Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Prodej podniku jako způsob výkonu rozhodnutí (exekuce ) na peněžité plnění
Název práce v češtině: Prodej podniku jako způsob výkonu rozhodnutí (exekuce ) na peněžité plnění
Název v anglickém jazyce: The sale of an enterprise as the mode of enforcement (execution) of monetary judgment
Klíčová slova: výkon rozhodnutí na peněžité plnění, podnik, exekuce, správa podniku, dražba podniku
Klíčová slova anglicky: enforcement of the judgement of the pecuniary fulfilment, enterprise, execution, management of enterprise, auction of enterprise
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2014
Datum a čas obhajoby: 24.01.2014 11:30
Místo konání obhajoby: v m.č.229
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:27.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2014
Oponenti: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce byla zpracována na téma ,,Prodej podniku jako způsob výkonu rozhodnutí (exekuce) na peněžité plnění“. Téma této práce jsem si dobrovolně zvolil, neboť exekučním právem se zabývám poslední čtyři roky a současně se jedná o velmi dynamicky se rozvíjející právní odvětví v rámci občanského práva procesního. Výkon rozhodnutí (exekuce) je právní odvětví, které prodělává neustálé změny, jejímiž hlavními cíly je na jedné straně zefektivnit vymáhání peněžitých pohledávek a na straně druhé to je ochrana práv a minimalizování zásahu do těchto práv jen v odůvodněných případech a v nezbytné míře. Cílem mé práce je seznámit s právní pravou výkonu rozhodnutí prodejem (postižením) podniku prováděnou soudy v rámci výkonu rozhodnutí a exekucí prováděnou soudním exekutory. Dále se snažím současnou právní úpravu výkonu rozhodnutí prodejem (postižením) podniku porovnat s právní úpravou výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a také se snažím porovnat současnou právní úpravu výkonu rozhodnutí prodejem (postižením) podniku s právní úpravou výkonu rozhodnutí prodejem podniku, tedy s právní úpravou před novelou provedenou s účinností od dne 1.1.2013. Tato diplomová práce je členěna do tří samostatných částí. První část je úvodem práce. Druhá část obsahuje vlastní text práce a třetí část je tvořena závěrem práce. Je nutno poznamenat, že druhá část je členěna do šesti kapitol, z nichž některé obsahují další podkapitoly.
Druhá část práce je tedy věnována samotnému výkonu rozhodnutí prodejem (postižení) podniku. V této části je pojednáváno o celém výkonu rozhodnutí prodejem (postižení) podniku, a to od samotného podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí až do samotného skončení tohoto výkonu rozhodnutí zákonem předpokládaným způsob, tedy buď úspěšným vymožením pohledávky oprávněného, nebo neúspěšným způsobem, a to zastavením výkonu rozhodnutí.
V závěru samotné práce se snažím shrnout veškeré poznatky v práci dosud rozebírané a porovnat současnou právní úpravu a právní úpravu minulou a taktéž se snažím nastínit určité teze de lege ferenda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This essay was drafted on the topic of “The sale of an enterprise as the mode of enforcement (execution) of monetary judgment”. The topic of this essay was chosen by me as I have been working with the execution law and, furthermore, this is very the dynamically expanded legal area in the frame of the civil procedural law. The enforcement (execution) is the legal area which is been experiencing by permanent changes, which main aims are both more effective enforcement of the pecuniary fulfilment on one side and the protection and minimisation of enforcement in reasonable and indispensable cases on the second side. The aim of this essay is to introduce this legal area of the sale of an enterprise as the mode of enforcement (execution) arranged by the judges during enforcement and executions arranged by the executors. Furthermore, I try to compare the current legal status of the enforcement by the sale of an enterprise to the current legal status of enforcement by the sale of a real estate property and also to compare the current legal status of the enforcement by the sale of the enterprise to the legal status effective before the amending the current legal status effective from 1st January 2013.
This essay is segmented into the three individual parts. The first part is an introduction of the essay. The second part contains the own text of this essay and the third part is a conclusion. It should be noted that the second part is segmented into the six chapters; some of them may be also segmented into the subchapters.
The second part of the essay is aimed to the enforcement (execution) by the judgement of the sale of the enterprise. In this part, it is said about the whole enforcement by the judgement the sale of the enterprise from the taking the action of the enforcement up to the own completing with the enforcement by the legally predicted mode, which is either successful enforcement of the debt of the creditor, or unsuccessful mode, which is a suspension of the enforcement.
In conclusion of the essay, I summarise all findings previously noted in the essay compare current legal status to previous legal status and also to outline some conclusions in lege ferenda.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK