Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce a mateřství
Název práce v češtině: Práce a mateřství
Název v anglickém jazyce: Labour and motherhood
Klíčová slova: gender, práce, zaměstnání, mateřství, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: gender, labour, work, motherhood, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kubišová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 05.11.2010
Datum a čas obhajoby: 19.05.2014 00:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:21.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešení diplomové práce bude probíhat následujícím způsobem.
1. Studium relevatní odborné literatury.
2. Zpracování teoretické části práce.
3. Příprava kvalitativního výzkumu.
4. Sběr a analýza dat.
5. Zpracování závěrů výzkumu do diplomové práce.

Diplomantka bude respektovat pravidla etiky vědecké práce.
Diplomantka bude pravidelně konzultovat s vedoucí práce.
Při realizaci výzkumu bude diplomantka respektovat etiku výzkumu.
Seznam odborné literatury
Bernard, J. Future of Motherhood. New York: The Dial Press, 1974.

Pogrebin, L. Getting yours: how to make the system work for the working woman. New York: Avon Books, 1976.

Drew, E. Women, Work and the Family in Europe. London, New York: Routledge, 1998.

Hattery, A. Women, Work and Family. Thousand Oaks: Sage Publications, 2001.

Havelková, H. Lidská práva, ženy a společnost. Praha: UNESCO, 1992.

Marošiová, L. Matky na trhu (práce a života). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006.

Rzhanitsina, L. Female Labour under Socialism: the socio-economic aspects. Moscow: Progress Publishers, 1983.
Předběžná náplň práce
Autorka ve své diplomové práci realizuje kvalitativní výzmum na téma skloubení mateřství a práce v současné české společnosti. Diplomantka provede polostrukturované rozhovory se ženami, jež jsou zároveň v roli matky i pracující.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student realizes qualitative research on the problem how women in contemporary Czech society simultaneously manage motherhood and work. Student realizes semi-structured interviews with women in the both social roles of mother and worker.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK