Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozsah a příčiny doučování na prvním stupni ZŠ
Název práce v češtině: Rozsah a příčiny doučování na prvním stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Extent and Cause of Private Tutoring at Primary Schools
Klíčová slova: doučování – míra, důvody, formy, prvostupňoví žáci, školní neúspěšnost
Klíčová slova anglicky: supplementary tutoring – extent, reasons, forms, primary-aged pupils, school failure
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. David Greger, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapovat situaci doučování v českém primárním vzdělávání. Diplomantka se bude snažit ve své práci odpovědět na otázky:
Proč některé děti absolvují doučování? Jaké děti to jsou? Má nějaký vliv, z jakého prostředí pochází? V kolika letech šly do školy? Jakého jsou pohlaví? Jaké předměty jsou doučovány nejčastěji? Kdo doučuje? Nabízí škola doučování a jaké? Podle čeho si rodiče doučujícího vybírají? Jaké mají na něj požadavky? Kolik za doučování platí? Existují nějaké charakteristiky nebo společné znaky či tendence, které by se daly výzkumem objevit?
V teoretické části diplomové práce vymezí diplomantka pojem doučování a analyzuje jeho důvody, popíše možné a používané formy doučování a jejich dopady. V práci budou zmíněny výhody a nevýhody individuálního vzdělávání, o které se v případě doučováním jedná. Na základě dostupné odborné literatury a výzkumných zpráv z této oblasti stanoví studentka hypotézy, které bude ověřovat v empirické části práce. Základní metodou výzkumu bude rodičovský dotazník. Výsledky mohou být porovnány se stavem v ostatních zemích.
Seznam odborné literatury
Bray, Mark (1999): The Shadow Education System: Private Tutoring and its Implications for Planners. 1st ed. (2nd ed.) (2007). Paris: UNESCO-IIEP, 97pp.
Bray, Mark (2003): Adverse Effects of Supplementary Private Tutoring: Dimensions, Implications, and Government Responses. Paris: UNESCO-IIEP, 84pp.
Silova, Iveta, Budiene, Virginija & Bray, Mark (eds.) (2006): Education in a Hidden Marketplace: Monitoring Private Tutoring. New York: Open Society Institute, 353pp.
Bray, Mark (2009): Confronting the Shadow Education System: What Government Policies for What Private Tutoring?. Paris: UNESCO-IIEP, 130pp.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK