkce a cíle výtvarné tvorby podle autorky
Co je výtvarný projev ? srovnávací kapitola ? shody a rozdíly mezi VP v pojetí vzdělávání a terapie.
Specifika VP ? přehled dosavadních teorií ? doplnit o zjištěná data
Popis handicapů dětí ve vybrané insituci, kazuistiky.
- Kolekce obrázků dětí a) spontánní tvorba, b) motivovaná tvorba/zádání
- Evidence výstupů (autor, datum, námět, technika), reflexe procesu tvorby dětí, komentář dětí k jejich práci
- Vytvoření slovníku, struktura pojmů pro popis VP
- Interpretace a popis specifik VP ve vztahu k určitému handicapu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK