Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální pluginy: historie a využití
Název práce v češtině: Sociální pluginy: historie a využití
Název v anglickém jazyce: Social plugins: history and usage
Klíčová slova: sociální pluginy, like tlačítko, sdílení informací na internetu, sociální sítě, sociální media, Facebook, Delicious, web, internet, webová analytika, návštěvnost webu, webové služby
Klíčová slova anglicky: social plugins, like button, information sharing on the internet, social sites, social media, Facebook, Delicious, web, internet, web analytics, website traffic, web services
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2010
Datum zadání: 31.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Adam Zbiejczuk
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je představit rozmach v užívání sociálních pluginů, které slouží k propojování a sdílení informací napříč internetem, nejčastěji v rámci sociálních sítí. Diplomová práce má za úkol rovněž rozebrat přínos sociálních pluginů z pohledu uživatele i majitele webu a to za pomoci uživatelského průzkumu a analýzy webu.
1. Vymezení pojmu "sociální plugin" a typy sociálních pluginů
2. Praktické využití sociálních pluginů na internetu - přínos a další potenciál z pohledu majitele webu
3. Dopady sociálních pluginů na komunikaci a význam pluginů pro uživatele
4. Průzkum: ochota uživatelů internetu sdílet osobní informace
5. Analýza: úspěšnost jednotlivých sociálních pluginů
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
QUALMAN, Erik. Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business. 1. vyd. New Jersey : Wiley, 2009. 320 s. ISBN 0470638842.
SAFKO, Lon. The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. New Jersey : Wiley, 2010. 771 s. ISBN 0470623977.
Facebook developers [online]. 2010 [cit. 2010-10-10]. Dostupné z WWW: .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK