Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo na respektování soukromého a rodinného života v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Název práce v češtině: Právo na respektování soukromého a rodinného života
v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Název v anglickém jazyce: Right to respect private and family life
in case-law of the European Court of Human Rights
Klíčová slova: Článek 8, Právo na respektování soukromého a rodinného života, Právo znát svůj původ, Právo rodiče na utajení identity
Klíčová slova anglicky: Article 8, Right to respect for private and family life, Right to know one's origin, Right of the parent to stay anonymous
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 14.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2011
Datum a čas obhajoby: 21.09.2011 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 222
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2011
Oponenti: prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je vysvětlení litery a aplikace článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z pohledu Evropského soudu pro lidská práva. Diplomová práce se zabývá především problematikou týkající se práva dítěte znát svůj původ a informace o svém raném dětství. Zejména se snaží nastínit, jakým způsobem Evropský soud pro lidská práva vnímá a řeší střet práva dítěte znát svůj původ s právem rodiče na zachování identity. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol, na kterých lze objasnit jednotlivé aspekty aplikace článku 8 Úmluvy. Kapitoly jsou propojeny zejména pomocí rozsudků Gaskin, Mikulić, Odiévre, Jäggi a Phinirikadou, které se týkají práva dítěte znát svůj původ.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to explain wording and application of the Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms from the perspective of the European Court of Human Rights. The thesis especially deals with the issue of the right of the child to know his/her origin and information about his/her early childhood. In particular it attempts to outline the way how the European Court of Human Rights deals with the conflict of the right to know one’s origin with the right of the parent to stay anonymous. The thesis is divided into five chapters which illustrate the particular aspects of the application of Article 8. Chapters are linked through the judgements Gaskin, Mikulić, Odiévre, Jäggi and Phinirikadou which are related to the right of the child to know his/her origin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK